660293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1566 ⬢ Nr 293�300

Utkom frän trycket den 27 jimS 1956

Nr 293

Lag

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall;

given Stockholms slott den 16 juni 1966,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

\endcs Konung, göra veterlig.t; att Vi, med riksdagenU funnit

god fiirordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 §.

ben som li der av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke be­

redas slut en psyJuatrisk vård med stöd av denna lag, om sådan vård är

oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till

oH lian

a) uppenba rligen saknar sjukdomsinsikt till följd av sjultdomen och kan

'O sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat

om vården uteblir ,

ij) til l följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller

ysiska e ller psykiska hälsa eller för eget liv,

0) till följ d av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv,

0) lill följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt störan-

"0 levnadssätt e ller

1

111' l^öljd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av

^2s iftningen skyddat intresse som icke avses under b).

./ed psykisk sjukdom jämslälles i denna lag psykisk abnormitet, som

psykisk sjukdom eller psykisk efterblivenbet.

Wd beredes på sjukhus som drives av staten, landstingskommun eller

⬢ so m ej tillhör sådan kommun.

,

i J <⬢

ad som sägs om överläkare i denna lag avser även biträdande överläkare

^aiiförirotts särskild sjukavdelning.

>

behandling av vissa frågor eniy^denna lag finnas

"^mn-

med de verksamhelsoraräden Konungen bestämmer och en for

"sam psykiatrisk nämnd.

1966: 53; L-Q 44 och 50; Rskr 268.

Svensk förfalLningssamJing 1066, ^ T 203 300

¬

background image

688

'^66

Nr 293

Intagning

3 §.

på sjukhus med stod

denna lag ager rum efter ansökan eller

ni «nmd d\ domstols förordnande enligt 31 kap- 3 § brottsbalken. Intag-

nmg efter ansökan får icke ske på grund av omständighet som a\ses i 1 §

första stycket e).

Ansökan om intagning får goias av make till den som anscknmgen a\ser,

om makaina sammanbo»

annan som stadig\aiande sammanbor med ho­

nom eller av hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare eller gode man

