SFS 1996:1650 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 1996:1650 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS 1996_1650 Lag om ändring i lagen (1991_1128) om psykiatrisk tvångsvård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3036

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

SFS 1996:1650
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård

dels att 48 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 38 a §, av följande lydelse.

38 a § I mål hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande
till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § och vid överklagande
enligt 32 eller 33 § av beslut om intagning för tvångsvård eller om av-
slag på en begäran att tvångsvården skall upphöra, skall offentligt
biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas
att behov av biträde saknas.

48 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans
tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt

1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,

2. att anlita ombud eller biträde,

3. att enligt 38 a § få offentligt biträde, och

4. att få hjälp av en stödperson.
Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen, väl synlig

för patienterna.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.