SFS 2008:416 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2008:416 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
080416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård

dels

att 2, 3, 6, 8�10, 11, 12�16, 18, 20, 21 c�23, 26 och 28 §§ samt

rubrikerna närmast före 6 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 3 a�3 d, 12 a, 16 a och

16 b §§ samt närmast före 8, 15 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny rubrik närmast före 17 § som ska lyda

⬝Avvisning, utvisning m.m.⬝

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 §

Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande

och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag.

Lagen gäller den som
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk under-

sökning,

3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av

en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken.

Lag

(2006:897).

2 §

Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om skyldighet

för ett landsting att erbjuda hälso- och sjukvård gäller även rättspsykiatrisk
vård.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller också en kommun som

inte ingår i ett landsting.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk-

vårdsinrättning där patienten är inskriven.

Lag (2008:416).

1

Prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178.

SFS 2008:416

Utkom från trycket
den 11 juni 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:416

2 a §

Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om de

står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. �r mindre ingripande åtgär-
der tillräckliga, skall de användas.

Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hän-

syn till patienten.

Lag (2000:354).

2 b §

Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om

patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att fri-
villigt medverka till vård. De får inte användas i större omfattning än vad
som är nödvändigt för att förmå patienten till detta.

Lag (2000:354).

Beslut om rättspsykiatrisk vård

3 §

Föreskrifter om beslut av domstol om överlämnande till rättspsykia-

trisk vård finns i 31 kap. 3 § brottsbalken.

Rättspsykiatrisk vård som avses i första stycket ges som sluten rättspsyki-

atrisk vård eller, efter sådan vård, som öppen rättspsykiatrisk vård. Vård
som ges när patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns sluten
rättspsykiatrisk vård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen rättspsy-
kiatrisk vård.

Lag (2008:416).

3 a §

Den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken

utan beslut om särskild utskrivningsprövning får ges öppen rättspsykiatrisk
vård om han eller hon

1. lider av en allvarlig psykisk störning, och
2. på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i öv-

rigt behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk
vård.

En patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård med stöd av första stycket

får åter ges sluten rättspsykiatrisk vård, om hans eller hennes psykiska till-
stånd eller personliga förhållanden i övrigt har förändrats på ett sådant sätt
att behovet av rättspsykiatrisk vård inte längre kan tillgodoses utanför sjuk-
vårdsinrättningen.

Lag (2008:416).

3 b §

Den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken

med beslut om särskild utskrivningsprövning får ges öppen rättspsykiatrisk
vård om

1. han eller hon fortfarande lider av en psykisk störning,
2. det inte längre är påkallat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsin-

rättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård som är förenad med fri-
hetsberövande och annat tvång, och

3. han eller hon på grund av sitt psykiska tillstånd, sina personliga förhål-

landen i övrigt eller risken för återfall i brottslighet som är av allvarligt slag
behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård.

En patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård med stöd av första stycket

får åter ges sluten rättspsykiatrisk vård om

1. det på grund av risken för återfall i brottslighet som är av allvarligt slag

är påkallat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning, eller

background image

3

SFS 2008:416

2. hans eller hennes psykiska tillstånd eller personliga förhållanden i öv-

rigt har förändrats på ett sådant sätt att behovet av rättspsykiatrisk vård inte
längre kan tillgodoses utanför sjukvårdsinrättningen

. Lag (2008:416).

3 c §

Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen rättspsyki-

atrisk vård med stöd av 3 a § första stycket åter ska ges sluten rättspsykia-
trisk vård om

1. de förutsättningar som anges i 3 a § andra stycket är uppfyllda, och
2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken

för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.

Anser chefsöverläkaren att den slutna rättspsykiatriska vården bör fort-

sätta ska han eller hon senast inom fyra dagar från beslutet ansöka hos läns-
rätten om medgivande till sådan vård.

Har en ansökan enligt andra stycket kommit in till länsrätten får den

slutna rättspsykiatriska vården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut.