Ansökan får göras a^en av ordförande i socialnämnd, barnan ärdsnatnnd,

nVklerlielsnarnnd eller halsoiåidsnamnd eller av polismyndighet Om kom-

iminens fullmäktige besluta det, ager socialnämnden uppdraga åt annan

ledamot i nämnden an ordföranden eller åt tjänsteman i ledande ställning

hos kommimcn alt gora ansökan om intagning

Lakare Md sjukhus eller klinik, där sluten psykiatrisk vård icke med­

delas, eller Md sjukhem for iattskoLla psykiskt sjuka eller föreståndare Md

särskola eller ^årdanstaU för psykislvt efterblivna får gora ansökan i fråga

om den foi ^ars \ård han sparar Militär chef, dock lägst kompamchcf eller

motsiaiande chef, får gora ansökan beträffande den som står under hans
hefal

I fråga om den som genom lagakrafti unneii dom dönils till skyddslillsyn

eller som villkorligt fngnits från fångvårdsanstalt eller villkorligt utskmits

Irån arhelsanstait ellei som överförts till vård utom anstalt efter att Iia

dömts till ungdomsfängelse eller internering får ansökan göras av ordfö­

randen 1 den overvakmngsnamnd under vars tillsyn han står

Beträffande den som ar intagen i fångvårdsaustalt, arhelsanstait, häkte,

allmän vårdanstalt for alkoholmissbrukare eller ungdomsvårdsskola och

v istas mom anstalten får ansökan goias endast av tjänstemän som har att

sorja for den intagne. Sådan tjänsteman får i annat fall än som avses i

tredje stycket gora ansökan av en i fiåga om den som vistas utom anstaltea

ulan att vara slutligt utskriven därifrån

Konungen ager förordna om behörighet att vid krig eller krigsfara gora

ansökan i fråga om den som tillhör krigsmakten

^ ^

r II

Ansökan om intagning gores skriftligen Yid ansökningshandlingen sKaii

fogas vårdintyg angående den som ansökningen avser Vårdintyget får ickc

vara äldre an en månad, nar ansökningen gores

Vårdmlyg skall, om annat cj följer av 7 § andia stycl^et, mneliålla dels

uttalande att sannolika skäl forchgga for att den som ansökningen avser

lider av psykisk sjukdom och for att sluten i>sykiatrisk v aid ar oundgäng­

ligen pc kallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till någon

eller några av de i 1 § törsta stycket a)�d) angivna omstandighcterm,

dels redogörelse for sjukdomen och de omständigheter i ovngt som föran­

leda vårdbehov et

Konungen ager forordna att vårdintyg vid krig cllei krigsfara icke be­

höver innehålla redogörelse som avses i andra stycket

§

Behörig att ulfaida vårdmlyg ar legitimerad läkare samt den som ulaa

att vaia legitimerad ai förordnad att uppehålla befattning som lakare i

allmin tjänst och genomgått for medicine liceiitiatcvaincn föreskriven kurs

¬

background image

1966 ⬢ Nr 293

jpsvkiatn. FrAii s istnämnda krav äger medicinakfvr-^To

"särskilda skäl föreligga. Vårdintyg med 4berOTanH°

""danlag,

:,m avses i 1 § första stycket a) får dock

ndighet

W spccialisLkompetens avseende psvldska och

av lakare som

Jrtä ifl m cdicinalstyrelsons tillstanni �~ fgrd.

eller

'l-ä,dialys får utfärdas endast i omedelbar anslutning flf n7 "T

sötning av den som ansökningen avser. Den som får "örl a å ® """fer-

lajning ägor föranstalta om sädan undersölmins.

"

^"^ofran om m-

'Vårdintyg utfärdat av läkare, som tiänstoör innm ri«r, i r

vården, far icke godtagas för intagning pä det siukhus

sam. Om betydande olägenhet sknUe uppstå genom anlitan^^^v

"

)Bsrc fär dock värdintyg utfärdat av läkare vid sjnkhuset godTagarför

infagiung på annan klinik an den där han ar verksam

lor

Värdinlyg fär icke godtagas, om det är utfärdat av den som gör ansökan

om intagning.

^

7 g,

Föreii^gga sannolika skal för att någon lider av psykisk sjukdom och är

farlig for annans personliga säkerhet eller eget liv, äger polismyndighet

omhändertaga lionom, om fara är i dröjsmål.

*

Friges den omhändertagne icke omedelbart, skall polismjmdigheten ge­

nast f öranstalta om undersökning som avses i 6 § andra stycket. Utfärdas

vårdintyg, skall polismyndigheten genast ansöka om den omhändertagnes

intagning på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. I fall som avses i denna

paragraf behöver värdintyget icke innehålla annat än uttalande att sanno­

lika skäl föreligga för att den omhändertagne på grund av psykisk sjukdom

är i beho v av sluten psykiatrisk vård och för att han är farlig for annans

personliga säkerhet eller eget liv jämte en redogörelse för de iakttagelser

på v ilka läkaren grundar sin uppfattning.

Sker intagning enligt 8 §, skall polismyndigheten senast andra dagen efter

tingen fö r intagningen tillställa överläkaren protokoll rörande de omstan-

tligheter som föranlett ansökningen.

Utfärdas icke värdintyg eller avslås ansökningen om intagning, får den

omhändertagne icke längre kvarhållas av polismyndigheten med stöd av

tlenna lag.

'

'

Bestämmelserna i andra�fjärde styckena äga icke tillämpning, om den

omhändertagne redan intagits på sjukhus med stöd av denna lag och icke

^>f^krivits d ärifrån enligt 16 §. Friges den omhändertagne i sådant fall icke

omedelbart a v polismyndigheten, skall han genast föras till sjukhuset.

8 §.

Uyerensstämma ansökan och vårdintyg med foreskrifterna i 4^7 §§ och

joreligga sannolika skäl för att vård kan beredas med stöd av denna lag,

ansökningen avser intagas på sjukhus.

. Im intagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligga, agcr nan

på annan läkare vid sjukhuset att besluta om intagning.

