911128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

_

SFS 1991:1128

om psykiatrisk tvångsvård;

utkom från trycket

den 9 juli 1991

Utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i häls o- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all psy­

kiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är
förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ge s i denna
lag.

Föreskrifter om psykia trisk tvångsvård finns också i lage n (1991:1129)

om rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om en landstingskommun gäller även en

kommun som inte ingår i en landstingskommun.

2 § Tvångsvård enligt denna lag skall syfta till att den som är i oundgäng­
ligt behov av sådan psykiatrisk vård som ges efter intagnin g på en sjuk­

vårdsinrättning blir i stånd att frivilligt medverka till erforderlig vård och
ta emot det stöd som han behö ver.

Förutsättningar för tvångsvård

3 § Tvångsvård får ges endast om

1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning,
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga

förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov a v psykiatrisk vård, som

inte kan tillgodoses på annat sätt än geno m att patienten är intagen på en

sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, och

3. patienten motsätter sig sådan vård som säg s i 2 elle r till följd av sitt

psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat

ställningstagande i frågan.

Tvångsvård får inte ges, om patientens psykiska störning enlig t första

stycket 1 utgör enbart en psyk isk utvecklingsstörning som kan ge rätt till
särskilda omsorger enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om

psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Vid bedömnin g av vårdbehovet enl igt första stycket 2 skall äve n beak­

tas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans

personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Intagning for tvångsvård

4 § Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård fär

inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det
framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångs-

Prop. 1990/91:58, SoU 13, rskr. 329.

2013

¬

background image

SFS 1991:1128

vård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget skall grundas på en särskild

läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig

anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om

undersökningen inte kan utföras me d patientens samtycke, får patienten
tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhänderta gande får

fattas endast av läkare i allmän tjänst.

Vårdintyg får inte utfärdas för den som är intagen på en sjukvårdsinrätt­

ning för frivillig psykiatrisk vård.

5 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersök­

ningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för

tvångsvård av patienten, innehålla en redog örelse för den psyk iska stör­

ningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och

12 §§ förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrk et en­

skilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till a tt det snarast

kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intag ning för tvångs­
vård skall prövas.

6 § Frågan om intagning för tvångsv ård skall avgöras skyndsamt efter

undersökning av patienten, senast 24 timmar efter patientens ankomst till

vårdinrättningen. Patienten får efter be slut av tjänstgör ande läkare hind­
ras att lämna vårdinrättningen tills frågan om intagning avgjorts. Ett

beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra
dagar.

Beslut i fråga om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för

psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat
vårdintyget.

Tvångsvård efter beslut av rätten
7 § Om chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårda s finner att
denne bör g es tvångsvård utöver fyra veck or från dage n för beslutet om
intagning, skall han före utgången av fyraveckorstiden ansöka hos länsrät­
ten om medgivande till sådan vård.

I ansökan skall anges vilka omständigheter som utgör grunden för

tvångsvården och vilka överväganden som har gjorts rörande vård i annan

form för patienten. Till ansökan skall fogas en redogörelse för det stöd och
den behandling som planera s för patienten under och efter vistelsen på

vårdenheten.

8 § Rätten skall på ansökan enligt 7 § besluta i frågan om fortsatt tvångs­

vård. Om rätten bifaller ansökan, får vården pågå under högst fyra måna­

der, räknat från dagen för beslutet om intagning.

9 § Efter ansökan av chefsöverläkaren får rätten medge att tvångsvården

fortsätter utöver den läng sta tiden enl igt 8 §. Medgi vande får läm nas för

2014

högst sex månader åt gången, räknat från pröv ningstillfället.

¬

background image

�0n ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till länsrätten innan

SFS 1991:1128

tiden for gällande beslut om tvångsvård har löpt ut. Föreskrifterna i 7 §

andra stycket tillämpas beträffande en ansökan enligt denna paragraf.

