SFS 1995:833 Lag om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död / SFS 1995:833 Lag om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död
SFS 1995_833 Lag om ändring i lagen (1987_269) om kriterier för bestämmande av människans död

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:833

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag

om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för

bestämmande av människans död;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1987:269) om kriteri-

er för bestämmande av människans död skall inforas en ny paragraf, 2 a §,
av följande lydelse.

2 a § När det har fastställts att döden har inträtt får medicinska insatser
fortsättas, om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt materi-
al i avvaktan på ett transplantationsingrepp eller, med avseende på en

gravid kvinna som bär på ett livsdugligt foster, för att rädda livet på det

väntade barnet. Insatserna får inte pågå längre tid än 24 timmar, om det
inte finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95: 148, bet. 1994/95: SoU21, rskr. 1994/95:381.

1490

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.