Om rätten medger att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta, får

den pågå under högst sex månader, räknat från den dag länsrätten meddelar
beslut i frågan. I fråga om rättspsykiatrisk vård utöver denna tid tillämpas
samma bestämmelser som vid fortsatt vård enligt 12 a §.

Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård

enligt andra stycket eller om rätten avslår chefsöverläkarens ansökan, ska
det tidigare beslutet om öppen rättspsykiatrisk vård kvarstå.

Lag (2008:416).

3 d §

Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen rättspsyki-

atrisk vård med stöd av 3 b § första stycket åter ska ges sluten rättspsykia-
trisk vård om

1. de förutsättningar som anges i 3 b § andra stycket är uppfyllda, och
2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken

för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.

Chefsöverläkaren ska inom fyra dagar från beslutet lämna in en anmälan

till länsrätten enligt 16 a §.

Lag (2008:416).

4 §

Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges rättspsykiatrisk

vård om

1. han lider av en allvarlig psykisk störning,
2. han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållan-

den i övrigt har behov av psykiatrisk vård, som kan tillgodoses genom att
han är intagen på en sjukvårdsinrättning, och

3. han motsätter sig sådan vård eller det till följd av hans psykiska till-

stånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans sam-
tycke.

Om någon som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-

vård anhålls, häktas, tas in på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning el-
ler tas in i eller förpassas till kriminalvårdsanstalt, skall beslutet om sådan
vård anses som ett beslut om rättspsykiatrisk vård.

Lag (2000:354).

5 §

Beslut om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket

fattas av en chefsöverläkare vid en sjukvårdsinrättning eller enhet som avses
i 6 §. För ett sådant beslut krävs att ett vårdintyg har utfärdats av någon an-
nan läkare. Beträffande vårdintyg, undersökning för vårdintyg samt fast-

background image

4

SFS 2008:416

spänning, avskiljande och behandling gäller därvid bestämmelserna i 4 §,
5 §, 6 a § och 6 b § första stycket andra meningen lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård i tillämpliga delar.

En fråga om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket

skall avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten.

Om rätten har fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning och den

misstänkte har tagits in på undersökningsenheten, krävs inte något vårdintyg
för beslut om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller den som är anhållen,
häktad, intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller som är
intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en
dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken och som förts till
en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket för frivillig psy-
kiatrisk vård.

Lag (2006:897)

.

Gemensamma bestämmelser om vården

6 §

2

Rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett

landsting. Den som ges öppen rättspsykiatrisk vård får vistas utanför en så-
dan sjukvårdsinrättning.

Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar 15 a�17 §§ lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vård ges

åt den som genomgår undersökning.

Lag (2008:416)

.

7 §

Rättspsykiatrisk vård enligt 1 § andra stycket 1 skall påbörjas utan

dröjsmål när domstolens beslut om sådan vård har vunnit laga kraft.

�r den dömde häktad, skall vården påbörjas även om beslutet inte har

vunnit laga kraft, under förutsättning att den dömde och åklagaren medger
att så sker. Så länge beslutet om häktning gäller skall därvid bestämmelserna
om rättspsykiatrisk vård för den som är häktad tillämpas utom såvitt avser
förutsättningarna för sådan vård.

Sluten rättspsykiatrisk vård

8 §

3

Vid sluten rättspsykiatrisk vård enligt denna lag gäller i tillämpliga

delar bestämmelserna i 18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård.

I fråga om den som är anhållen, häktad eller intagen i eller ska förpassas

till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvården i särskilda fall, om det behövs
från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, besluta om särskilda inskränkningar
i rätten att ta emot eller skicka försändelser, att ta emot besök eller att sam-
tala i telefon med utomstående. I fråga om den som är intagen i eller ska för-
passas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdoms-
vård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken får Statens institutionsstyrelse fatta mot-
svarande beslut. Brev som avses i 9 § första stycket första meningen lagen
(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. från den som är
häktad eller anhållen, brev som avses i 25 § första meningen lagen

2

Senaste lydelse 2006:248.

3

Senaste lydelse 2006:897.

background image

5

SFS 2008:416

(1974:203) om kriminalvård i anstalt från den som är intagen liksom brev
som avses i 19 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga ska dock alltid vidarebefordras utan föregående gransk-
ning.