10 § Har en ansökan enligt 7 eller 9 § kommit in till länsrätten, får

tvångsvården fortsätta i avvaktan på rättens beslut. Avslår rätten ansökan,

skall vården up phöra omedelbart.

�vergång från frivillig vård till tvångsvård

11 § Om en patient är intagen på en sjukvårdsinrättning for frivillig

psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas,
utan hinder av att vårdintyg inte har utfärdats, besluta om tvångsvård när

1. förutsättningarna enligt 3 § foreligger och

2. patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att

allvarligt skada sig själv eller någon annan.

Föreskrifterna i 6 § gäller inte i fall som avses i första stycket.

12 § När beslut har fattats om tvångsvå rd enligt 11 §, skall chefsöverlä­

karen skyndsamt och senast inom fyra dagar från dagen f�r beslutet ansöka
hos länsrätten om medgivande till att tvångsvården fortsätter. Föreskrif­

terna i 7 § andra stycket skall därvid tillämpas.

13 § Om rätten medger att tvångsvård som har beslutats enligt 11 §

fortsätter, får den pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för
chefsöverläkarens beslut. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas
samma bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §.

�vergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt denna lag

14 § När rättspsykiatrisk vård skall upphöra i fall som avses i 15 § lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet
där patienten vårdas, utan hinder av att vårdintyg inte har utfärdats,
besluta om tvångsvår d enligt denna lag, om förutsättningarna enligt 3 §
föreligger.

Föreskrifterna i 6 § gä ller inte i fall som avses i första stycket. I stället

tillämpas föreskrifterna i 12 och 13 §§, varvid ett beslut enligt denna
paragraf jämställs med ett beslut enligt 11 §.

'

Vården

15 § Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en

landstingskommun.

Om det finns synnerliga skäl, får reger ingen bestämma att vård får ges

även på annan vårdinrättning. På inrättningen skall tillämpas vad i denna
lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av en landstingskommun.

16 § En behandli ngsplan skall upprättas snarast efter det att patienten

har tagits in för tvångsvård. Så långt möjligt skall planen upprättas i

samråd med patienten. När det är lämpligt skall samråd ske också med

2015

dennes närstående.

¬

background image

SFS 1991:1128

I samråd med patienten skall det klarläggas om denne har behov av stöd^

från socialtjänsten.

17 § I fråga om behandlingen under vårdtiden skall samråd äga rum

med patienten när det kan ske. Sam råd skall ske ocks å med patientens
närstående när det är lämpligt. Frågor om behandlingen avgörs ytterst av

chefsöverläkaren vid d en enhet där patienten vårdas.

Behandlingsåtgärdema skall anpassas till vad som krävs för att uppnå

syftet med tvångsvården enligt 2 §.

18 § En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller

den del av inrättningen där han skall vistas.

Om det behövs från behandlingssynpunkt, får chefsöverläkaren besluta

om inskränkningar beträffande besök hos patienten.

19 § Om det finns en omedelbar fara för att en patient a llvarligt skadar
sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte
eller liknande anordning. Vårdpersonal skall vara närvarande under d en

tid patienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får beslutas att patienten skall hållas

fastspänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen skal l utan

dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

20 § En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är

nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande
beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om

avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett

nytt beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första

stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient håll s avskild

mer än åtta timmar i följd, skall socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas

om detta. En patient skall under den tid han hålls avskild stå under

fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.

21 § En patient får inte inneha

1. narkotika, alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel,

2. injektionssprutor eller kanyler, som ka n användas för insprutn ing i

människokroppen,

3. andra föremål som är särsk ilt ägnade att användas för miss bruk av

eller annan befattning med narkotika, eller

4. annan egendom som ka n skada hon om själv eller någon annan eller

vara till men för vården eller ordningen på vå rdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, får den omhänder­

tas.

22 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till en patient får
undersökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses

2016

i 21 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det skriftliga innehål­

let i brev eller annan skriftlig handling.

