SFS 2006:826 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2006:826 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
060826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 6 § och 6 kap. 1 a § alkohol-

lagen (1994:1738) skall ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

2

Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller an-
dra utrymmen i byggnader eller transportmedel

1. som är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel,
2. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter medde-

lade med stöd av 8 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april
2004 om livsmedelshygien

3

, och

3. där det bedrivs försäljning av matvaror.
Utan hinder av vad som sagts i första stycket får detaljhandel med öl be-

drivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl.

Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den

kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamhe-
ten påbörjas.

Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild kontroll (egen-

kontroll) över försäljningen. För egenkontrollen skall det finnas ett för verk-
samheten lämpligt program.

6 kap.

1 a §

4

Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

lag, tillåten om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen
i byggnader eller transportmedel

1. som är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel,
2. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter medde-

lade med stöd av 8 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april
2004 om livsmedelshygien, och

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Senaste lydelse 2001:414.

3

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

4

Senaste lydelse 2001:414.

SFS 2006:826

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:826

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

3. där mat serveras samtidigt.
Utan hinder av första stycket får öl serveras i sådana fall som anges i 1 §

andra stycket samt av den som har serveringstillstånd.

Den som bedriver servering av öl skall anmäla verksamheten hos den

kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamhe-
ten påbörjas. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller
den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket skall utöva särskild

kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen skall det finnas
ett för verksamheten lämpligt program.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Detaljhandel med och servering av öl är, om övriga förutsättningar för

verksamheten är uppfyllda, tillåten i en lokal som har godkänts enligt äldre
bestämmelser till dess att kontrollmyndigheten med stöd av livsmedelslagen
(2006:804) har prövat om anläggningen kan godkännas eller, om godkän-
nande inte krävs, till dess att anläggningen har registrerats.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.