SFS 1999:1001 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1999:1001 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
991001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)

dels

att 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 § och 5 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 §, 3 kap. 7 §, 4 kap. 1, 2 och 5�8 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap.

5 §, 7 kap. 1�3 och 18 §§, 8 kap. 1 och 4 §§, 9 kap. 2 §, 10 kap. 1 och 9 §§
och 12 kap. 8 a § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det närmast före 4 kap. 8 § skall införas en ny rubrik av följande

lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 4 kap. 9�13 §§, 7 kap.

22 § och 8 kap. 1 a §, samt närmast före den nya 7 kap. 22 § en ny rubrik av
följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkohol-

drycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av
sprit.

Bestämmelser om införsel och försäljning av teknisk sprit finns i lagen

(1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

3 kap.

7 §

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte bedriva försäljning av alkoholdrycker.

4 kap.

1 §

Partihandel med spritdrycker, vin eller starköl får bedrivas endast av

den som har godkänts som upplagshavare eller registrerats som varumotta-
gare för sådana varor enligt 9 eller 12 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
Av detta följer att rätten till partihandel endast avser den dryck som omfattas
av godkännandet som upplagshavare eller registreringen som varumottagare
enligt bestämmelserna i lagen om alkoholskatt.

1

Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.

2

Senaste lydelse 1998:511. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 1999:1001

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

2

SFS 1999:1001

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker,

vin och starköl bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som
anges i 5 kap. 1 § tredje stycket.

2 §

3

Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den som

enligt 1 § första stycket är berättigad att bedriva partihandel med sådana va-
ror samt av detaljhandelsbolaget för att kunna fullgöra den skyldighet som
anges i 5 kap. 5 §.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl fö-

ras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m.,

2. av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på trans-

portmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens bruk
eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttar till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testa-
mente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk, och

6. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt 20
år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i

internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering
av passagerare under tågets färd inom landet.

5 §

4

Den som är berättigad att bedriva partihandel får sälja varorna till de-

taljhandelsbolaget, till annan som är berättigad att bedriva partihandel med
motsvarande varor och till den som har meddelats serveringstillstånd för så-
dana varor. Den som är berättigad att bedriva partihandel får också exportera
varorna eller sälja dem till den som fått sådant särskilt tillstånd till inköp av
varorna som avses i 4 §. Försäljning får även ske till den som har tillstånd
enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Endast den som är berättigad att bedriva partihandel får omförpacka eller

buteljera varorna.

6 §

�verlåts rörelse vari ingår verksamhet som är tillståndspliktig enligt

denna lag eller för vilken det krävs godkännande eller registrering som
anges i 1 § första stycket, får överlåtaren sälja sitt lager av spritdrycker, vin
eller starköl till sin efterträdare, om denne har beviljats tillstånd som gäller
för verksamheten eller, i fråga om partihandel, är berättigad att bedriva verk-
samheten.

3

Senaste lydelse 1999:452.

4

Senaste lydelse 1999:452.

background image

3

SFS 1999:1001

Konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna lag

sälja spritdrycker, vin eller starköl till den som är berättigad att bedriva parti-
handel med sådana drycker eller till detaljhandelsbolaget. Motsvarande gäl-
ler då en verksamhet måste avvecklas till följd av att tillståndet eller godkän-
nande eller registrering som avses i 1 § första stycket återkallats eller att det
finns andra tvingande skäl.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även

i fråga om öl.

7 §

5

Vid partihandel med spritdrycker, vin och starköl är säljaren skyldig

att förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja eller köpa in varan.

Särskilda bestämmelser för marknadsföring

8 §

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter skall särskild

måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är på-
trängande eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol får inte
företas.

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn och ungdo-

mar.

9 §

Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker

får i sin rörelse lämna sådana drycker som gåva endast i form av varuprov.

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än al-

koholdrycker får sådana drycker inte lämnas som gåva.

10 §

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte an-

vändas kommersiella annonser i ljudradio- eller TV-program. Detta gäller
även för sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-
lagen (1996:844).