¬

background image

.t'- k

'

r

Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte får inne-

SFS 1991:1128

has enligt 21 §, får egendomen omhändertas.

23 § Om det är påkallat får en patient kroppsvisiteras eller ytligt kropps-

besiktigas, när han kommer till sjukvårdsin rättningen, för kontroll av att
han inte bär på sig ege ndom som avses i 21 §. Detsamma gäller om det
under vistelsen på vårdinrättningen uppkommer misstanke att sådan egen­
dom skall påträffas hos patienten.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående

än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständighe­

terna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig kropps besikt­

ning.

24 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel
omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan egendom påträffats där

patienter intagits för tvångsvård utan att det finns någon känd ägare till

egendomen, skall chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen
enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen

(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Detsamma
gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för

insprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål som är

särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med

narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

25 § Chefsöverläkaren får ge patienten tillstån d att under en viss del av

vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får

ges för återstoden av vårdtiden, om det finns skäl att anta att åtgärden är
angelägen för att förbereda att tvångsvården upphör.

Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med

särskilda villkor.

26 § Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i 25 §, om
förhållandena kräver det.

Tvångsvårdens upphörande

27 § När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, skall chefs­
överläkaren vid den enhet där patienten vårdas gen ast besluta att tvångs­

vården skall upphöra. Frågan om tvångsvårdens upphörande skall övervä­

gas fortlöpande.

28 § Tvångsvården upphör, om inte en ansökan om medgivande till

tvångsvård har kommit in till länsrätten inom den tid som anges i 7, 9 eller

12 §.

Tvångsvården enligt denna lag upphör också när beslut fattas som

föranleder rättspsykiatrisk vård. Föreskrift om övergång till sådan vård

finns i 4 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

2017

64-SFS I99J

¬

background image

SFS 1991:1128

29 § Har beträffande någon, som vårdas enligt denna lag beslut medde- ,

lats om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1989:529),

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

4. utlämnin g enligt lagen (1959 :254) om utlämn ing för brott till Dan­

mark, Finland, Island och Norge, eller

5. utlämn ing enligt lag en (1970:375) om utläm ning till Danmark, Fin ­

land, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behand­

ling,

skall tvångsvården upphöra, om det begärs av den myndighet som skall

verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd

tillåter att detta verkställs.

I fråga om e n patient som är utlänning upphö r tvångsvården vid ve rk­

ställighet av ett beslu t om hemsändand e som har medd elats med stöd av

12 kap. 3 § utlänninglagen.

Stödperson

30 § När patienten begä r det, ska ll en stödper son utses. E n stödperson

kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vår dinrättning­

en. Han får inte obehörigen röja elle r utnyttja vad han under uppd raget

har fått veta om patientens hälsotillstånd eller per sonliga förhållanden i

övrigt.

Stödperson utses av den nämnd som avses i lagen (1980:12) om förtro­

endenämnder inom hälso- och sjukvården.

31 § Chefsöverläkaren vid den enh et där patienten vård as skall anmäla

till förtroendenämnden när det kan finnas skäl att utse en stödperson.

Har stödperson för patienten inte redan utsetts, skall anmälan alltid

göras när

1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 1 2

eller 14 §,

2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 §,

3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran att

tvångsvården skall upphöra.

När tvångsvården av en patient, för vil ken stödperson utsetts, har upp­

hört, ska ll chefsö verläkaren snarast möjligt underrätta förtroendenämn­

den om detta.

överklagande

32 § Patienten får hos länsrätten överklaga ehefsöverläkarens beslut om

intagning för tvångsvård enlig t 6, 11 ell er 14 §. Ett sådant överk lagande
skall anses innefatta även en begäran att tvångsvården skall upphöra.

Innan länsrätten prövar ett överklagande enligt första styeket, skall

rätten utan dröjsm ål förelägga chefsöverläkaren att yttra sig i de hänseen-

2018

den som anges i 7 § andra stycket.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.