SFS 1995:23 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall / SFS 1995:23 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
SFS 1995_23 Lag om ändring i lagen (1972_119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

25

SFS 1995:23

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1972:119) om fast-

ställande av könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.