9 g,

I Sk er inlagniof; enlit-t 8 §, skall överläkaren etter undersökning av patien-

-» snarast möjligt och senast tionde dagen etter dagen for mtagmngen

krurå

beredas patienten med stöd av denna la». Hnr

® """i tör ansöknin'.Gn om intagning åberopats att patienten ai farlig for

P"®on'iga säkerliel, fär med prövningen anslå till f'="'7ntem'in°en

dagen för intagningen, om särskilda skäl föreligga och intagningen

¬

background image

690
]clve Jjcskitafs med stod av vårdintyg av mnehåll som avses i 7 g andra

^'^>mnér överläkaren att vård kan beredas med stod av denna lag, skall

b-311 besl uta att patienten aven i fortsättningen skall vara intagen på sjuk­

huset I annat fall skall överläkaren omedelbart utskriva honom.

10 §

Beslut enhgt 8 eller 9 § får icke meddelas av läkare som utfärdat vård-

mt:iget.

g

Beslut enligt 8 eller 9 § äger fortsatt giltighet, om patienten överföres till

annat sjukhus utan att ha utskrivnts enhgt 16 §.

12 §.

Har någon genom lagakraftvunnen dom överlämnats till sluten psykiat-

nsk\ård, skall medicinalstyrelsen föranstalta om att han utan dröjsmål

intages på sjukhus for sådan vård. Ar han redan intagen på sjulchus för

sluten psyluatnsk vård, skall han i fortsättningen anses intagen på grund

av d omstolens förordnande.

Bestämmelser om patienterna

13 §

Den som ar intagen på sjukhus med stöd av^ denna lag får hindras att

lämna sjukliuset och får i övrigt underkastas det tvång som ar nödvändigt

med hansyn till andamålet med vården eller for att skydda honom sjalv

eller omgivmmgen.

14 §.

Patient kan få tillstånd att vistas på egen hand utom sjuldiusområdel

under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn, om det icke

medför fara for annans personliga sälterhet eller hans eget liv. Sådant till-

ij ^j

stånd får förbindas med särskilda föreskrifter.

_

33;

Om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet beslutar över-

^^

läkaren, om annat ej följer av tredje stycket. Om särskilda skal föreligga^

ager han beträffande viss patient öv^erlåta på annan, läkare vid sjukhuset att

besluta om tillstånd

>

I fråga om patient som avses 1 17 § andra stycket beslutar utsknvmngs-

nämnden om tillstånd att vistas på egen hand utom sJukhiisområdet. Namn-

<5D]

den äger beträffande viss patient överlåta på överläkaren att besluta om

ui

tillstånd

_

överläkaren får återkalla tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhus-

- i.},

området, om förhållandena påkalla det Om sarslalda skal föreligga» äger

ij

han beträffande vass patient överlåta på annan läkare vid sjuldiuset att

återkalla tillstånd

al

Om särskilda skäl föreligga, får överläkaren taga del av innehållet 1 urei

eller annan handling som ankommer till patient eller som patient önskar

avsända Kan vidarebefordrande av handling som ankommer till patient

medföra fara for ordningen eller säkerheten på sjukhuset eller vara olamp-

ligl med hänsyn till syftet med vården eller kan handling som patient önskar

avsända föranleda betydande olägenhet för honom elleV annan person, får

överläkaren besluta att handlingen skall kvarhållas

Handling som är ställd till utskrivningsnaranden, psykiatriska nämnden,

medicinalstjTelsen, justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän

¬

background image

1966 . Nr 293

.kall vidarL>befordras ulan granskning. Handling som i-

.-i,

.vsctld för anuan inyndigliet och rör mål eller

till eller

fora talan, samt handling ställd till eller

Patienten själv

äarcbefordras. Beslutar överläkaren att kvarhäha K

advokat skaU

,j;all beslutet underställas utskrnmiugsnämndens provnint

Visar det s ig att handling, som är ställd till annan ä"n ,ncT ⬢ ⬢

j,n nsvl;iafrisl;a nfimnden, mc(licinalKt-,r,-«i,�~_

"'äkrmungsnämn-

tJtskriviuiig

16 §.

Den som b erelts värd med stöd av beslut enligt 9 e andra slvcbet PII.- �~⬢

;,.nd av domstols förordnande skall ofördröjligen utslmvasim törutsätt-

.mgar enligt 1 § for att bereda honom vård icke längre före igva CWän

dis c t som ^-vses i § första stycket e) får ieke utW � för k a"V

illande i annat fall an dä patienten beretts vård pä grund av domstols

förordnande.

Frågan oni iitsljrivning skall prövas fortlöpande.

17 §.

Oni uLskrivning beslutar överläkaren, om annat ej följer av andra stycket.

