740206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om äimdlrmg i l agemi (1966:293) om ber edamdle av slaitemi

psykiatrisk vård i vissa f all;

utfärdad den 19 april 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att i 4 och 17 §§ lagen

(1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa falF ordet
"fångvårdsanstalt" skall bytas ut mot "kriminalvårdsanstalt".

Denna lag träder i k raft den I juli 1974.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

I Prop. 1974:20. JuU 2. rskr 99.

- Senaste lydelse av 4 § 1971:638.

SFS 1974: 206

Utkom från trycket

den 14 maj 1974

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.