640541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 ' Nr 541 550

Utkom fk^ trycket den 25 ang. 1964

Nr 541

Lag om behandling i fångvårdsanstalt;

given Stockholms slott den 6 maj 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

Inledande bestämmelser

1 §.

Denna lag avser behandlingen i anstalt av dem som dömts till fängelse,

ungdomsfängelse eller internering och dem beträffande vilka förordnals om

behandling enligt 28 kap. 3 § brottsbalken.

Vad i lagen stadgas om dem som dömts till fängelse gäller även dem som

ålagts fängelse såsom förvandlingsstraff för böter.

2 §.

Kriminalvårdsstyrelsen har att leda och öva inseende över behandlingen

av dem som intagas i fångvårdsanstalt,

3 §.

Fångvårdsanstalt kan vara öppen eller sluten.

Konungen förordnar \alka anstalter som skola vara ungdomsanstalter och

vilka som skola vara interneringsanstalter.

Vad i denna lag sägs om anstalt skall ock gälla avdelning av anstalt.

2 KAP.

Om doms befordran till verkställighet

ås­

liar den som dömts till fängelse, ungdomsfängelse eller internering icke

inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda påfölj­

den, må domen i denna del verkställas utan hinder av fullföljd å åklagares

eller målsägandes sida.

I vissa fall, varom är särskilt stadgat, må dom som avses i första stycket

verkställas utan hinder av att tiden för fullföljd av talan i målet ej gått

till ända.

' Prop. 1964:76; L'U 23; Rskr 169.

* 342�64S00�, Su cnsh jörfaltningssamliiifj 196-'t,Nr 541�550

¬

background image

cicn ådöiiicla påföljden och medgiver

r, §.

NöidförJchiring av den som är häklad i malel -lyS^'es i vittnes närvaro in,

för stvrcsmaiinen vid den fångvårdsanstalt eller föreståndaren för det hiiki,

där han förvaras eller, om han hålles i inililarhäkte, inför den hefattnini;<i,

havare som har uppsikt över häktet. �r den som sålunda äger mottaga

nöjdförklaring e] tillstädes, ma förklaringen avgivas inför den som

j

hans ställe. Ej inå förklaringen giUla ulan alt domen eller rättens bevis om

målets utgång, såvitt rör den dömde, finnes all tillgå för den som moltagn

förklaringen samt den dömde haft betänketid till andra dagen efter deQ^ia

domen vid rätten avkunnades för honom eller annorledes delgavs honoiu.

Tillfälle skall såvitt möjligt beredas den dömde att under betänketiden saim

råda med sin försvarare.

Myndighet som äger mottaga nöjdförklaring enligt första stycket slmlt

så snart "ske kan erinra den häktade om hans rätt alt avgiva sådan förkliv

ring och vad därvid är att iakttaga samt ä den dag, då nöjdförklaring furst

kan avgivas, vare sig det är söckcndag eller helgdag, efterhöra huruvida han

vill avgiva sådan förklaring.

7 §.

Vad i G § år stadgat om den som är häktad i målet skall aga motsvarande

tillärapning med avseende å den som undergår fängelse eller eljest är inl.v

gen i fångvårdsanstalt.

8 §.

Den som icke är häktad eller intagen i fångvårdsanstalt må, med avliim-

nandc av domen eller sådant bevis som sägs i G §, avgiva nöjdförklaring in­

för styresman vid fångvårdsanstalt eller den som är i hans ställe, polismäi^-

tare eller annan polischef. Den som fullgör militärtjänstgöring inä ock av­

giva förklaringen inför befattningshavare vid Ivrigsmaktcn, som har be­

straffningsrätt över honom i disciplinmål. När nöjdförklaring avglvcs, skal!

vittne närvara.

9 §.

Myndjghet som mottagit nöjdförldaring skal! göra anteckning därom a

Py grund varav förklaringen avgivits. Anteckningen sk.all

jämväl underskrivas av den dömde och vittnet.

Om avgiven nöjdförklaring skall underrättelse ofördröjligcn avsändas !i!l

den domstol som meddelat domen.

Myndighet som äger mottaga nöjdförklariug skall föra särskilda mimu'S-

antceknmgar över dylilca förklaringar och ät^dirdcr som avses i G §

stycket.

