SFS 2006:617 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2006:617 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
060617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

29 §

2 Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats

om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark,

Finland, Island och Norge,

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,

Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de in-

ternationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internatio-

nella brottmålsdomstolen,

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomsto-

len för Sierra Leone,

får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det begärs av den

myndighet som skall verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att pa-
tientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i sådant
fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkstäl-

lighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap.
2 § utlänningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319.

2 Senaste lydelse 2005:731.

SFS 2006:617

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:617

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.