Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:375
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:951
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
SFS nr:

1970:375
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1970-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:951
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge ska vara omhändertagen för vård eller behandling får efter framställning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag för verkställighet av beslutet.

Om överlämnande för brott finns särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser finns också i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen). Lag (2022:951).

2 §   Utlämning får beviljas endast under villkor

att framställningen grundas på beslut enligt vederbörande stats lagstiftning om nykterhetsvård eller vård av narkotikamissbrukare, barna- och ungdomsvård, vård av psykiskt sjuka, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda eller åtgärder mot försumliga försörjare eller samhällsfarligt asociala,
att den som begäres utlämnad enligt beslutet skall intagas eller hållas kvar på anstalt eller uppehålla sig på plats som särskilt anvisats honom och

att beslutet får verkställas i den stat där det meddelats.

3 §   Svensk medborgare får utlämnas endast om han har hemvist i den stat där beslutet meddelats samt beslutet avser vård och det är mest ändamålsenligt att vården beredes honom i den staten.

4 §   Framställning om utlämning görs hos Polismyndigheten.
Lag (2014:637).

5 §   Finner Polismyndigheten att villkoren för utlämning är uppfyllda och att utlämning inte heller bör vägras på annan grund, får Polismyndigheten meddela beslut om utlämning.

Beslutar Polismyndigheten inte om utlämning, ska handlingarna skyndsamt sändas till förvaltningsrätten för beslut.
Lag (2014:637).

6 §   När ärendet handläggs av Polismyndigheten ska förhör hållas med den som begärs utlämnad, om hans eller hennes hörande inte saknar betydelse för utredningen. Handläggs ärendet av en förvaltningsrätt, ska muntlig förhandling hållas under samma förutsättning. Inställer sig inte den som begärs utlämnad efter kallelse till förhör eller muntlig förhandling, får han eller hon hämtas till förhöret eller förhandlingen.

Beslut om utlämning får inte meddelas utan att den som begärs utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och fått tillfälle att yttra sig över det. Lag (2014:637).

7 §   Har upphävts genom lag (1973:132).

8 §   Kan det skäligen befaras att den som begärs utlämnad avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning, får den myndighet som ärendet är anhängigt hos meddela honom eller henne förbud att utan tillstånd lämna den uppehållsort som är anvisad (reseförbud) eller besluta att han eller hon ska omhändertas.

Meddelar Polismyndigheten beslut enligt första stycket innan frågan om utlämning har prövats, får beslutet avse reseförbud under högst tio dagar eller omhändertagande under högst tre dagar. I fall som avses i 5 § andra stycket får Polismyndigheten eller förvaltningsrätten besluta om reseförbud eller omhändertagande för tiden till dess förvaltningsrätten prövat ärendet. När utlämning beviljas kan det förordnas att beslut om reseförbud eller omhändertagande ska gälla för tiden till dess att utlämningsbeslutet verkställs.

Finns det inte längre skäl för reseförbud eller omhändertagande, ska beslutet omedelbart hävas.
Lag (2014:637).

9 §   Är någon efterlyst i Sverige med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får Polismyndigheten meddela honom eller henne reseförbud eller besluta om att han eller hon ska omhändertas i avvaktan på framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om det finns sannolika skäl att en framställning om utlämning kommer att bifallas och det skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysningen ska omedelbart underrättas om den åtgärd som vidtagits.

Beslut som avses i första stycket ska omedelbart hävas, när det inte längre finns skäl för åtgärden eller om framställning om utlämning inte tagits emot inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan framställning kommit in, ska reseförbud eller omhändertagande bestå endast om beslut om detta meddelas enligt 8 §. Lag (2014:637).

10 §   Beslut i fråga om utlämning skall meddelas utan dröjsmål.
Är den som begäres utlämnad omhändertagen enligt 8 §, skall förvaltningsrätten, om ej synnerligt hinder möter, meddela beslut inom fem dagar från den dag då handlingarna inkom till förvaltningsrätten eller, om omhändertagandet skett därefter, inom samma tid från dagen för omhändertagandet.

Har beslut om utlämning eller om åtgärd enligt 8 eller 9 § meddelats, skall beslutet jämte besvärshänvisning skyndsamt delges den som beslutet avser. Lag (2009:781).

11 §   Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om utlämning enligt denna lag ska överklagas inom en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss tid. Lag (2014:637).

12 §   Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande gäller omedelbart.

Polismyndigheten och förvaltningsrätten får, när det finns särskilda skäl, förordna att dess beslut om utlämning ska verkställas omedelbart. Kammarrättens beslut om utlämning ska verkställas omedelbart, om inte domstolen beslutar annat.
Lag (2014:637).

12 a §   Beslut om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge verkställs av Polismyndigheten. Beslutet ska verkställas utan dröjsmål.

Om en utländsk myndighet har beslutat om utlämning till Sverige för vård eller behandling, ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige. Lag (2017:139).

13 §   Om någon ska utlämnas enligt denna lag ska som villkor uppställas att han eller hon dels inte får åtalas eller straffas för något annat brott som begåtts före utlämningen, dels inte får vidareöverlämnas eller vidareutlämnas till en stat utanför Norden. Det gäller dock inte om den som utlämnas har samtyckt till åtgärden eller haft möjlighet att lämna den mottagande nordiska staten men inte gjort detta inom 45 dagar efter sitt slutliga frigivande eller har återvänt dit efter att ha lämnat landet.

På framställning av den mottagande nordiska staten kan avsteg från villkoret beviljas. Om framställningen gäller åtal eller straff för något annat brott som begåtts före överförandet, ska 5 kap. 7 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder tillämpas. Prövningen ska även omfatta om ett överlämnande för gärningen hade kunnat beviljas enligt 2 kap. 5 § 1-3 samma lag. Om framställningen gäller vidareöverlämnande eller vidareutlämning till en stat utanför Norden, ska 6 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott tillämpas.
Behörig tingsrätt vid prövning enligt arresteringsorderlagen är Stockholms tingsrätt. Lag (2011:1168).

14 §   Den som utlämnas från en stat som anges i 1 § till en annan sådan stat får föras genom Sverige utan särskilt tillstånd.

Om det är nödvändigt för att en transport ska kunna genomföras, får Polismyndigheten hålla den som utlämnas i förvar, dock längst under 48 timmar. Lag (2017:139).

15 §   I mål eller ärende angående utlämnande för verkställighet av beslut om vård eller behandling skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1633).


Övergångsbestämmelser

1970:375

Denna lag träder i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1971 samt i förhållande till Island den dag regeringen bestämmer. Lag (1974:911).

2011:1168
   1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
   2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.