900605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-II

Lag

SFS 1990:605

om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av

utkom från trycket

berusningsmedel på sjukhus;

den 21 juni 1990

i.

utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 3 och 4 § § lagen (1985:12) om

5| '

kontroll av berusningsmedel på sjukhus ordet "�verläkaren" skall bytas ut
mot "Chefsöverläkaren".

}

Denna lag träder i kr aft den 1 ju li 1991.

Kci? ⬢

:

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' ' Prop. 1989/90:81, SoU24, rskr. 313.

1073

.

i ^ ;

'H- .

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.