SFS 2001:469 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2001:469 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
010469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 31 a § lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

31 a §

2

Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett

uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453)
när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, skall den
nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patien-
ten är folkbokförd om patientens önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 2000:353.

SFS 2001:469

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.