SFS 2012:955 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Apoteksdatalag (2009:367) / SFS 2012:955 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
120955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i apoteksdatalagen (2009:367);

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367)

ska ha följande lydelse.

8 §

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som

omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgär-
der i anslutning till expedieringen,

2. redovisning av uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag enligt

2 kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3. hantering av reklamationer och indragningar,
4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av

lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,
6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och

Läkemedelsverket för deras tillsyn,

7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde

stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

8. hälsorelaterad kundservice,
9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,
10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppen-

vårdsapotekens kvalitet, samt

11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårds-

apotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte

omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:955

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.