SFS 2001:414 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2001:414 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
010414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)

2

dels

att 12 kap. 4 och 8�10 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att i 2 kap. 1, 3 och 5 §§, 7 kap. 3, 4, 18 och 22 §§ och 8 kap. 1 och

5 §§ ordet ⬝Alkoholinspektionen⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens folkhälsoinsti-
tut⬝,

dels

att den nuvarande 12 kap. 7 § skall betecknas 12 kap. 4 §,

dels

att 3 kap. 9 §, 4 kap. 1, 5 och 6 §§, 5 kap. 1, 3 och 6 §§, 6 kap. 1 och

3�5 §§, 7 kap. 5, 8, 13, 19 och 21 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2 §, 10 kap. 3 och 5�
7 §§ och 12 kap. 1�3, 5 och 6 §§ samt punkt 2 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (1999:1001) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a § och 8 kap.

5 a §, av följande lydelse.

3 kap.

9 §

Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa

alkoholdrycker till den som enligt 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad
till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning tillhandagå annan med
att anskaffa alkoholdrycker.

Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till

den som inte har fyllt 20 år. �l får inte överlämnas som gåva eller lån till den
som inte har fyllt 18 år.

Andra stycket gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtä-

ring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som
inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständighe-
terna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl be-
träffande den som inte fyllt 18 år.

1

Prop. 2000/01:97, bet. 2000/01:SoU19, rskr. 2000/01:260.

2

Senaste lydelse av

2 kap. 1 § 1996:940

8 kap. 5 § 1999:1002

7 kap. 3 § 1999:1001

12 kap. 8 § 2000:484

7 kap. 18 § 1999:1001

12 kap. 8 a § 2000:483.

7 kap. 22 § 1999:1001
8 kap. 1 § 1999:1001

SFS 2001:414

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

3

SFS 2001:388�436

background image

2

SFS 2001:414

4 kap.

1 §

3

Partihandel med spritdrycker, vin eller starköl får bedrivas endast av

den som har godkänts som upplagshavare eller registrerats som varumotta-
gare för sådana varor enligt 9 eller 12 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
Av detta följer att rätten till partihandel endast avser den dryck som omfattas
av godkännandet som upplagshavare eller registreringen som varumottagare
enligt bestämmelserna i lagen om alkoholskatt.

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker,

vin och starköl bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som
anges i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Trots bestämmelserna i första stycket får innehavare av serveringstillstånd

sälja enstaka varor som omfattas av tillståndet till någon som har rätt att be-
driva partihandel med sådana varor.

5 §

4

Den som har rätt att bedriva partihandel får sälja varorna till detalj-

handelsbolaget, till annan som har rätt att bedriva partihandel med motsva-
rande varor och till den som har meddelats serveringstillstånd för sådana va-
ror. Detta gäller dock inte i fråga om sådant serveringstillstånd som endast
avser servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka
tidsperiod. Den som har rätt att bedriva partihandel får också exportera va-
rorna eller sälja dem till den som fått sådant särskilt tillstånd till inköp av va-
rorna som avses i 4 §. Försäljning får även ske till den som har tillstånd en-
ligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Endast den som har rätt att bedriva partihandel får förpacka om eller bu-

teljera varorna.

6 §

5

�verlåts en rörelse där det ingår verksamhet som är tillståndspliktig

enligt denna lag eller för vilken det krävs godkännande eller registrering
som anges i 1 § första stycket, får överlåtaren sälja sitt lager av spritdrycker,
vin eller starköl till sin efterträdare, om denne har beviljats tillstånd som gäl-
ler för verksamheten eller, i fråga om partihandel, har rätt att bedriva verk-
samheten.

Ett konkursbo eller dödsbo eller, i fråga om utmätt egendom, en krono-

fogdemyndighet får utan hinder av bestämmelserna i denna lag sälja sprit-
drycker, vin eller starköl till den som har rätt att bedriva partihandel med så-
dana drycker eller till detaljhandelsbolaget. Motsvarande gäller då en verk-
samhet måste avvecklas till följd av att tillståndet eller godkännande eller re-
gistrering som avses i 1 § första stycket återkallats eller att det finns andra
tvingande skäl.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även

i fråga om öl.

3

Senaste lydelse 1999:1001.

4

Senaste lydelse 1999:1001.

5

Senaste lydelse 1999:1001.

background image

3

SFS 2001:414

5 kap.

1 §

6

För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall det finnas ett

särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som staten
äger.

Detaljhandelsbolaget får inte exportera eller tillverka drycker som anges i

första stycket. Detaljhandelsbolaget får importera sådana drycker endast för
att kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 §.

