SFS 2008:448 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling / SFS 2008:448 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
080448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård eller behandling;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1970:375) om utläm-

ning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut
om vård eller behandling ska ha följande lydelse.

1 §

Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller

Norge ska vara omhändertagen för vård eller behandling får efter framställ-
ning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag för verkställighet av beslutet.

Om utlämning för brott finns särskilda bestämmelser.
Särskilda bestämmelser finns också i rådets förordning (EG) nr 2201/2003

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

2

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:448

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.