820782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:782

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagcH (1966:293) om beredande av sluten

den 3 augusti 1982

psykiatrisk vård i vissa fall;

utfärdad den 24 juni 1982.

1900

' Prop. 1981/82:72, SoU 53, rskr 383.

ig

cnj

C!

tr-;,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1966:293) om

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

ti

dels att nuvarande 36 a § skall betecknas 36 §,
dels att nuvarande 37 och 38 §§ skall b etecknas 38 respektive 39 §§,
dels att 1-12, 15-18, 22, 24, 28-30, 35 och nya 36 §§ skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf öras två nya paragrafer, 20 a och 37 §§, av nedan

angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

tSr:

t";

¬

background image

Inledande bestämmelser

1982:782

1

Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke

beredas sluten psykiatrisk vård med stöd av denna lag, om sådan vård är
oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till att

han

a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt eller

till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur stånd att rätt
bedöma sit t behov av vård, dels kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat

genom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir,

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller

fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv,

c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv,

d) till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt störan­

de levnadssätt eller

e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av

lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).

Med psykisk sjukdom jämställes i d enna lag psykisk abnormitet, som

icke är psykisk sjukdom eller utgöres av hämning i förståndsutvecklingen.

2

Vård enligt de nna lag bereds på sjukhus som drivs av staten, lands­

tingskommun e ller kommun som ej tillhör landstingskommun. Vård får

efter regeringens bestämmande beredas även på annan vårdinstitution.

Vad i denna lag sägs om sjukhus gäller även sådana institutioner.

Vad som sägs om överläkare i denna lag gäller även biträdande överläka­

re som anförtrotts särskild sjukavdelning. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får uppdra åt annan läkare att fullgöra uppgifter
som enligt denna lag ankommer på överläkare.

För behandling av vissa frågor enligt denna lag finnas utskrivnings­

nämnder med de verksamhetsområden regeringen bestämmer och en för
riket gemensam psykiatrisk nämnd.

Intagning

3 § Intagning på sjukhus med stöd av denna lag grundas på vårdintyg

eller på domstols förordnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Intagning på
grund av omständighet som avses i 1 § första stycket e) far ske endast

enligt domstols förordnande enligt nyssnämnda bestämmelse.

4 §'' Vårdintyg far utfärdas endast i o medelbar anslutning till per sonlig

undersökning av den som intyget avser.

Undersökning för vårdintyg far företas endast om det finns skälig anled­

ning därtill.

Undersökningsläkaren skall se till att vårdintyget sänds till det sjukhus

där intagningen avses ske.

^ Senaste lydelse 1971:638. �ndringen innebär att tredje och fjärde styckena upp­

hävs.

'Senaste lydelse 1974:581.

^Senaste lydelse 1981:218.

1901

¬

background image

\

SFS 1982:782

5

Vårdintyg skall, om annat ej följer av 7 § andra stycket, innehålla

dels uttalande att sannolika skäl föreligger för att den som intyget avser
lider av psykisk sjukdom och för att sluten psykiatrisk vård är oundgängli­

gen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till någon eller

några av de i I § första stycket a)-d) angivna omständigheterna, dels
redogörelse för sjukdomen och de omständigheter i övrigt som föranleder

vårdbehovet.

Regeringen får förordna att vårdintyg vid krig eller krigsfara icke behö­

ver innehålla redogörelse som avses i första stycket.

6

Behörig att utfärda vårdintyg är legitimerad läkare. Från detta krav

får socialstyrelsen medge undantag om särskilda skäl föreligger. Vårdintyg

med åberopande av omständighet som avses i 1 § första stycket a) får dock
utfärdas endast av läkare som har specialistkompetens inom gruppen psy­

kiska sjukdomar eller erhållit socialstyrelsens tillstånd att utfärda vårdin­
tyg av detta slag.

Vårdintyg får ej godtas för intagning på en klinik där den läkare som har

utfärdat intyget tjänstgör.