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol eller

som är intagen i kriminalvårdsanstalt får regeringen i särskilda fall, om det
behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att denne under
vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till terroristbrott enligt 2 § la-
gen (2003:148) om straff för terroristbrott, besluta om särskilda inskränk-
ningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta emot besök eller sam-
tala i telefon med utomstående.

Lag (2008:416)

.

9 §

4

Chefsöverläkaren får ge en patient, som ges rättspsykiatrisk vård en-

ligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning,
tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättning-
ens område. Tillståndet får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkom-
mande tillfällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i
överensstämmelse med vårdplanen.

Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med

sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket om

förhållandena kräver det.

Lag (2008:416)

.

10 §

5

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning prövas frågan om
tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättning-
ens område av länsrätten efter ansökan av chefsöverläkaren eller patienten.

Vid sin prövning ska rätten särskilt beakta arten av den brottslighet som

föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i
brottslighet och verkan av den vård och behandling som patienten genom-
gått. Tillståndet får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande till-
fällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i överensstäm-
melse med vårdplanen.

Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med

sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård.

Länsrätten får efter ansökan av chefsöverläkaren överlämna åt denne att

för en viss patient besluta om tillstånd enligt första stycket. När det finns
skäl för det, får länsrätten återta denna beslutanderätt. Chefsöverläkaren får
återkalla ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område, om förhål-
landena kräver det.

Lag (2008:416)

.

10 a §

Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut en-

ligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning får chefsöver-
läkaren ge tillstånd till vistelse på egen hand utanför vårdavdelningen men
inom sjukvårdsinrättningens område endast om länsrätten har medgivit det.

4

Senaste lydelse 2000:354.

5

Senaste lydelse 2000:354.

background image

6

SFS 2008:416

Vid sin prövning av ansökan av chefsöverläkaren om sådant medgivande

som avses i första stycket skall rätten särskilt beakta arten av den brottslighet
som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i
brottslighet, verkan av den vård och behandling som patienten genomgått
och säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen. Medgivandet får ges
tills vidare eller för viss tid och får återkallas om förhållandena föranleder
det.

Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten om förhållanden som är av

betydelse för frågan om ett lämnat medgivande skall bestå.

Lag (2000:354)

.

10 b §

Chefsöverläkaren får ge tillstånd till den som genomgår rättspsyki-

atrisk vård med stöd av 1 § 3 eller 4 att vistas på egen hand utanför vårdav-
delningen men inom sjukvårdsinrättningens område endast om Kriminalvår-
den respektive Statens institutionsstyrelse har medgivit det. Chefsöverläka-
ren skall underrätta Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse
om förhållanden som är av betydelse för frågan om ett lämnat medgivande
skall bestå.

Lag (2005:978)

.

11 §

6

Den som är intagen i en kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ung-

domshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken och som ges rättspsykiatrisk vård får ges tillstånd att under en
viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillstån-
det får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Till-
stånd får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse med
vårdplanen.

Ett tillstånd enligt första stycket får förenas med sådana villkor som anges

i 26 § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Lag

(2008:416)

.

11 a §

En fråga om tillstånd enligt 11 § första stycket prövas, efter ansö-

kan av chefsöverläkaren eller patienten, av Kriminalvården i fråga om den
som är intagen i kriminalvårdsanstalt och av Statens institutionsstyrelse i
fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem. Om ansökan har
gjorts av patienten, skall yttrande inhämtas från chefsöverläkaren. Tillstånd
skall inhämtas även då patienten vid vistelsen utanför sjukvårdsinrättningens
område skall vara åtföljd av sjukvårdspersonal.

Lag (2005:978)

.

11 b §

Om missbruk inte kan befaras kan den som är häktad eller är inta-

gen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning och som genomgår rätts-
psykiatrisk vård ges tillstånd att under viss kort tid vistas utanför sjukvårds-
inrättningens respektive undersökningsenhetens område för att besöka en
närstående som är svårt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller om
det annars finns synnerliga skäl. Under vistelsen utanför sjukvårdsinrätt-
ningens respektive undersökningsenhetens område skall den som är häktad
bevakas, om inte en sådan tillsyn av särskilda skäl kan antas vara onödig.

