SFS 2020:354 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2020:354 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS2020-354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård2

dels att nuvarande 20 a § ska betecknas 20 b §,
dels att 6 a, 19, 20, 22 b, 23, 32, 38 a och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 19 a, 20 a, 22 c och 31 b §§,

och närmast före 31 b § en ny rubrik av följande lydelse.

6 a § I sådana fall som anges i 19 eller 20 § får en patient som hålls kvar
enligt 6 § kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning eller
kortvarigt hållas avskild från de andra patienterna. Om patienten är under
18 år får dock, i sådana fall som avses i 19 a eller 20 a §, patienten spännas
fast med bälte högst en timme och hållas avskild högst två timmar.

En patient som hålls kvar enligt 6 § får, om det finns en överhängande

fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig behandling.

Beslut enligt denna paragraf fattas av legitimerad läkare. Chefsöver-

läkaren får besluta om förlängning av de tider som avses i första stycket
under de förutsättningar som anges i 19�20 a §§.

19 §3 Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar
sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte
eller liknande anordning. Hälso- och sjukvårdspersonal ska vara närvarande
under den tid patienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får det beslutas att patienten ska hållas

fastspänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Inspektionen för vård och

omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

19 a § Om det finns en omedelbar fara för att en patient som är under 18 år
lider allvarlig skada och det är uppenbart att andra åtgärder inte är till-
räckliga får patienten spännas fast med bälte.

Ett beslut om fastspänning fattas av chefsöverläkaren. Beslutet gäller

högst en timme. Tiden för fastspänningen får förlängas genom nya beslut
som gäller under högst en timme i taget. Hälso- och sjukvårdspersonal ska
vara närvarande under den tid patienten hålls fastspänd.

1 Prop. 2019/20:84, bet. 2019/20:SoU15, rskr. 2019/20:270.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

3 Senaste lydelse 2012:938.

SFS

2020:354

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:354

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om

patienten hålls fastspänd under en sammanhängande tid som överstiger en
timme.

20 §4 En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är
nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande
beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om
avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett nytt
beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första

stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild

mer än åtta timmar i följd, ska Inspektionen för vård och omsorg utan
dröjsmål underrättas om detta. En patient ska under den tid han eller hon
hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt av hälso- och sjukvårdspersonal.

20 a § En patient som är under 18 år får hållas avskild från andra patienter
endast om det är nödvändigt på grund av att han eller hon genom aggressivt
beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna och det är
uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga.

Ett beslut om avskiljande fattas av chefsöverläkaren. Beslutet gäller högst

två timmar. Tiden för avskiljandet får förlängas genom nya beslut som gäller
under högst två timmar i taget. Hälso- och sjukvårdspersonal ska hålla
patienten under fortlöpande uppsikt under den tid patienten hålls avskild.

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om

patienten hålls avskild under en sammanhängande tid som överstiger två
timmar.

22 b §5 Ett beslut om en inskränkning enligt 20 b § gäller högst två
månader eller, om patienten är under 18 år, högst en vecka. Ett beslut om
övervakning enligt 22 a § gäller högst två månader.

När det inte längre finns förutsättningar för ett beslut som avses i första

stycket ska chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen eller över-
vakningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.

Tiden för en inskränkning enligt 20 b § får genom nya beslut förlängas

med högst två månader i taget eller, om patienten är under 18 år, med högst
en vecka i taget. Tiden för övervakning enligt 22 a § får förlängas med högst
två månader i taget.

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut

enligt 20 b eller 22 a § och om beslut enligt tredje stycket.

22 c § Om en patient som är under 18 år har blivit föremål för någon eller
några tvångsåtgärder i form av fastspänning, avskiljning eller inskränkning
i sin rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster vid minst tre till-
fällen under vårdperioden, ska Inspektionen för vård och omsorg underrättas
om dessa åtgärder.

23 § Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller ytligt
kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig sådan egen-
dom som avses i 21 § eller, när det gäller en patient vars rätt att använda

4 Senaste lydelse 2012:938.

5 Senaste lydelse 2014:522.

background image

3

SFS

2020:354

elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning som avses i
20 b §. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden utförs.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesikt-

ning.

Dagliga aktiviteter och utomhusvistelse
31 b §
En patient som är under 18 år har rätt till dagliga aktiviteter på vård-
inrättningen och att vistas utomhus minst en timme varje dag, om inte medi-
cinska skäl talar mot det.

32 §6 Patienten får till allmän förvaltningsdomstol överklaga chefsöver-
läkarens beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §. Ett
sådant överklagande ska anses innefatta även en begäran om att tvångs-
vården ska upphöra.

Patienten får även överklaga chefsöverläkarens beslut enligt 26 a §. Ett

sådant överklagande ska anses innefatta en begäran om att den slutna psykia-
triska tvångsvården ska upphöra.

Innan förvaltningsrätten prövar ett överklagande enligt första eller andra

stycket, ska rätten utan dröjsmål förelägga chefsöverläkaren att yttra sig i de
hänseenden som anges i 7 § tredje stycket.

Patienten får till allmän förvaltningsdomstol överklaga ett beslut om in-

skränkning enligt 20 b § eller om övervakning enligt 22 a §.

38 a §7 Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål
hos allmän förvaltningsdomstol, om målet gäller

1. beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 § och om

beslutet har överklagats,

2. medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 §,
3. beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §,
4. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
5. beslut om inskränkning enligt 20 b §, eller
6. beslut om övervakning enligt 22 a §.
Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte

finns något behov av ett biträde.

39 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsinrätt-
ningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialite-
terna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om
det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en
annan läkare vid sjukvårdsinrättningen, dock inte när det gäller

1. beslut enligt 6 b § om intagning,
2. beslut enligt 11 § om övergång från frivillig vård till tvångsvård,
3. ansökan enligt 7, 9, 12 eller 14 § om medgivande till att tvångsvården

fortsätter,

4. beslut enligt 17 § tredje stycket om behandlingen,
5. beslut enligt 19 § andra stycket och 19 a § andra stycket om förläng-

ning av fastspänning,

6. beslut enligt 20 § andra stycket och 20 a § andra stycket om förläng-

ning av avskiljande,

7. beslut enligt 20 b § om inskränkning i rätten att använda elektroniska

kommunikationstjänster,

6 Senaste lydelse 2009:809.

7 Senaste lydelse 2008:1059.

background image

4

SFS

2020:354

8. beslut enligt 22 a § om övervakning av försändelser,
9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som

anges i 7 och 8, eller

10. beslut eller ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.