SFS 1999:53 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 1999:53 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
990053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 och 24 §§ lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

21 §

En patient får inte inneha

1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana

varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga va-
ror,

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i

människokroppen,

4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller

annan befattning med narkotika, eller

5. annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan eller

vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, får den omhändertas.

24 §

Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana

medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa häl-
sofarliga varor omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan egendom
påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns någon känd
ägare till egendomen, skall chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendo-
men enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Detsamma
gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för in-
sprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål som är särskilt
ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

1

Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:53

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

2

SFS 1999:53

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.