690212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ' Nr 212 och 213

Utkom frän trvfllcfit dm fi jnnl IQfiQ

⬢ "Nr212 >: '

⬢: .:f

Lag

om än öring i lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande ar sluten ⬢

psykmtrisk vård iTissa fall;

,

I,

ffiven Shckholms sloil den 29 maj 1969, ' ;

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåd e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t er 11 g t: att Vi, med riksdagen^' funnit

gott förordna i fråga om lagen den 16 jnni 1966 om beredande av sluten psy-

Idatrisk vård i %issa falF, defs att i 6, 12. 15, 37 och 38 §§ ordet itmedicinal-

stjTelsen» eller böjningsform därav skall bytas ut mot 3>socialstyrelsenJ> el ler

motsvarande b öjningsform därav, dels alt 1 § skall erhålla ändrad lydelse

på sätt nedan anges.

.. . ,

1

i.'.. ;

v ,

⬢⬢

Den som lider av psjfkisk'sjukdom får oberoende av eget samtycke beredas'

sluten psykiatrisk vård med stöd av denna lag, ora sådan vård är oundgäng­

ligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till att hän

a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt eller

till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur.stånd att rätt

bedöma s itt behov av vård, dels kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat ge­

nom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir,

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga

under

b).

Med psykisk�� � i förståndsutvecklingen.

Vård beredes

sådan kommun.

Vad som �

särskild sjukavdelning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterrnera

^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

liekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Socialdepartementet)

ASPUNG

' Prop. 1969; 111; 2LU 59; Rskr 274.

Senaste lydelse av 1 § se 1967: 948.

^^0�G98000. Svensk för/atlntngssamlittff

225 oc/i 213

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.