SFS 2017:37 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2017:37 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
170037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen

(2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psyki-
atrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångs-
vård) ges i denna lag.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som inte

ingår i ett landsting.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårds-

inrättning där patienten är inskriven.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

3 Senaste lydelse 2014:824.

SFS 2017:37

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.