En fråga om tillstånd enligt första stycket prövas av Kriminalvården. I be-

slutet skall anges om patienten skall stå under bevakning eller inte.

Lag

(2005:978)

.

6

Senaste lydelse 2006:897.

background image

7

SFS 2008:416

11 c §

Har upphävts genom

lag (2005:978)

.

Fortsatt vård och vårdens upphörande för den som vårdas utan
särskild utskrivningsprövning

12 §

Rättspsykiatrisk vård för den som vårdas enligt 31 kap. 3 § brottsbal-

ken utan beslut om särskild utskrivningsprövning får pågå under högst fyra
månader, räknat från den dag då domstolens beslut blivit verkställbart. Har
patienten kommit till sjukvårdsinrättningen en senare dag, räknas tiden från
den dagen.

Lag (2008:416)

.

12 a §

På ansökan av chefsöverläkaren får länsrätten medge att den rätts-

psykiatriska vården ska övergå i öppen eller sluten form eller fortsätta utöver
den i 12 § angivna längsta tiden. I ansökan ska det anges om vården avser
sluten eller öppen rättspsykiatrisk vård. Vid ansökan om öppen rättspsykia-
trisk vård tillämpas 7 § fjärde stycket och 7 a § lagen (1991:1128) om psyki-
atrisk tvångsvård. Det som sägs där om öppen psykiatrisk tvångsvård gäller i
stället öppen rättspsykiatrisk vård.

Medgivande till förlängning av vårdtiden får lämnas för högst sex måna-

der åt gången, räknat från den dag då länsrätten meddelar beslut i frågan.

Vid beslut om öppen rättspsykiatrisk vård ska rätten föreskriva de sär-

skilda villkor enligt 3 a § första stycket 2 som ska gälla för vården. De sär-
skilda villkoren får vara sådana som anges i 26 § tredje stycket lagen om
psykiatrisk tvångsvård. Rätten får överlämna åt chefsöverläkaren att besluta
om dessa villkor. När det finns skäl för det, får rätten återta denna beslutan-
derätt.

Till ansökan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska det fogas en upp-

följning av den samordnade vårdplanen.

Lag (2008:416)

.

13 §

Chefsöverläkaren ska genast besluta att vården av en patient som ges

rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild
utskrivningsprövning ska upphöra om

1. patienten inte längre lider av en allvarlig psykisk störning, eller
2. det inte längre med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och person-

liga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon

a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad

med frihetsberövande och annat tvång, eller

b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.
Chefsöverläkaren ska fortlöpande överväga frågan om den rättspsykia-

triska vårdens upphörande.

Lag (2008:416)

.

14 §

Har en ansökan enligt 12 a § kommit in till länsrätten, får den rätts-

psykiatriska vården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut. Om vården
fortsätter ska den ges i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om
rättspsykiatrisk vård. Avslår rätten ansökan, ska vården upphöra omedelbart.
Chefsöverläkarens ansökan eller rättens medgivande med anledning av en
sådan ansökan fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan sjuk-
vårdsinrättning utan att beslut har fattats om att den rättspsykiatriska vården
ska upphöra.

background image

8

SFS 2008:416

Den rättspsykiatriska vården upphör, om inte en ansökan om medgivande

till fortsatt vård har kommit in till länsrätten innan tiden för gällande beslut
om rättspsykiatrisk vård har löpt ut.

Lag (2008:416)

.

Upphörande av vården för anhållna m.fl.

15 §

7

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 4 § ska chefs-

överläkaren genast besluta att vården ska upphöra när det inte längre finns
förutsättningar för sådan vård. Chefsöverläkaren ska fortlöpande överväga
frågan om den rättspsykiatriska vårdens upphörande.

Rättspsykiatrisk vård enligt första stycket ska upphöra senast
1. för den som är anhållen eller häktad, när beslutet om frihetsberövande

upphört att gälla,

2. för den som är intagen med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning, när han eller hon inte längre får hållas kvar på un-
dersökningsenheten,

3. för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, när frigivning sker,
4. för den som är intagen i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på

sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken, vid verkställighetens
slut.

