890537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

s)
löt

itei

ii'ti

igiiS
»ISI

jiStl

ci^'
irtpi

fjii!

eti

Lag

SFS 1989:537

om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten

u,kom från trycket

psykiatrisk vård i vissa fall;

den 21 juni i989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 a§ lagen (1966:293) om

beredande av sluten psykiatrisk v ård i vissa f all^ skall ha följande lydelse.

18 a § Har beträffande någon som är patient enligt denna lag beslut

meddelats om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1989:529)

eller utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller lagen

(1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och

Norge eller lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Islana

eller Norge för verkställighet av beslut om vå rd eller behandling, skall han

utskrivas, om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet

och hans tillstånd tillåter sådan verkställighet.

Beträffande utskrivning som nu sagts gäller 17 §.

'Prop. 1988/89:86, snjl9och 22. rskr. 325.

'Lagen omtryckt 1982:782.

833

"SFS 1989

/

¬

background image

\

SFS 1989:537

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. �ldre bestä mmelser gäl ler

fortfarande i fråg a om beslut om avvi sning eller utvisning enligt utlän­

ningslagen {1980:376).

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.