SFS 2014:817 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2014:817 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
140817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 b § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård

2 ska ha följande lydelse.

11 b §

Om missbruk inte kan befaras kan den som är häktad eller är intagen

på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning och som genomgår rättspsy-
kiatrisk vård ges tillstånd att under viss kort tid vistas utanför sjukvårdsinrätt-
ningens respektive undersökningsenhetens område för att besöka en när-
stående som är svårt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller om det
annars finns synnerliga skäl. Under vistelsen utanför sjukvårdsinrättningens
respektive undersökningsenhetens område ska den som är häktad bevakas,
om inte en sådan tillsyn av särskilda skäl kan antas vara onödig.

En fråga om tillstånd enligt första stycket prövas av Kriminalvården, dock

inte i den utsträckning som Rättsmedicinalverket prövar tillstånd till permis-
sion enligt 5 a § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning. I beslu-
tet ska det anges om patienten ska stå under bevakning eller inte.

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

SFS 2014:817

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.