SFS 2009:411 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall / SFS 2009:411 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
090411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1972:119) om faststäl-

lande av könstillhörighet i vissa fall ska ha följande lydelse.

7 §

2

Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte

obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om en enskilds person-
liga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:214.

SFS 2009:411

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.