11 §

Vid marknadsföring av spritdrycker, vin eller starköl till konsumenter

får inte användas kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra
skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som med avsee-
ende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter.
Detta gäller dock inte i fråga om skrifter som tillhandahålls endast på försälj-
ningsställen för sådana drycker.

12 §

En handling som strider mot 8-11 §§ skall vid tillämpningen av 4, 14

och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot kon-
sumenter och, i fall som avses i 9 §, även mot näringsidkare. En handling
som strider mot 10 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestäm-
melserna i 22�28 §§ marknadsföringslagen.

13 §

Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att föl-

jande skall gälla.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker är det förbjudet att använda orik-

tiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt

5

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 1999:1001

eller indirekt anges vara frambragta eller tillverkade i den främmande staten
eller i en region eller ort i den främmande staten. Detta gäller även om det
äkta ursprunget anges eller om beteckningen används bara i översättning el-
ler åtföljs av uttryck som ⬝art⬝, ⬝sort⬝, ⬝typ⬝, ⬝kopia⬝ eller liknande uttryck.

En handling som strider mot andra stycket skall vid tillämpning av mark-

nadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter och nä-
ringsidkare.

5 kap.

1 §

För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall det finnas ett

särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som staten
äger.

Detaljhandelsbolaget får inte exportera eller tillverka drycker som anges i

första stycket. Detaljhandelsbolaget får importera sådana drycker endast för
att kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 §.

Detaljhandelsbolaget får inte bedriva annan partihandel än försäljning till

dem som har serveringstillstånd.

Bestämmelser om detaljhandelsbolagets verksamhet och drift samt om

särskild kontroll från statens sida skall tas in i ett avtal som upprättas mellan
staten och bolaget.

6 kap.

5 §

Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och starköl

som behövs för rörelsen endast av någon som är berättigad att bedriva parti-
handel med varan eller av detaljhandelsbolaget.

7 kap.

Tillverkningstillstånd och inköpstillstånd

1 §

Tillverkningstillstånd och inköpstillstånd får meddelas endast den som

visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden
skall också visa att han har tillfredsställande lagringsmöjligheter.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är lag-

lydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Tillståndsmyndigheten får om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets

giltighet till viss tid. Myndigheten får också meddela de villkor som behövs,
i samband med beslutet om tillstånd eller senare under tillståndstiden.

2 §

Tillverkningstillstånd kan gälla sprit, spritdrycker, vin, starköl och öl

eller avse en eller flera av dessa varor. Inköpstillstånd kan gälla spritdrycker,
vin och starköl eller avse en eller två av dessa drycker.

3 §

Tillverkningstillstånd och inköpstillstånd meddelas av Alkoholinspek-

tionen. Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Alkoholinspektionen meddelar närmare före-
skrifter om vilken utredning som sökanden skall ge in.

background image

5

SFS 1999:1001

18 §

Alkoholinspektionen skall återkalla tillverkningstillstånd eller in-

köpstillstånd om

1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. tillståndshavaren inte följer de för tillståndet gällande bestämmelserna i

denna lag eller föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av denna lag,
eller

3. de förutsättningar som gäller för meddelande av tillståndet inte längre

föreligger.

Underrättelseskyldighet m.m.

22 §

En kommun som fattat beslut i ärende enligt denna lag skall sända en

kopia av beslutet till Alkoholinspektionen samt den länsstyrelse och polis-
myndighet som berörs av beslutet. Avser beslutet de särskilda bestämmel-
serna för marknadsföring skall en kopia av beslutet sändas också till Konsu-
mentverket.

En kommun skall utfärda bevis om tillstånd som kommunen har medde-

lat. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Alkoholinspektionen
meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant bevis skall inne-
hålla.

8 kap.

1 §

Alkoholinspektionen utövar, med den begränsning som följer av 1 a §,

central tillsyn över efterlevnaden av denna lag och kan meddela allmänna
råd till vägledning för tillämpningen av lagen.

