SFS 2006:247 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2006:247 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
060247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a §

Vård enligt denna lag skall bedrivas så att den uppfyller kraven på

god säkerhet i verksamheten. Vid sjukvårdsinrättningen skall det finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god säkerhet
skall kunna tillgodoses i verksamheten. Det skall också finnas någon som
har ansvaret för att sjukvårdsinrättningen säkerhetsanpassas och säkerhets-
klassificeras samt för att säkerheten systematiskt och fortlöpande utvecklas
och upprätthålls (säkerhetsansvarig).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.

SFS 2006:247

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.