SFS 1996:796 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus / SFS 1996:796 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
SFS 1996_796 Lag om ändring i lagen (1985_12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:796
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

1261

Lag
om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1985:12) om

kontroll av berusningsmedel på sjukhus skall ha följande lydelse.

3 §2 Verksamhetschefen får ställa följande villkor för att ta in någon på
sjukhuset för vård för missbruk av beroendeframkallande medel, om det
behövs för att hindra att patienten har tillgång till sådana medel eller
föremål som anges i 2 §. De villkor som avses är krav på

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

2

Senaste lydelse 1990:605.

background image

SFS 1996:796

1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kropps-

besiktning,

2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller får sig till-

sänt.

4 §3 Sådana berusningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhändertas

1. om de påträffas hos en intagen,

2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.
Verksamhetschefen skall låta förstöra eller försälja den omhändertagna

egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första
stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Belopp som erhållits vid försäljningen skall tillfalla staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 1990:605.

1262

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.