Lag (2008:416)

.

Särskild utskrivningsprövning

16 §

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brotts-

balken med särskild utskrivningsprövning ska vården upphöra när

1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet

om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag, och

2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och

personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon

a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad

med frihetsberövande och annat tvång, eller

b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.

Lag (2008:416)

.

16 a §

En fråga om särskild utskrivningsprövning prövas av länsrätten ef-

ter anmälan av chefsöverläkaren eller efter ansökan av patienten.

Chefsöverläkaren ska anmäla frågan om särskild utskrivningsprövning se-

nast fyra månader efter det att rättens beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken
blivit verkställbart, eller om patienten kommit till sjukvårdsinrättningen en
senare dag, från den dagen. Därefter ska anmälan göras inom var sjätte må-
nad från den dag då länsrätten senast meddelade beslut i frågan.

Chefsöverläkaren ska genast anmäla en fråga om särskild utskrivnings-

prövning när han eller hon anser att den rättspsykiatriska vården kan upp-
höra eller att vården bör övergå till öppen eller sluten rättspsykiatrisk vård.

Vid beslut om öppen rättspsykiatrisk vård ska rätten föreskriva de sär-

skilda villkor enligt 3 b § första stycket 3 som ska gälla för vården. De sär-
skilda villkoren får vara sådana som anges i 26 § tredje stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Rätten får överlämna åt chefsöver-

7

Senaste lydelse 2006:897.

background image

9

SFS 2008:416

läkaren att besluta om de särskilda villkoren. När det finns skäl för det, får
rätten återta denna beslutanderätt.

Lag (2008:416)

.

16 b §

Om chefsöverläkaren vid anmälan enligt 16 a § anser att den rätts-

psykiatriska vården ska fortsätta, ska han eller hon ange om vården bör ges
som sluten eller öppen rättspsykiatrisk vård.

I anmälan om öppen rättspsykiatrisk vård ska det anges vilka omständig-

heter som utgör grund för tvångsvården och vilka särskilda villkor som rätt-
ten bör föreskriva. Till anmälan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan
som anges i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Därutöver
ska det lämnas en särskild redogörelse för risken för att patienten till följd av
sin psykiska störning återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag och för
de insatser som har planerats för att motverka att han eller hon återfaller i så-
dan brottslighet. Det som i 7 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård sägs om
öppen psykiatrisk tvångsvård gäller i stället öppen rättspsykiatrisk vård.

Till anmälan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska det fogas en upp-

följning av den samordnade vårdplanen.

Lag (2008:416)

.

Avvisning, utvisning m.m.

17 §

Bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård gäller i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i sam-
band med

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716) av en pa-

tient som genomgår rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning,

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. överlämnande, och
4. utlämning.
I fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken med särskild utskrivningsprövning och som skall avvisas eller
utvisas efter beslut enligt utlänningslagen (2005:716) får trots tvångsvården
verkställighet av beslutet ske om

1. det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet, och
2. chefsöverläkaren finner att förutsättningarna för vårdens upphörande i

16 § första stycket 1 är uppfyllda och att patientens tillstånd tillåter att beslu-
tet verkställs.
Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär

överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård skall
föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid verk-
ställighet av beslutet.

Lag (2007:245)

.

�verklagande m.m.

18 §

8

Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut av chefsöverläkaren

enligt denna lag som innebär

1. intagning enligt 3 c eller 3 d § för sluten rättspsykiatrisk vård,

8

Senaste lydelse 2006:664.