Han äger hänskjuta frågan om utskrivning till utsltrivningsnämnden.

Ufskrivningsnämnden hesliitar om utskrhrning enligt 16 § av patient som

mta^ls på grund av domstols förordnande eller som nnder inflytande av

psykisk s jukdom hegått brott mot annans personliga säkerhet, för vilket

dal icke väckts, eller som varit intagen i fångvårds anstalt för under-

Saende av p åföljd för brott och under tiden för anstaltsvården eller i sani-

med att denna upphört intagits för sluten psykiatrisk vård med stöd

avdcnna lag och icke skall återföras till anstalten.

-^ar anledning föreligger till utskrivning av patient som avses i andra

jcket, skall överläkaren ofördröjligen anmäla detta hos nämnden.

18 §

Patienten eller hans make, om makarna sammanbodde vid tiden för

]. ^»ningen, e ller annan, som då stadigvarande sammanbodde med honoin,

iier han s barn, fader, moder, syskon, förmyndare eller gode man får göra

"ösökan Gin utskrivning.

' nsokan Ims utskrivningsnämnden, göres skriftligen. Om patient som

<.i )M ^

§ andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på

Ibii

genom överläkarens försorg underrättas om sin möj-

öiet att ansöka om utskrivning och lilJfälle beredas bonom att upprätta

handlingar.

^

.

fön? /^'"'"Ssnämndcn är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning,

tre månader förflutit från pröwingen av tidigare ansökan.

⬢'»eckSp t'ar utskrivas pu försök, om Värskilda skäl föreligga och det icke

L'tOr

annans personliga säkerhet eller bans eget Iiv.

^kru-ning på försök skall avse viss tid, högst

sex månader åt gången. Patienten

�est"

föreskrifter och ställas under lillsjm av ^ ,P

^

'^^melserna i 17 och 18 § g av se även utskrivning på forsok.

¬

background image

gc,

1960 . Nr 293

20 §

Dcii som iils\rnJls på forsok får återintagas på sjukhuset, om förhållan­

dena påkalla del

- 1 1 j 1-t

Om ålerintagning beslutar o^erlakareu Om särskilda skal föreligga, äger

Inn betiåffande AISS patient ö\erlåta på annan läkare vid sjuldiuset att

besluta om atenntagmng

Besvär m, ni.

21 §

Talan far föras mot lakares beslut enligt denna lag, om lakaren

intagit någon på sjukhus eller enligt 9 § andra stycket beslutat att patient

alitjanit skall vaia intagen på sjukhus,

lamnat begaran om tillstånd att vistas på egen hand utom sjuldiusområdel

lielt eller delvis utan bifall eller återkallat sådant tillstånd,

avslagit ansökan om utslcmning eller om utskrivning på försök,

i samband med utskrivning på forsok ålagt patient att iakttaga särskilda

föreskrifter ellci ställt honom under tillsyn eller

atenntagit patient under utskrivning på forsok

I o\Tigt far talan icke foras mot läkares beslut enligt denna lag

Talan föres hos ulskrivningsnamnden genom besvär.

22 §

Talan får foras mot utskrnmngsnamnds beslut, om nämnden

ogillat besvär over beslut om intagning eller beslut enligt 9 § andra stycket,

a\slagit ansökan om utslvrnnmg eller om utskrivning på försök eller

ogillat i esvar ö^e^ lalcaies beslut om avslag på sådan ansökan eller

1 samband med iitskrn ning på forsok alagt patient att laldtaga särskilda

föreskrit ter eller stalU honom under tillsyn eller lamnat besvär oier lakares

beslut 1 sådana frågor helt eller delvis utan bifall

I o\rigt får talan mot utskrnmngsnamnds beslut foras endast i fall som

a^ses 1 26 §

Talan fores hos psykiatriska nämnden genom besvär

23 §

Mot psjkiatiiska nämndens beslut får talan icke föras

24 §.

