SFS 2004:1045 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2004:1045 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
041045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs ifråga om alkohollagen (1994:1738)

dels att 4 kap. 8 och 12 §§, 5 kap. 5 §, 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 4 kap. 11 a�11 c §§, av

följande lydelse.

4 kap.

8 §

2

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter skall särskild

måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är på-
trängande eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol får inte
företas.

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdo-

mar som inte har fyllt 25 år.

11 a §

Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller högst 15 vo-

lymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i perio-
diska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är till-
lämplig och som med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara
med periodiska skrifter, får framställning i bild omfatta endast en återgiv-
ning av

1. varan eller råvaror som ingår i varan,
2. enstaka förpackningar, eller
3. varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.
Annons som avses i första stycket får inte vara större än 2 100 spaltmilli-

meter. Annonsen skall på ett tydligt sätt ange dryckens alkoholhalt men får
inte framställa en hög alkoholhalt som en positiv egenskap.

En sådan annons som avses i första och andra styckena får inte strida mot

god sed genom det sammanhang där den förekommer, använda sig av meto-
der som är opassande med tanke på konsumenten eller innehålla osanna eller
vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verk-
ningar eller andra egenskaper.

1 Prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU6, rskr. 2004/05:38.

2 Senaste lydelse 1999:1001.

SFS 2004:1045

Utkom från trycket
den 3 december 2004

background image

2

SFS 2004:1045

11 b §

Marknadsföring i kommersiell annons av alkoholhaltiga lättdrycker

till konsumenter skall utformas på ett sådant sätt att den inte kan förväxlas
med marknadsföring av alkoholdryck. Marknadsföring i kommersiell an-
nons av alkoholdrycker som innehåller högst 15 volymprocent alkohol till
konsumenter skall utformas på sådant sätt att den inte kan förväxlas med
marknadsföring av alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent al-
kohol.

Vid marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker till konsumenter får i

kommersiell annons inte sådant varukännetecken användas som i sin helhet
eller till någon del är i bruk för en alkoholdryck eller är inarbetat eller regist-
rerat för en sådan dryck i enlighet med vad som är föreskrivet för varumär-
ken. Detsamma gäller vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller
högst 15 volymprocent alkohol till konsumenter för varukännetecken som i
sin helhet eller till någon del är i bruk, inarbetat eller registrerat för en alko-
holdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

I de fall då marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller högst 15 vo-

lymprocent alkohol är tillåten får dock sådan marknadsföring som avses i
första stycket och sådant varukännetecken som avses i andra stycket använ-
das även vid marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker i första

och andra styckena tillämpas inte i de fall detta är oskäligt.

11 c §

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter genom

kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka
tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen
för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter, skall annonserna på
ett tydligt sätt återge en text som informerar om alkoholens skadeverkningar
(informationstext). Om det finns flera informationstexter skall minst en av
dem återges. Vid upprepad annonsering skall de olika informationstexterna
användas omväxlande och om möjligt i lika stor omfattning.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka texter som skall återges och

hur dessa skall utformas.

12 §

3

En handling som strider mot 8�11 b §§ eller 11 c § första stycket

skall vid tillämpningen av 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450)
anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 9 §, även mot
näringsidkare. En handling som strider mot 10 § kan medföra marknadsstör-
ningsavgift enligt bestämmelserna i 22�28 §§ marknadsföringslagen.

5 kap.

5 §

Spritdrycker, vin eller starköl som inte hålls i lager skall på begäran

anskaffas.

3 Senaste lydelse 1999:1001.

background image

3

SFS 2004:1045

6 kap.

4 §

4

Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av sprit-

drycker, vin och starköl påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast
klockan 01.00. Vid prövningen skall sådana olägenheter och risker som av-
ses i 7 kap. 9 § särskilt beaktas.

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens

utgång.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte hotellrum med minibar.

7 kap.

9 §

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning

och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd
vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2001:414.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.