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen skall också biträda

kommunerna med råd i deras verksamhet.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om ser-

vering av spritdrycker, vin och starköl utövas av kommunen och av polis-
myndigheten. Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn över
servering av och detaljhandel med öl.

1 a §

För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring

i 4 kap. 8�11 och 13 §§ finns särskilda regler i marknadsföringslagen
(1995:450). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 8�
11 §§ gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsfö-
ring på serveringsställen, utövas också av kommunen. För kommunens till-
syn gäller inte 4 kap. 12 §.

Beskattningsmyndigheten (Skattemyndigheten i Gävle) utövar tillsyn

över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5 §. Beskattningsmyndighe-
ten får uppdra åt Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Gö-
teborg eller Skattemyndigheten i Malmö att utöva tillsyn i dess ställe.

4 §

Om en tillsynsmyndighet begär det skall en tillståndshavare lämna till-

träde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar
som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna
varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens omfatt-
ning och utveckling.

background image

6

SFS 1999:1001

Vad som sägs i första stycket gäller även i förhållande mellan den som är

berättigad att bedriva partihandel enligt 4 kap. 1 § första stycket och skatte-
myndighet som anges i 1 a § andra stycket.

9 kap.

2 §

Alkoholinspektionens och kommunens beslut får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Det överklagade beslutet får inte ändras utan att
den beslutande myndigheten har lämnats tillfälle att yttra sig.

Alkoholinspektionen respektive kommunen får överklaga domstolens be-

slut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Bestämmelser om överklagande av beskattningsmyndighetens beslut finns

i 35 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

10 kap.

1 §

Den som

1. olovligen tillverkar sprit eller spritdrycker,
2. bereder mäsk i uppenbart syfte att olovligen tillverka sprit eller sprit-

drycker eller

3. förvärvar, innehar, forslar, döljer eller förvarar sprit eller spritdrycker,

som är olovligt tillverkade, eller mäsk, som är avsedd för olovlig tillverkning
av sprit eller spritdrycker,
döms till böter eller fängelse i högst två år.

9 §

För försök eller förberedelse till brott som avses i 1, 2 och 6 §§ döms

till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detta gäller dock inte gärningar som
avses i 1 § 3 och endast gäller förvärv eller innehav för personligt bruk.

Den till vilken lagligen framställda alkoholdrycker har anskaffats för per-

sonligt bruk skall vara fri från ansvar för medverkan till brott som avses i
detta kapitel.

12 kap.

8 a §

6

Skattemyndighet som anges i 8 kap. 1 a § andra stycket får för sin

tillsyn enligt denna lag ha terminalåtkomst till uppgifter om serveringstill-
stånd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 då lagen (1978:763) med

vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall upphöra att
gälla.

2. Partihandelstillstånd, som före ikraftträdandet har meddelats annan än

den som avses i 4 kap. 1 § första stycket i dess nya lydelse, skall efter ikraft-
trädandet fortfarande gälla, dock längst till utgången av år 2001. Härvid gäl-
ler 7 kap. 1 § tredje stycket och 4 § samt 8 kap. 1 § i paragrafens lydelse före
ikraftträdandet. Tullverket får ha terminalåtkomst till uppgifter om sådana
tillstånd i Alkoholinspektionens register.

6

Senaste lydelse 1999:430.

background image

7

SFS 1999:1001

3. Uppkommer fråga om administrativt ingripande mot den som avses i 2

tillämpas 7 kap. 18 § i dess tidigare lydelse.

4. Ansökningar om partihandelstillstånd som kommit in till Alkoholin-

spektionen och som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet skall över-
lämnas för handläggning hos beskattningsmyndigheten (Skattemyndigheten
i Gävle).

5. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för marknadsföringsåtgärder

som har vidtagits före ikraftträdandet. För sådan marknadsföring gäller att
återkallelse av tillstånd enligt 7 kap. 19 § inte får ske.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

3*

SFS 1999:944�1044

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.