SFS 2005:731 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 2005:731 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
050731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

29 §

2 Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats

om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark,

Finland, Island och Norge,

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,

Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de

internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internatio-

nella brottmålsdomstolen, eller

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder,

får utan hinder av tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det be-

gärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och chefsöverläkaren
finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården
upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkstäl-

lighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap.
2 § utlänningslagen.

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Christian Groth
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2.

2 Senaste lydelse 2003:1163.

SFS 2005:731

Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.