SFS 1997:1100 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 1997:1100 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS 1997_1100 Lag om ändring i lagen (1991_1128) om psykiatrisk tvångsvård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

SFS 1997:1100

Utkom från trycket
den 17 december 1997

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård samt punkt 9 i övergångsbestämmelserna till den lagen skall
ha följande lydelse.

34 § Frågor som skall prövas av länsrätt enligt denna lag prövas av den
länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen.

9. �renden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraft-

trädandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning
därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av den
länsrätt vars domkrets omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2029

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.