3*

SFS 2008:414�438

background image

10

SFS 2008:416

2. intagning enligt 5 § för rättspsykiatrisk vård, varvid överklagandet ska

anses innefatta en begäran om att vården ska upphöra,

3. avslag på en begäran om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra i

fall som avses i 13 eller 15 §,

4. avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens

område, i fall som avses i 9 § eller 10 § fjärde stycket första meningen eller
meddelande av villkor i samband med en sådan vistelse,

5. återkallelse enligt 9 § eller 10 § fjärde stycket tredje meningen av till-

stånd att vistas utanför vårdinrättningens område,

6. förordnande om förstöring eller försäljning av egendom enligt 8 §

denna lag jämförd med 24 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

7. inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster

enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd med 22 a §

lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller

9. meddelande av villkor i samband med öppen rättspsykiatrisk vård en-

ligt 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas.

Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagandet ges in

till länsrätten. Länsrätten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har överklagandet kommit in för sent, ska länsrätten avvisa det, om förse-
ningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en felaktig
underrättelse om hur man överklagar. �verklagandet ska inte avvisas, om
det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått
ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överkla-
gandet till länsrätten.

Lag (2008:416)

.

18 a §

Länsrättens beslut enligt 10 a § får inte överklagas.

Lag (1995:738)

.

19 §

Kriminalvårdens respektive Statens institutionsstyrelses beslut enligt

8 § andra stycket, 10 b §, 11 a § och 11 b §, får överklagas av patienten hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Lag (2005:978).

19 a §

Kriminalvårdens beslut får inte överklagas enligt 19 § innan beslu-

tet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av
den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överkla-
gande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om
omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till patien-

tens nackdel.

Lag (2005:978).

19 b §

En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in

till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då patienten fick del av be-
slutet. I begäran om omprövning skall patienten ange vilket beslut som avses
och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

Lag (2005:978).

19 c §

Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning

har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-

background image

11

SFS 2008:416

sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat patienten felaktig
underrättelse om hur man begär omprövning.

Lag (2005:978).

19 d §

Kriminalvårdens beslut enligt 19 § överklagas till den länsrätt inom

vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller den polisarrest är be-
lägen där patienten var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.
Lag (2005:978).

20 §

9

Allmän åklagare får överklaga

1. beslut enligt 10 § första stycket av länsrätten att patienten får vistas ut-

anför sjukvårdsinrättningens område,

2. beslut enligt 10 § fjärde stycket första meningen av länsrätten att över-

lämna åt chefsöverläkaren att för en viss patient besluta om tillstånd att vis-
tas utanför sjukvårdsinrättningens område,

3. beslut enligt 16 a § att vården ska upphöra eller ges i form av öppen

rättspsykiatrisk vård,

om åklagare före beslutet har anmält till rätten att beslutet kan komma att

överklagas.

Lag (2008:416).

Handläggningen i domstol

21 §

Frågor enligt denna lag vilka skall prövas i en länsrätt handläggs av

den länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen.

Lag

(2000:354).

21 a §

Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en ansö-

kan eller anmälan har kommit in till länsrätten, skall rätten pröva om den har
kommit in i tid. Har den kommit in för sent, skall rätten skyndsamt under-
rätta chefsöverläkaren om detta.

Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta dagar från

den dag då ansökan, anmälan eller överklagandet kom in till länsrätten. Om
målet gäller en patient som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning, skall målet tas
upp till avgörande inom femton dagar från den dag då målet anhängiggjor-
des vid länsrätten. Länsrätten får förlänga tidsfristerna om det behövs ytterli-
gare utredning eller om någon annan särskild omständighet gör det nödvän-
digt.

Föreskrifterna i andra stycket gäller inte mål om förstöring eller försälj-

ning av sådan egendom som avses i 24 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård.

Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet avgörs.

Lag

(2000:354).

21 b §

I fråga om muntlig förhandling gäller bestämmelserna i 36 och

37 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. I fråga om mål enligt
10 a eller 10 b §§ skall dock 36 § och 37 § andra stycket nämnda lag inte till-
lämpas.

Lag (2000:354).

9 Senaste lydelse 2000:354.

background image

12

SFS 2008:416

21 c §

10

Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag ska

nämndemän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som enbart gäller en
fråga som avses i 18 § första stycket 3, 4, 5, 6 eller 9.

I ett mål enligt 18 § första stycket 4, 5 eller 9, i fall då vården är förenad

med särskild utskrivningsprövning, ska dock nämndemän ingå i kammarrät-
ten.

