710638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 27 juli 1971

SFS 1971:638 Lag

om ändring 1 lagen (1966:293) om beredande av

sluten psykiatrisk vård i vissa fall;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om lagen (1966: 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa falF förordna,

dels att 32 § skall upphöra att gälla,

dels att i 4 § orden "kommunens fullmäktige" skall bytas ut mot

"kommunfullmäktige",

dels att 1, 6, 22, 24, 26 o ch 34 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen, närmast efter rubriken "Särskilda bestämmelser",

skall införas en ny paragraf, 34 a §, av nedan angivna lydelse.

1534

1

Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget sam­

tycke beredas sluten psykiatrisk vård med stöd av denna lag, om sådan

vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och

grad och till att han

a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt

eller till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur

stånd att rätt bedöma sitt behov av vård, dels kan få sitt tillstånd avsevärt

förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir,

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet el­

ler fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv,

c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv,
d) till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt

störande levnadssätt eller

e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat

av lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).

Med psykisk sjukdom jämställes i denna lag psykisk abnormitet, som

icke är psykisk sjukdom eller utgöres av hämning i förståndsutveckling­

en.

Vård beredes på sjukhus som drives av staten, landstingskommun el­

ler kommun som ej tillhör landstingskommun.

Vad som sägs om överläkare i denna lag avser även biträdande över­

läkare som anförtrotts särskild sjukavdelning.

' Prop, 1971: 30, KU 36, rskr 222.

^ Senaste lydelse av 4 § 1967: 948.

^ Senaste lydelse 1969: 212.

¬

background image

6

Behörig att utfärda vårdintyg är legitimerad läkare samt den

som utan att vara legitimerad är förordnad att uppehålla befattning som

läkare i allmän tjänst och genomgått för medicine licentiatexamen före­
skriven kurs i psykiatri. Från sistnämnda krav äger socialstyrelsen med­
ge undantag, om särskilda skäl föreligga. Vårdintyg med åberopande av
omständighet som avses i 1 § första stycket a) får dock utfärdas endast
av läkare som har specialistkompetens avseende psykiska och nervösa
sjukdomar eller erhållit socialstyrelsens tillstånd att utfärda vårdintyg av
detta slag.

Vårdintyg får utfärdas endast i omedelbar anslutning till personlig

undersökning av den som ansökningen avser. Den som får göra ansökan
om intagning äger föranstalta om sådan undersökning.

Vårdintyg utfärdat av läkare, som tjänstgör inom den slutna psykiat­

riska vården får icke godtagas för intagning på det sjukhus där läkaren
är verksam. Om betydande olägenhet skulle uppstå genom anlitande av
annan läkare, får dock vårdintyg utfärdat av läkare vid sjukhuset god­

tagas för intagning på annan klinik än den där han är verksam.

Vårdintyg får icke godtagas, om det är utfärdat av den som gör an­

sökan om intagning.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1971: 290) äga icke

tillämpning i ärende om utfärdande av vårdintyg.

22 § Talan får föras mot utskrivningsnämnds beslut, om nämnden

ogillat besvär över beslut om intagning eller beslut enligt 9 § andra

stycket,

avslagit ansökan om utskrivning eller om utskrivning på försök eller

ogillat besvär över läkares beslut om avslag på sådan ansökan eller

i samband med utskrivning på försök ålagt patient att iakttaga sär­

skilda föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller lämnat besvär

över läkares beslut i sådana frågor helt eller delvis utan bifall.

I övrigt får talan mot utskrivningsnämnds beslut enligt denna lag fö­

ras endast i fall som avses i 26 §.

Talan föres hos psykiatriska nämnden genom besvär.

24 §5 Talan enligt 21 eller 22 § får föras av den som enligt 18 § äger
ansöka om utskrivning. Talan får föras utan inskränkning till viss tid.

I fråga om prövning av talan enligt 21 § äger bestämmelsen i 18 §
tredje stycket motsvarande tillämpning.

26 §0 Talan mot beslut, varigenom utskrivningsnämnd utlåtit sig om
ersättning som avses i 33 § tredje stycket, föres hos psykiatriska nämn­

den genom bes vär.

34 §7 Utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden får avgöra ären­

de endast om nämndens samtliga ledamöter äro närvarande.

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt

äga motsvarande tillämpning på avgörande av utskrivningsnämnd eller

psykiatriska nämnden.

SFS 1971: 638

^ Senaste lydelse 1969: 212.

�ndringen innebär att andra styck et upphävs,

ö �ndringen innebär bl. a. att andra s tycket upphävs.

Senaste lydelse 1967: 948. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

1535

¬

background image

SFS 1971: 638

34 a § I ärende, vari 17 § förvaltningslagen (1971: 290) äger tillämp­

ning, få skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där,
om ändamålet med vården annars skulle motverkas.

I läkares beslut enligt 8 eller 9 § eller varigenom ansökan om utskriv­

ning avslagits samt i motsvarande beslut av utskrivningsnämnd eller psy­
kiatriska nämnden skola alltid anges de i 1 § angivna förutsättningar på
vilka beslutet grundas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.