SFS 2003:711 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2003:711 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
030711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)2

dels att i 8 kap. 2 § ordet ⬝skattemyndighet⬝ i olika böjningsformer skall

bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝ i motsvarande form,

dels att 8 kap. 1 a § och 12 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

8 kap.

1 a §

3 För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring

i 4 kap. 8�11 och 13 §§ finns särskilda regler i marknadsföringslagen
(1995:450). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 8�11 §§
gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på
serveringsställen, utövas också av kommunen. För kommunens tillsyn gäller
inte 4 kap. 12 §.

Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap.

5 §.

12 kap.

5 §

4 Skatteverket får för sin tillsyn enligt denna lag ha direktåtkomst till

uppgifter om serveringstillstånd i registret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt

äldre föreskrifter i 8 kap. 2 § första stycket har begärt uppgifter från kommu-
nen, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 8 kap. 2 § 2001:414.

3 Senaste lydelse 2000:483.

4 Senaste lydelse 2001:414.

SFS 2003:711

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.