Lag (2008:416).

22 §

11

I ett mål enligt 10 § första stycket eller 16 a §, som har väckts ge-

nom ansökan av patienten, eller enligt 18 § första stycket 1 eller 2 ska läns-
rätten inhämta yttrande av chefsöverläkaren. Om en chefsöverläkare ger in
en ansökan eller anmälan enligt 3 c §, 10 § första stycket, 12 a eller 16 a §,
ska han eller hon ange sin uppfattning i den fråga som ska prövas och lämna
en redogörelse för de omständigheter på vilka uppfattningen grundas.

Om det inte är uppenbart obehövligt, ska rätten i ett mål enligt 10, 10 a el-

ler 16 a § ge åklagaren i det mål där beslutet om rättspsykiatrisk vård har
meddelats eller, när det finns särskilda skäl, någon annan åklagare tillfälle
att yttra sig innan beslut meddelas i fråga om

� öppen rättspsykiatrisk vård,
� tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område,
� överlämnande åt chefsöverläkaren att besluta om sådant tillstånd,
� medgivande för chefsöverläkaren att ge tillstånd till vistelse utanför

vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område, eller

� upphörande av vården.

Lag (2008:416).

22 a §

12

Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål

hos allmän förvaltningsdomstol om målet gäller

1. medgivande till fortsatt vård enligt 3 c eller 12 a §,
2. upphörande av vård enligt 16 a §,
3. överklagande av beslut enligt 18 § första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8, eller
4. tillstånd eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättning-

ens område för den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brotts-
balken med beslut om särskild utskrivningsprövning.

Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte

finns något behov av ett biträde.

Lag (2008:416).

22 b §

13

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning får allmän åkla-
gare ansöka om att länsrätten upphäver beslut om

� tillstånd till vistelse utanför vårdinrättningens område, eller
� överlämnande åt chefsöverläkaren att besluta om tillstånd till vistelse ut-

anför vårdinrättningens område.

�&klagaren får även ansöka hos länsrätten om att en patient som ges öppen

rättspsykiatrisk vård enligt 3 b § första stycket åter ska ges sluten rättspsyki-
atrisk vård.

I ett mål enligt första eller andra stycket ska länsrätten inhämta yttrande

av chefsöverläkaren.

Lag (2008:416).

10 Senaste lydelse 2000:354.

11 Senaste lydelse 1995:738.

12 Senaste lydelse 2006:664.

13 Senaste lydelse 2000:354.

background image

13

SFS 2008:416

�vriga bestämmelser

23 §

14

Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialist-

kompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsin-
rättningen eller den enhet för rättspsykiatrisk undersökning där patienten
vårdas att utföra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om
det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna ett sådant uppdrag åt en
annan läkare vid inrättningen eller enheten, dock inte när det gäller

1. intagning enligt 3 c eller 3 d § för sluten rättspsykiatrisk vård,
2. beslut enligt 5 § om intagning för rättspsykiatrisk vård,
3. ansökan enligt 3 c eller 12 a § om medgivande till fortsatt vård,
4. anmälan enligt 16 a § om särskild utskrivningsprövning,
5. beslut om behandlingen enligt 8 § denna lag jämförd med 17 § första

stycket sista meningen lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

6. beslut om fastspänning enligt 8 § denna lag jämförd med 19 § andra

stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård,

7. beslut om avskiljande enligt 8 § denna lag jämförd med 20 § andra

stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunika-

tionstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a § lagen om psykiatrisk
tvångsvård,

9. beslut om övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd

med 22 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller

10. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som

anges i 8 och 9.

Lag (2008:416).

24 §

Bestämmelserna i 40 § första stycket, 42 och 43 §§, 44 § första

stycket samt 46 och 49 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård till-
lämpas även beträffande rättspsykiatrisk vård.

25 §

Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte an-

nat förordnas.

Om åklagaren före en länsrätts beslut har anmält att beslutet kan komma

att överklagas, får länsrättens eller kammarrättens beslut inte verkställas för-
rän det har vunnit laga kraft eller rätten dessförinnan har underrättats om att
beslutet inte kommer att överklagas.

