670948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 94&

Lag

Den so m

under b).

. ^»vldsb abnormitet, som

^

psykisk sjukdom jämställes i denna

{^udsutvecldingen,

"^1^0 är psykisk sjukdom eller utgöres av hamnmg i forslänas

OJ 44 rvuV-LLl-

ö

värd beredes

sådan kommun.

Vad s om

särskild sjuk avdelning.

^Jisokan om

' � om intagning.^

^^vkiatrisk vård idie medde-

Lakarc vid sjukhus eller klinik, där

P ^ gUer specialsjulAus for

»s. eller vid sjukhem för lättskötta

-fsVoIa eller foreståndare fo

utvecklingsstörda eller rektor for

ansökan i fråga om

för psykiskt utvecklingsstörda får t,ora a

'

1057: U2] L*U S7; Rskr ^OQ.

E fl I

5 fi i

angående ändring 1 lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten

psykiatrisk värd i vissa fall;

gioen Stock holms sloU d en 15 de cember 1907.

|

i

V i GUSTAF ADOLF, medGudsnåde, Sverig e s, Göte so c b

Ven d cs Konung, göra ve t e r 1 igt: att Vi, me nes

^ ^

gotl förord na, alt 1, 4 och 34 g§ lagen den 10

19 , ,

, -i.f

t f: [

sluten psykiatrisk vård i vissa fall skall erhålla andrad lydelse p

, |: h

anges. "

r ^ ^ ^

!§⬢

!

Den so m

under h).

_

abnormitet, som

!⬢ i

E '

f

\ I

j !

4§. fe,,

; I

J\

n;

⬢ -U ,

t Vi

1

'⬢i.!

' i

1 ! ⬢

⬢j ⬢

T:

¬

background image

2066

1967

Nr 948 ocli 949

för vars vård han svarar. Militär chef, dock lägsl kompanichef eller niots ⬢

rande chef, får göra ansökan beträffande den som står under hans befäT'^

I fråga

han står.

Beträffande den

utskriven därifrån.

Konungen äger �

tillhör krigsmakten.

34 §.

Ulskrivningsnämnd eller

äro närvarande.

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt ä

motsvarande tillämpning på avgörande av ntskrivningsnämnd ollor

kialriska nämnden.

Innebär beslut

� psykiatriska nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Det alla som vederbör bava sig börsamligen att eflcrrätta. Till ytlcnner-,

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt luimd «;i.nu

bekräfta låtit.

" ^ "

Stockholms slott den 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

i SocialcIcpnriemcntel)

SVEK ASPUKG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.