Talan enligt 21 eller 22 g får foras av den som enligt 18 § ager ansöTa

om utslcrnnmg Talan får töras utan inskränkning till viss tid I fråga om

provning av talan enligt 21 § äger bestämmelsen i 18 § tredje stycket mot-*

s^ arande tillämpning

Besvären skola inges till iitskrmnngsnämnden

25 §

På begaran av^ ö verläkaren skall utskrivmngsnamnds beslut underställas

psykiatriska nämndens prövning, cm overlälmren gjort förbehåll om under­

ställning senast vid det sammanträde då beslutet fattades och begärt under­

ställning mom tre dagar därefter

26 §

Talan mot beslut, vangenom iitskrivningsnamnd avvisat biträde enliS^

32 § eller utlåtit sig om ersättning som avses i 33 § tredje stycket, föres

hos psykiatriska nämnden, genom besvär.

Besv aren skola inges till utskrivmngsnaranden

jf^li

¬

background image

1966 ⬢ Nr 293

693

27 §.

Beslut som meddelas enligt denna lae ländpr

^ . .

förbehåll gjorts enligt 25 g, får dock ntskriw ^ ^

efterrättelse,

igenom pat ient fått tillstånd att kistas på egen

ler ntskrmts eller utskrivits på försL, CSs

Mivlt bestående.

' vencsiatJas först sedan beslutet

Nämnderna

28 §.

Olskrivninssnämnd består av lagfaren ordförande som bör vara eller ha

�~r,( mnebavarc av ordmarie domartjänsl, en laare som bör vara s^Lut

kunnig 1 psykiatri och en person med erfarenhet 1 allmänna värv

Psykiatriska nämnden består av lagfaren ordförande som är eller varit

innehiivarc av ordinarie domartjänst, två läkare som äro särskilt kunniga

I psykiatri ocli tva personer med erfarenhet i allmänna värv

För le damot av utskrivningsnämnd eller psyldatriska nämnden finnas en

eller l iera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gälla även suppleant.

29 §.

Ledamot av utskrhrningsnämnd eller psykiatriska nämnden förordnas

av konungen för högst fyra år i sänder.

Innan ledamot börjar tjänstgöra, skall han ha avlagt domared eller för­

säkran enligt 4 kap. 11 § rättegångsbalken.

Läkare som tjänstgör inom den slutna psykiatriska vården får icke som

ledamot deltaga i handläggningen av ärende rörande patient på det sjuk-

Iiiis där han tjänstgör. Om jäv mot ledamot gälla i övrigt bestämmelserna

14 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

VI

-

-

sammanträde med utskrivningsnämnd skola överläkaren och patien­

ten vara närvarande, om icke särskilda skäl föranleda annat. Föres talan

av annan ä n patienten, skall den som för talan beredas tillfälle att nän^ara,

om icke särskilda skäl föranleda annat.

�rende som handlägges i patientens frånvaro får icke avgöras utan att

nfnnndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om

patienten. �r d enne utskriven pä försök, får dock ärendet avgöras, om minst

av ledamöterna har sådan kännedom.

I

31 §.

ärende hos psvlciatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas, om

^j'^ndet5 b eskaffenhet kräver det. Därvid äga bestämmelserna i 30 § första

' Jcket motsvarande tillämpning.

T -

32 §.

hos utskrivmingsnämnd eller psykiatrislca nämnden ager den

är v

tjilan anlita biträde. Visar biträde oskicklighet eller oförstånd eller

an olämplig av annan orsak, skall nämnden avvisa honom.

33 §

hos utskrivnings nämnd eller psykiatriska nämnden får förhör

med den som kan antagas ha upplysningar av betydelse att lanrna.

för-. I ^^ -"^höret skall patienten vara närvarande, om icke särskilda skal

annat.

-

T,

om ersättning till den med vilken forhör anordnas aga bestäm-

¬

background image

694
melserna om ersättning av allmanna medel till vittnen motsvarande till-

lampmng Ersättningen skall stanna på statsverket.

34 §

UtsivTiniingsnamnd eller psykiatriska nämnden får avgöra ärende endast

om nämndens samtliga ledamöter aro narvarande.

