SFS 2005:470 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2005:470 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
050470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)

dels att 6 kap. 9 § och 10 kap. 3, 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, av följande ly-

delse.

3 kap.

1 a §

Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller för-

varas i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.

Med butikslokal avses en lokal där konsumenter kan köpa varor eller

tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra näringsställen.

6 kap.

9 §

På serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon dricka

eller tillåtas dricka andra alkoholdrycker än sådana som har serverats i enlig-
het med tillståndet. Detta gäller dock inte på hotellrum.

Inte heller får någon dricka eller tillåtas dricka alkoholdrycker på ett ser-

veringsställe där alkoholdrycker inte får serveras eller i en lokal, som yrkes-
mässigt upplåts för anordnande av sådana sammankomster i slutna sällskap
vid vilka mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller genom dennes
försorg och där servering av alkoholdrycker inte är tillåten.

Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses i denna para-

graf får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.

Förbuden enligt denna paragraf gäller inte i fråga om öl.

10 kap.

3 §

2

Om ett brott som anges i 1 eller 2 § har begåtts uppsåtligen och är

grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedö-
mande av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen har ut-
gjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfatt-
ning eller har varit inriktad mot ungdomar.

1 Prop. 2004/05:126, bet. 2004/05:SoU22, rskr. 2004/05:277.

2 Senaste lydelse 2001:414.

SFS 2005:470

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:470

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

5 §

3

Den som innehar alkoholdrycker i syfte att olovligen sälja dem döms

för olovligt innehav av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år.

7 §

4

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alko-

holdrycker i strid med 3 kap. 8 § till någon som inte har uppnått föreskriven
ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsme-
del, eller vid partihandel underlåter att på sätt som föreskrivs i 4 kap. 7 § för-
vissa sig om att köparen har rätt att återförsälja eller köpa in varan, döms för
olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader.

För olovlig dryckeshantering döms också den som säljer öl i strid med

förbud som meddelats enligt 7 kap. 21 §, tillåter alkoholförtäring i strid med
6 kap. 9 § första eller andra stycket eller förvarar alkohol i strid med 3 kap.
1 a § eller 6 kap. 9 § tredje stycket.

Till ansvar skall inte dömas den som
1. i strid med 3 kap. 1 a § förvarar alkohol, om det framgår av den förva-

rade alkoholdrycken och omständigheterna i övrigt att drycken var avsedd
för annat än försäljning,

2. i strid med 6 kap. 9 § tredje stycket förvarar alkohol, om det framgår av

den förvarade alkoholdrycken och omständigheterna i övrigt att drycken var
avsedd för annat än förtäring på stället.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:414.

4 Senaste lydelse 2001:414.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.