Om fråga uppkommer att bereda vård enligt denna lag av en patient som

på egen begäran är intagen för psykiatrisk vård på sjukhus, får undantag

göras från bestämmelsen i andra stycket, om det skulle uppstå betydande
olägenhet av att anlita annan läkare.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna i 4 och 5 §§ f örvalt­

ningslagen (1971:290) även fö r läkare som utövar yrket enskilt.

1902

7 § Föreligga sannolika skäl för att någon lider av psykisk sjukdom och

är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, äger polismyndighet
omhändertaga honom, om fara är i dröjsmål.

Friges den omhändertagne icke omedelbart, skall polismyndigheten ge­

nast föranstalta om undersökning som avses i 4 § första s tycket. Utfärdas
vårdintyg, skall polismyndigheten genast föranstalta om att den omhänder­
tagne tas in på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. I fall som avses i denna
paragraf behöver vårdintyget icke innehålla annat än uttalande att sannoli­
ka skäl föreligger för att den omhändertagne på grund av psykisk sjukdom
är i b ehov av sluten psykiatrisk vård och för att han ä r farlig för annans

personliga säkerhet eller eget liv jämte en redogörelse för de iakttagelser
på vilka läkaren grundar sin uppfattning.

Sker intagning enligt 8 §, skall polismyndigheten senast andra dagen

efter dagen för intagningen tillställa överläkaren protokoll rörande de
omständigheter som föranlett undersökning för vårdintyg.

Utfärdas icke vårdintyg eller beslutas ej om intagning, får den omhän­

dertagne icke längre kvarhållas av polismyndigheten med stöd av denna

lag.

Bestämmelserna i andra-fjärde styckena skall icke tillämpas om den

omhändertagne redan intagits på sjukhus med stöd av denna lag och icke

utskrivits därifrån enligt 16 §. Friges den omhändertagne i såd ant fal! icke

omedelbart av polismyndigheten, skall han genast föras till sjukhus.

' Senaste lydelse 1974:581. �ndrin gen innebär bl, a. att första stycket upphävs.

^ Senaste lydelse 1971: 638. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

8 § �verensstämmer vårdintyget med fö reskrifterna i 5�7 §§ och före-

SFS 1982:782

ligger sannolika skäl för att vård kan beredas med stöd av denna lag, får
den som vårdintyget avser tas in på sjukhus.

Vårdintyget får ej godtas som underlag för ett intagningsbeslut om det är

utfärdat mer än Qorton dagar före beslutet.

Om intagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligger, får han

överlåta på annan läkare vid sjukhuset att besluta om intagning.

Beslut enligt denna paragraf får, utom i sådana fall som avses i 6 § tredje

stycket, inte meddelas av samma läkare som har utfärdat vårdintyget.
Utskrivningsnämnden skall genast underrättas om intagningsbeslutet i fall

när det enligt 10 § åvilar nämnden att pröva behovet av vård.

9 § Sker intagning enligt 8 §, skall överläkaren efter undersökning av

patienten snarast möjligt och senast åttonde dagen efter dagen för intag­
ningen pröva om vård kan beredas patienten med stöd av denna lag.

Finner överläkaren att vård kan beredas med stöd av denna lag, skall

han besluta att patienten även i fortsättningen skall vara intagen på sjukhu­

set. I annat fall skall överläkaren omedelbart skriva ut patienten.

10 § Beslut enligt 9 § skall i stället fattas av utskrivningsnämnden om

1. intagningen, i fall som avses i 6 § tredje stycket, har grundats på ett

vårdintyg som har utfärdats av överläkaren eller annan läkare vid den

klinik där intagningen har skett eller

2. jäv enligt 4 § förvaltningslagen (1971:290) har förelegat mot den som

utfärdat vårdintyget eller beslutat om intagningen eller om sådant jäv

föreligger mot överläkaren.

Utan hinder av första stycket får överläkaren fatta beslut som ej kan

anstå. Sådant beslut skall ofördröjligen underställas nämndens prövning.

11 § Beslut enligt 8, 9 eller 10 § gäller fortfarande, om patienten överförs

till annat sjukhus utan att ha utskrivits enligt 16 §.

