861154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1154 Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagen (1966:293) om beredande av sluten

den 19 december 1986 psykiatrisk vård 1 vlssa fall;

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1966:293) om

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall^

dels att 6, 10, 34 a och 37 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 26 a §, av följande

lydelse.

6 § Behörig att utfärda vårdintyg är legitimerad läkare. Från detta krav
får socialstyrelsen medge undantag om särskilda skäl föreligger. Vårdintyg

med åberopande av omständighet som avses i 1 § första stycket a) får dock
utfärdas endast av läkare som har specialistkompetens inom gruppen psy­

kiska sjukdomar eller erhållit socialstyrelsens tillstånd att utfärda vårdin­
tyg av detta slag.

Vårdintyg får ej godtas för intagning på en klinik där den läkare som har

utfärdat intyget tjänstgör.

Om fråga uppkommer att bereda vård enligt denna lag av en patien t som

på egen begäran är intagen för psykiatrisk vård på sjukhus, får undantag

göras från bestämmelsen i andra stycket, om det skulle uppstå betydande
olägenhet av att anlita annan läkare.

Vid utfärd ande av vårdintyg gäller bestämmelserna i 11 och 12 §§ för ­

valtningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

10 § Beslut enligt 9 § skall i stället fattas av utskrivningsnämnden om

1. intagningen, i fall som a vses i 6 § tredje stycket, har grundats på ett

vårdintyg som har utfärdats av överläkaren eller annan läkare vid den
klinik där intagningen har sk ett eller

2. jäv enligt 11 § förvaltningslagen (1986: 223) har förelegat mot den som

utfärdat vårdintyget eller beslutat om intagningen eller om sådant jäv

föreligger mot överl äkaren.

' Prop. 1986/87:39, KU I I, rskr. 59,

2120

2 Lagen omtryckt 19 82: 782.

¬

background image

Utan hinder av första stycket får överläkaren fatta beslut som ej kan

SFS 1986; 1154

anstå. Sådant beslut skall ofördröjligen underställas nämndens prövning.

26 a § En skrivelse med överklagande enligt 21, 22 eller 26 § tillställs den
myndighet som skall prö va överklagandet.

Om rätten att överklaga är inskränkt till viss tid och skrivelsen med

överklagandet kommer in till överinsta nsen efter utgången av den tiden,
skall överinstansen avvisa skrivelsen. Skrivelsen skall dock inte avvisas
om förseningen beror på att underinstansen har lämnat klaganden en

felaktig underrättelse om hu r man överklagar. Inte heller skall skrivelsen

avvisas, om den har kommit in till underinstansen innan tiden för att
överklaga har gått u t.

34 a § I ärenden i vilka 20 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas får

skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där, om
ändamålet med vården annars skulle motverkas.

I en läkares beslut enligt 8 eller 9 § eller om avslag på en ansökan om

utskrivning skall a nges vilka av förutsättningarna enligt 1 § som beslutet

grundas på. Detsamma gäller sådana beslut av en utskrivningsnämnd eller

psykiatriska nämnden.

37 § Den som är intagen för vård med stöd av denna lag skall så snart

hans tillstånd medger det genom överläkarens försorg upplysas om sin rätt

att få intagningen prövad av utskrivningsnämnden,

att i övrigt överklaga beslut som har fattats med stöd av lagen,

att anlita ombud eller biträde enligt förvaltningslagen (1986:223),

att begära rättshjälp genom offentligt biträde enligt rättshjälpslagen

(1972:429).

Denna lag skall finnas anslagen inom sjukhuset väl synlig för patienter­

na.

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.