SFS 2014:824 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2014:824 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
140824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

1 §

2

Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientlagen

(2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psy-
kiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångs-
vård) ges i denna lag.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som inte

ingår i ett landsting.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårds-

inrättning där patienten är inskriven.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Senaste lydelse 2008:415.

SFS 2014:824

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.