12 §' Har någon genom lagakraftvunnen dom överlämnats till sluten

psykiatrisk vård, skall socialstyrelsen föranstalta om att han utan dröjsmål

intages på sjukhus för sådan vård. �r han redan intagen på sjukhus för
sluten psykiatrisk vård, skall han i fortsättningen anses intagen på grund av

domstolens förordnande.

�r den dömde häktad skall vad som sägs i första stycket gälla även om

domen ej har vunnit laga kraft under förutsättning att den dömde och
åklagaren medger att intagning får ske.

Bestämmelser om patienterna

13 § Den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag får hindras att

lämna sjukhuset och får i övrigt underkastas det tvång som är nödvändigt
med hänsyn till ä ndamålet med vården eller för att skydda honom själv

eller omgivningen.

' Senaste lydelse 1969:212.

1903

¬

background image

\

SFS 1982:782

14 § Patient kan få tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet
under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn, om det icke

medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv. Sådant
tillstånd far förbindas med särskilda föreskrifter.

Om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet beslutar

överläkaren, om annat ej följer av tredje stycket. Om särskilda skäl förelig­
ga, äger han beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset
att besluta om tillstånd.

I fråga om patient som avses i 17 § andra stycket beslutar utskrivnings-

nämnden om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet.

Nämnden äger beträffande viss patient överlåta på överläkaren att besluta

om tillstånd.

�verläkaren far återkalla tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhus­

området, om förhållandena påkalla det. Om särskilda skäl föreligga, äger

han beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att

återkalla tillstånd.

15

Om det finns särskilda skäl, får överläkaren eller den han har

bemyndigat ta del av innehållet i brev eller annan handling som kommer till

en patient eller som en patient önskar avsända.

Kan vidarebefordrande av en handling som kommer till en patient med­

föra fara för ordningen eller säkerheten på sjukhuset eller vara olämpligt

med hänsyn till s yftet med vården eller kan en handling som en patient

önskar avsända föranleda betydande olägenhet för honom eller annan

person, får handlingen kvarhållas. Beslut att kvarhålla en handling fattas

av utskrivningsnämnden efter framställning av överläkaren. I avvaktan på

nämndens beslut får överläkaren ta hand om handlingen.

En handling som är ställd till utskri vningsnämnden, psykiatriska nämn­

den, socialstyrelsen, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, förtroende­

nämnden, justitiekanslem eller någon av riksdagens ombudsmän skall
vidarebefordras utan granskning. Vad nu har sagts skall också gälla en

handling som är ställd till offentlig försvarare för patienten.

En handling som är ställd till eller avsedd för annan myndighet än dem

som anges i tredje stycket och som rör mål e ller ärende, vari patienten
själv får föra talan, får granskas men inte kvarhållas. Detsamma gäller en

handling som är ställd till eller avsedd för en advokat som ej är offentlig

försvarare eller någon som är biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429).

Visar det sig att en handling, som är ställd till annan mottagare än dem

som anges i tredje stycket, är avsedd för någon av dessa, skall den

vidarebefordras.

Utskrivning

16 § Den som beretts vård med stöd av beslut enligt 9 eller 10 § eller på
grund av domstols förordnande skall ofördröjligen utskrivas, om förutsätt­

ningar enligt I § fö r att bereda honom vård icke längre föreligger. Sådana
omständigheter som avses i 1 § först a stycket e) får icke utgöra grund för

1904

" Senaste lydelse 1973:129.

¬

background image

kvarhållande i annat fall än då patienten beretts vård på grund av domstols

SFS 1982:782

förordnande.

Frågan om utskrivning skall prövas fortlöpande.

1

17 § ' Om utskrivning beslutar överläkaren, om annat ej följer av andra
stycket. Han äger hänskjuta frågan om utskrivning till utskrivningsnämn­
den.

Utskrivningsnämnden beslutar om utskrivning enligt 16 § av patient som

intagits på grund av domstols förordnande eller som under inflytande av

psykisk sjukdom begått brott mot annans personliga säkerhet, för vilket
åtal icke väckts, eller som varit intagen i kriminalvårdsanstalt för under­
gående av påföljd för brott och under tiden för anstaltsvården eller i
samband med att denna upphört intagits för sluten psykiatrisk vård med
stöd av denna lag och icke skall återföras till anstalten.

