SFS 2012:938 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2012:938 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
120938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19, 20, 22 b och 49 §§ lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

19 §

Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig

själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller
liknande anordning. Vårdpersonal ska vara närvarande under den tid patien-
ten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får det beslutas att patienten ska hållas fast-

spänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Inspektionen för vård och

omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

20 §

En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är

nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande bete-
ende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om av-
skiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett nytt
beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första

stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild

mer än åtta timmar i följd, ska Inspektionen för vård och omsorg utan dröjs-
mål underrättas om detta. En patient ska under den tid han eller hon hålls
avskild stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.

22 b §

2

Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När

det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast
besluta att inskränkningen eller övervakningen ska upphöra. Frågan om upp-
hörande ska övervägas fortlöpande.

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut

enligt 20 a eller 22 a §.

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2006:663.

SFS 2012:938

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:938

49 §

Chefsöverläkaren ska fortlöpande till Inspektionen för vård och

omsorg lämna uppgifter om åtgärder som har vidtagits enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten enligt första stycket ska fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.