Rättegångsbalkens regier om omröstning i overratt i fråga om ansvar

äga mots^a^ande tillämpning på avgörande av utskrivningsnämnd eller
psvkiatnska nämnden

Innebar beslut av utsknvningsnamnd att besvär over beslut om intagning

eller over beslut enligt 9 § andia stycket ogillats eller att ansökan om

utskn%mmg avslagits ellei att besvär över beslut om avslag på sådan an­

sökan ogillats, skall i beslutet anges de i 1 § angivna forutsättnmgar på \ilka

beslutet grundas Vad som sagts nu ager motsvarande tillämpning i fråga

om beslut av psykiatriska nämnden

Särskilda bestämmelser

35 §

Polismyndighet skall I amna handräckning

på begaran av lakare som enligt 6 § första stjeket ar behörig att utfarda

vårdintyg, om den som skall undersökas icke ställer sig till förfogande för

undersökningen eller lakaren behöver skydd för sm personliga säkerhet,

på begaran av överläkaren, om den som med stod av denna lag skall

intagas på sjukhus icke installer sig på sjukhuset,

på begaran av överlalcaren, om patient avviker från sjukhuset eller icke

återvänder dit, sedan tiden for tillstånd alt vistas på egen hand utom sjuk­

husområdet eller for utskrivning på forsok gått ut, eller icke installer sig

på sjukhuset, sedan tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet

återkallats eller beslut meddelats om återintagnmg under ntskrivmmg på

föl sek

Om särskilda skal föreligga, må överläkaren hetraffande viss patient

överlåta på annan laleare vid sjukhuset att begara handrackmng,

36 §

Den som hjälper någon som ar intagen på sjukhus med stöd av denna

lag att avvika från sjuldniset, domes till böter eller fängelse i högst två år.

För försök domes till ansvar enligt 23 kap brottsbalken.

37 §

Tillsyn over efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelas

med stod av lagen utövas av medicinalstyrelsen

38 §

Narmare föreskrifter för tillampmngen av denna lag meddelas av Ko­

nungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1967, då sinnessjuklagen den 19

september 1929 (m 321) skall upphora att galla

Till dess Konungen bestämmer annat jamstalles psykisk efterbhvenhet

med psylusk sjukdom vid tiUämpnmgen av denna lag. Psykiskt efterbliven

får dock endast på grund av domstols förordnande enligt 31 kap. 3 § brotts­

balken. beredas vård med stöd av denna lag, om omhändertagande inom

efterblivenhetsvården är lämpligare.

¬

background image

1966 . Nr 293 och 294

...

695

Konungen äger förordna alt vård med stöd av denna Jae f^r

annat sjukhus an som avses i 1 §.

beredas vid

PA sjulchus, där sjukvårdslälcaren icke är överläkare xid

.

bestämmelserna om överlälvare i den nya laaen^Lmnni^^^

ib.�:

beSga"oTS�4:

⬢j fräga oro folan mot beslut som meddelats före ikraftträdandet aälla

äldre bestämmelser, varvid bestämmelserna om sinnessjuknäamden avse

psykiatriska nämnden.

ben som vid ikraftträdandet är intagen för värd pä sinnessinldbns enlijrt

2 k ap sinnessjuklagen eller med tillämpning av 47 § 3 mom. samma lag

i dess lydelse fore den 1 januari 1065 eller pä grund av domstols förord-

nande enli gt 31 kap. 3 § brottsbalken skall anses intagen med stöd av den

nya lage n. Kar i förstnämnda fall prövning enligt 12 § sinnessjuldagen icke

ägt rum, s kall provning enligt 9 § i den nya lagen ske inom tio dagar efter

ikraftträdandet, dock senast den dag då prövning enligt äldre bestämmelser

skulle ha ägt rum. I fråga om den som intagits för vård på sinnessjukhus

med tillämpning av 47 § 3 mom. sinnessjuklagen i dess lydelse före den

1 januari 1965 äga bestämmelserna i den nya lagen om utskrivning av den

som intag its på grund av domstols förordnande motsvarande tillämpning.

Den som vid ikraftträdandet är utskriven på försök enligt 19 § sinnes­

sjuklagen skall anses utskriven på försök enligt 19 § i den nya lagen."

Den som vid ikraftträdandet är intagen för observation på sinnessjukhus

enligt 28 § sinncssjuklagen skall anses intagen med stöd av den nya lagen.

P^ö^'ning e nligt 9 § i den nya lagen skall ske inom tio dagar efter btraft-

trädandet.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelse

som ers atts genom bestämmelse i denna lag, skall den nya bestämmelsen

tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

'bekräfta l åtit.

Stockholms slott den 16 juni 1966.

GUSTAF ADOLF

(L» S O

(Socialdepartementet)

' "

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.