När anledning föreligger till utskrivning av patient som avses i andra

stycket, skall överläkaren ofördröjligen anmäla detta hos nämnden.

Utskrivningsnämnden får även i and ra fall än som förut sagts skriva ut

en patient.

18 § Patienten eller hans make, om makarna sammanbodde vid tiden för

intagningen, eller annan, som då stadigvarande sammanbodde med honom
eller hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare eller gode man får göra
ansökan om utskrivning.

Ansökan hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient som

avses i 17 § andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på

sjukhuset, skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möj­
lighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta

erforderliga handlingar.

Utskrivningsnämnden är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning

förrän en månad förflutit från prövningen av tidigare ansökan.

18 a § Har beträffande någon som är patient enligt denna lag beslut

meddelats om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1980:376)

eller utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller lagen
(1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
eller lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller

Norge f ör verkställighet av beslut om vård eller behandling, skall han

utskrivas, om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet

och hans tillstånd tillåter sådan verkställighet.

Beträffande utskrivning som nu sagts gäller 17 §.

19 § Patient får utskrivas på försök om särskilda skäl föreligga och det

icke medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv.

Utskrivning på försök skall avse viss tid, högst sex månader som kan

förlängas med högst sex månader åt gången. Patienten får åläggas att

iakttaga särskilda föreskrifter och ställas under tillsyn av lämplig person.

Bestämmelserna i 17 och 18 §§ avse även utskrivning på försök.

'

Senaste lydelse 1974:206.

1905

120-SFS 1982

¬

background image

\

SFS 1982:782

20 § Den som utskrivits på försök får återintagas på sjukhuset, om för­

hållandena påkalla det.

Om återintagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligga, äger

han beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att

besluta om återintagning.

20 a § Har en patient vårdats på sjukhus under tre månader efter intag­
ningen med stöd av denna lag och anser överläkaren att patienten behöver

fortsatt sådan vård, skall överläkaren snarast anmäla detta till utskriv­

ningsnämnden. I anmälan skall läkaren ange skälen för sitt ställningstagan­

de.

Finner utslcrivningsnämnden efter en sådan anmälan beträffande en viss

patient skäl därtill, skall nämnden ta upp fråga om utskrivning enligt 16 §

eller om utskrivning på försök.

Efter den i för sta stycket angivna anmälan skall motsvarande anmälan

ske var sjätte månad så länge patienten vårdas på sjukhuset.

Besvär m. m.

21 § Talan får föras mot läkares beslut enligt denna lag, om läkaren

intagit någon på sjukhus eller enligt 9 § andra stycket beslutat att patient

alltjämt skall vara intagen på sjukhus,

lämnat begäran om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområ­

det helt eller delvis utan bifall eller återkallat sådant tillstånd,

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a § eller

om utskrivning på försök,

i samband med utskrivning på försök ålagt patient att iakttaga särskilda

föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller

återintagit patient under utskrivning på försök.

I övrigt får talan icke föras mot läkares beslut enligt denna lag.

Talan föres hos utskrivningsnämnden genom besvär.

22 §'° Talan får föras mot utskrivningsnämnds beslut, om nämnden

ogillat besvär över beslut om intagning eller beslut enligt 9 § andra

stycket,

enligt 10 § beslutat att en patient alltjämt skall vara intagen på sjukhus,

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a § eller

om utslcrivning på försök eller ogillat besvär över läkares beslut om avslag

på sådan ansökan,

i samband med utslcrivning på försök ålagt patienten att iaktta särskilda

föreskrifter, ställt honom under tillsyn eller lämnat besvär över läkares

beslut i sådana frågor helt eller delvis utan bifall eller

i annat fall beslutat att utskrivning eller utskrivning på försök ej skall

ske.

I öv rigt får talan mot utskrivningsnämnds beslut enligt denna lag föras

endast i fall som avses i 26 §.

Talan föres hos psykiatriska nämnden genom besvär.

1906

Senaste lydelse 1980: 381.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.