SFS 2000:1300 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2000:1300 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
001300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11

kap. 4

§ alkohollagen

(1994:1738) skall ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

2

I fråga om sprit, alkoholdrycker eller mäsk som kan antas bli förver-

kade gäller lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.
m. i tillämpliga delar. Alkoholdryck som har lagts upp på sådant tillfälligt la-
ger som nämns i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281) skall anses som förverkad
om den inte har tagits ut från lagret inom 30 dagar från uppläggningen. Vad
som nu har sagts gäller även i fråga om sådan dryck som för tillfällig förva-
ring har omhändertagits av Tullverket utan att läggas upp på tillfälligt lager.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:430.

SFS 2000:1300

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.