Detaljhandelsbolaget får inte bedriva annan partihandel än försäljning till

dem som har serveringstillstånd. Vad nu sagts gäller inte försäljning av en-
staka partier av varor till någon som har rätt att bedriva partihandel.

Bestämmelser om detaljhandelsbolagets verksamhet och drift samt om

särskild kontroll från statens sida skall tas in i ett avtal som upprättas mellan
staten och bolaget.

3 §

Försäljning får ske antingen som försäljning till avhämtning eller ge-

nom försändning på rekvisition. Försäljning får även ske vid auktion av
spritdrycker, vin och starköl för annans räkning enligt riktlinjer i avtalet
mellan staten och detaljhandelsbolaget.

Detaljhandelsbolaget får utan hinder av 6 kap. 1 § första stycket bedriva

provning av alkoholdrycker för allmänheten enligt riktlinjer i avtalet mellan
staten och bolaget.

6 §

Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd
som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 §
tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att försäljning av matvaror
bedrivs i lokalen. Utan hinder av vad nu sagts får detaljhandel med öl bedri-
vas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl.

Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den

kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamhe-
ten påbörjas.

Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn (egen-

tillsyn) över försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten
lämpligt program.

6 kap.

1 §

7

Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd

har meddelats (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas
1. utan vinstintresse,
2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-

drycker eller lättdrycker,

3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och
4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

6

Senaste lydelse 1999:1001.

7

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2001:414

1 a §

Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

lag, tillåten om verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livs-
medelslokal enligt bestämmelser som meddelats med stöd av 22 § tredje
stycket livsmedelslagen (1971:511) och där mat samtidigt serveras.

Utan hinder av första stycket får öl serveras i sådana fall som anges i 1 §

andra stycket samt av den som har serveringstillstånd.

Den som bedriver servering av öl skall anmäla verksamheten hos den

kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamhe-
ten påbörjas. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller
den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket skall utöva särskild

tillsyn (egentillsyn) över serveringen. För tillsynen skall det finnas ett för
verksamheten lämpligt program.

3 §

På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren

eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serve-
ringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och

övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.

Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de per-

soner som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.

För servering av spritdrycker, vin och starköl får endast sådan personal

anlitas som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd från ett be-
manningsföretag. Restaurangskolor med serveringstillstånd får dock i ut-
bildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

4 §

Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av sprit-

drycker, vin och starköl påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast
klockan 01.00. Vid prövningen skall risken för alkoholpolitiska olägenheter
särskilt beaktas.

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens

utgång.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte hotellrum med minibar.

5 §

8

Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och starköl

som behövs för rörelsen endast av den som har rätt att bedriva partihandel
med varan eller av detaljhandelsbolaget. Den som har tillstånd för servering
i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod får
dock göra motsvarande inköp endast hos detaljhandelsbolaget.

7 kap.

5 §

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i

förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året
runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). Tillstånd
kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får dock

om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

8

Senaste lydelse 1999:1001.

background image

5

SFS 2001:414

I samband med beslut om serveringstillstånd eller senare får tillstånds-

myndigheten meddela de villkor som behövs.

8 §

Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss

tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för allsidig
matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall ha ett med
hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. Serve-
ringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssyn-
punkt.

Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller

vid ett enstaka tillfälle får meddelas om serveringsstället tillhandahåller la-
gad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för servering i slutet säll-
skap.

Om det finns en drinkbar skall den vara en mindre väsentlig del av serve-

ringsstället, inrättad i nära anslutning till matsal.

Utan hinder av första och andra styckena får tillstånd meddelas för serve-

ring av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal. Servering får dock
endast ske under pauser i föreställningen.

Servering av alkoholdrycker från minibar på hotellrum får ske på hotell

med serveringstillstånd. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Statens folkhälsoinstitut får meddela närmare bestämmelser om serveringen.

13 §

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen.

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av

kommunfullmäktige.

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har

serveringtillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av
eller detaljhandel med öl.

19 §

Kommunen skall återkalla serveringstillstånd om

1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det inte endast tillfälligt uppkommer sådana olägenheter som avses i

6 kap. 2 §,

3. tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd

gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller villkor medde-
lade med stöd av denna lag,

4. de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och

8 §§ inte längre föreligger, eller

5. tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället.

21 §

Föranleder detaljhandel med eller servering av öl olägenheter i fråga

om ordning och nykterhet eller följs inte bestämmelserna i denna lag, får
kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verksamhe-
ten eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela ho-
nom varning.

Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa när-

mare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter. För-
bud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig
försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försälj-
ningen fått del av beslutet.

background image

6

SFS 2001:414

Den kommun där försäljningsstället är beläget beslutar om ingripande en-

ligt denna paragraf. Saknas fast försäljningsställe beslutar den kommun som
avses i 12 § andra stycket.