Har åklagaren enligt andra stycket underrättat länsrätten eller kammarrät-

ten om att beslutet inte kommer att överklagas, skall rätten genast meddela
vårdinrättningen att beslutet kan verkställas.

Lag (2005:374).

26 §

15

Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna

lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad in-
formation upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket 1 har påbör-

jats eller upphört, ska chefsöverläkaren snarast underrätta vederbörande
nämnd enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. om att
så har skett. Nämnden ska i fall som avses i 4 § underrättas när patienten en-
ligt 18 § första stycket 3 har överklagat ett beslut av chefsöverläkaren om att

14 Senaste lydelse 2006:664.

15 Senaste lydelse 2000:354.

background image

14

SFS 2008:416

den rättspsykiatriska vården inte ska upphöra, liksom när vården efter över-
klagandet har upphört.

Föreskrifterna om stödperson i 30�31 a §§ lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård gäller i tillämpliga delar vid rättspsykiatrisk vård. Föreskrif-
ten i 30 § tredje stycket andra meningen nämnda lag om rätt för stödperso-
nen att besöka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i den mån det
inte möter hinder på grund av inskränkningar i patientens rätt att ta emot be-
sök som har beslutats med stöd av 8 § tredje stycket denna lag eller 16 § la-
gen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag

(2008:416).

26 a §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stödpersons säker-

het, skall chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om patienten
till stödpersonen eller till den nämnd som avses i 26 § andra stycket.

Lag

(2000:354).

27 §

I fråga om polismyndighets skyldighet att lämna biträde gäller i till-

lämpliga delar 47 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård. Sådant biträde skall lämnas även när en patient i fall som avses i 7 §
första stycket inte inställer sig när vården skall påbörjas.

28 §

16

Ges en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild ut-

skrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till
brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att
bli underrättad när

1. patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har

återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens om-
råde har gått ut eller tillståndet har återkallats,

2. beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrätt-

ningens område,

3. beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk

vård, eller

4. beslut har fattats om att vården ska upphöra.
�nskar målsäganden underrättelse, ska en sådan ges vid beslut som anges

i denna paragraf innan patienten lämnar vårdinrättningen och annars så snart
som möjligt.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att mål-

säganden begärt att bli underrättad.

Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla informa-
tion om de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen
(1988:688) om besöksförbud.

Lag (2008:416).

29 §

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är chefsöverläka-

ren skyldig att till kriminalvården lämna ut uppgift om en patient som efter
den rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till häkte eller kri-
minalvårdsanstalt, om uppgiften behövs inom kriminalvården.

16 Senaste lydelse 2006:934.

background image

15

SFS 2008:416

Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller för chefsöverläkaren i

förhållande till Statens institutionsstyrelse beträffande den som efter den
rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till ett särskilt ung-
domshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken.

Lag (2006:897).

30 §

En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans till-

stånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt

1. att enligt 18 § överklaga vissa beslut,
2. att ansöka enligt 16 § andra stycket om att den rättspsykiatriska vården

skall upphöra,

3. att ansöka enligt 10 eller 11 § om tillstånd att vistas utanför vårdinrätt-

ningens område,

4. att anlita ombud eller biträde, och
5. att enligt 22 a § få offentligt biträde.
Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen eller under-

sökningsenheten, väl synlig för patienterna.

Lag (2000:354).

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag

17 träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Beträffande personer, som vid ikraftträdandet är intagna på en sjuk-

vårdsinrättning med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten psyki-
atrisk vård i vissa fall, ges övergångsbestämmelser i anslutning till lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

1. Denna lag

18 träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas

på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli 2000.

3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under åter-

stoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller
längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.

1. Denna lag

19 träder i kraft den 1 januari 2006.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-
terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

1. Denna lag

20 träder i kraft den 1 september 2008.

2. En ansökan om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens om-

råde ska prövas enligt äldre föreskrifter om den kommit in till chefsöverlä-

17 1991:1129.

18 2000:354.

19 2005:978.

20 2008:416.

background image

16

SFS 2008:416

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

karen, länsrätten, Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.