8 kap.

2 §

På begäran av någon annan tillsynsmyndighet skall kommunen lämna

de uppgifter som myndigheten behöver för sin tillsyn. Kommunen skall
även på begäran av skattemyndighet eller Tullverket lämna de uppgifter som
behövs för beskattning eller påförande av tull.

Polismyndigheten skall underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhål-

landen som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta vederbörande tillståndsmyndig-

het om en tillståndshavare brister i sina skyldigheter att erlägga skatter eller
socialavgifter. På begäran av länsstyrelsen skall sådan underrättelse ges till
denna.

På begäran av en tillsynsmyndighet skall polismyndigheter samt skatte-

myndigheter och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller
avgifter lämna uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för sin tillstånds-
prövning eller tillsyn.

5 a §

Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl

till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap är
skyldig att registrera all försäljning i kassaregister och att vid varje försälj-
ning ta fram och erbjuda kunden ett av registret framställt kvitto. Tillstånds-
myndigheten får medge undantag för servering inom ideella föreningar eller
liknande slutna sällskap.

Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som

gjorts. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om kassaregister.

9 kap.

2 §

9

Statens folkhälsoinstituts eller en kommuns beslut enligt denna lag el-

ler enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om rättelse enligt 28 §
personuppgiftslagen (1998:204) och om information som skall lämnas enligt
26 § samma lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap.

3 §

�r brott som anges i 1 eller 2 § grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen
har utgjort led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större om-
fattning eller har varit inriktad mot ungdomar.

9

Senaste lydelse 1999:1001. �ndringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena

upphävs.

background image

7

SFS 2001:414

5 §

Den som innehar alkoholdrycker i uppenbart syfte att olovligen sälja

dem döms för

olovligt innehav av alkoholdrycker

till böter eller fängelse i

högst ett år.

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller

bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § döms för

olovligt anskaf-

fande av alkoholdrycker

till böter eller fängelse i högst två år eller, om brot-

tet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

7 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar alkohol-

drycker i strid med 3 kap. 8 § till någon som inte har uppnått föreskriven ål-
der eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel,
eller vid partihandel underlåter att på sätt som föreskrivs i 4 kap. 7 § förvissa
sig om att köparen har rätt att återförsälja eller inköpa varan, döms för

olov-

lig dryckeshantering

till böter eller fängelse i högst sex månader.

För olovlig dryckeshantering döms också den som försäljer öl i strid med

förbud som meddelats enligt 7 kap. 21 § eller tillåter alkoholförtäring i strid
med 6 kap. 9 §.

12 kap.

1 §

Statens folkhälsoinstitut skall för de ändamål som anges i 2 § föra ett

centralt register med hjälp av automatiserad behandling.

2 §

Registret får användas för tillsyn, uppföljning och utvärdering av la-

gens tillämpning samt framställning av statistik.

3 §

Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd enligt denna

lag samt om dem som har rätt att bedriva partihandel enligt 4 kap. 1 § första
stycket.

I registret får behandlas uppgifter om
1. namn eller firma, person-, samordnings-, registrerings- eller organisa-

tionsnummer, adress och telefonnummer och

2. den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats

för denna.

5 §

10

Riksskatteverket och skattemyndighet som anges i 8 kap. 1 a § andra

stycket får för sin tillsyn enligt denna lag ha direktåtkomst till uppgifter om
serveringstillstånd i registret.

6 §

11

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

2. Partihandelstillstånd, som före ikraftträdandet har meddelats annan än

den som avses i 4 kap. 1 § första stycket i dess nya lydelse, skall efter ikraft-
trädandet fortfarande gälla, dock längst till utgången av år 2003. Härvid gäl-
ler 7 kap. 1 § tredje stycket och 4 § samt 8 kap. 1 § i paragrafens lydelse före

10

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11

�ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

background image

8

SFS 2001:414

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

ikraftträdandet. Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter om sådana till-
stånd i Alkoholinspektionens register.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 8 kap. 5 a § och i öv-

rigt den 1 juli 2001.

2. I fråga om uppgifter som fram till och med den 30 juni 2001 tillförts det

register som avses i 12 kap. 1 § gäller äldre bestämmelser. Härvid skall vad
som sägs om Alkoholinspektionen i stället avse Statens folkhälsoinstitut.

3. Den som den 1 juli 2001 redan bedriver servering av eller detaljhandel

med öl, skall senast den 1 januari 2002 göra sådan anmälan som avses i
5 kap. 6 § andra stycket eller 6 kap. 1 a § tredje stycket.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.