^

IviH'JlTtnltT

fungclsc,'ungdoinsflinqcisc cllcr ink-riKn"?-

haki.ul, inalol, nar domen n.� ver ksSällns. sknll slvrcsmannen vid den re>k

¬

background image

1964 . Nr 541

1243

vårdsanstalt eller föreståndaren för det kakte där han förvaras eUer, om

han hålles i mihtarhäkte, den befattningshavare som har uppsikt över häk­

tet omedelbart befordra domen till verkställighet. Den som håUes häktad

annorstädes an i fångvårds anstalt skall enligt bestämmelser som meddelas

av kriminalvårdsstyrelsen förpassas till lämplig sådan anstalt.

�r den dömde icke häktad, skall polismyndigheten i den ort, där han

vistas, för verkställighet förpassa honom till fångvårdsanstalt, vari han

enligt föreskrifter som meddelas av kriminalvårdsstyrelsen skall intagas.

Avgiver den domde nöjdförklaring, skall den myndighet som mottager nöjd.

förklaringen lata verkställa förpassningen. Finnes det kunna ske utan fara

för att den dömde a^vike^, må han i stället för att förpassas till fångvårds­

anstalt föreläggas att inställa sig vid sådan anstalt, Mottages nöjdförkla­

ring å den anstalt, vari den dömde skall intagas, eller är han intagen i fång­

vårdsanstalt när domen eljest förekommer till verkställighet, skall styresr

mannen eller den som är i hans ställe omedelbart befordra domen till verk­

ställighet.

Beträffande häktad som hålles i militärhäkte samt den som avgivit nöjd-

förldaring inför befattningshavare vid krigsmakten ankommer det på polis­

myndigheten i orten att, efter anmälan av vederbörande befattningshavare,

verkställa förpassning eller meddela föreläggande som avses i denna para­

graf.

12 §.

Har någon dömts till fängelse och visar han innan verkställigheten bör­

jat att till Konungen ingivits ansökan att han måtte av nåd bliva befriad

från straffet eller få detta utbytt mot böter eller disciplinbot, villkorlig dom,

skyddstillsyn eller �verlämnande till särskild vård, skall, om han ej är häk­

tad och nåd ej tidigare sökts i målet, med verkställigheten anstå i avvak­

tan på Konungens beslut i anledning av nådeans�kningen.

På ansökan av den som icke är häktad må uppskov med verkställigheten

av fängelse be\dljas under viss tid, högst sex månader från den dag då do­

men må verkställas mot honom, om med hänsyn till den dömdes hälsotill­

stånd eller yrkesutövning eller övriga förhållanden synnerliga skäl för upp­

skov prövas föreligga. Kvinna som är havande eller ammar barn må be­

viljas uppskov under tid som prövas skälig. Beslut i ärende som bär avses

meddelas av länsstyrelsen i den ort där den dömde vistas. Ansökan ingives

till polismyndigheten i orten, som det åligger att med eget yttrande skynd­

samt insända ansökningen till länsstyrelsen.

Vad i första och andra styckena sägs skall ej gälla, om skälig anledning

förekommer att den dömde avviker. Förekommer sådan anledning sedan

uppskov enligt andra stycket beviljats, skall beslutet återkallas.

Beslut, varigenom ansökan om uppskov avslagits eller beslut om uppskov

återkallats, länder omedelbart till efterrättelse, såvida ej annorlunda för­

ordnas.

Konungen äger meddela bestämmelser angående anstånd under högst

sex månader med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till

fängelse och icke är häktad eller eljest intagen i fångvårdsanstalt.

13 §.

Om i högre rätt tiden f�r fängelse vars verkställighet börjat förlänges el­

ler i dess ställe domes till ungdomsfängelse eller till internering, skall verk­

ställigheten fortgå enligt den tidigare domen till dess den dömde avgiver

uöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna eljest må verkställas.

¬

background image

1964 ' Nr 541

Har någoa börjat undergå ungdomsfängelse och domes han i stället U ]]

f'ln'^else eller internering, skall ock verkställigheten fortgå enligt deu ti fi:

ftare domen till dess den nya domen må verkställas. Detsamma skall gäuJ

om någon som börjat undergå internering i stallet domes till faiigelse cl e^
ungdomsfängelsc-

14 §.

Bestämmelserna i 4�11 och 13 §§ skola äga motsvarande tillänipninR

när domstol förordnar om uterintagning i anstalt av den som dömts till utig,

domsfängcise eller internering.

15 §.

Förordnas i dom å skyddstillsyn jämlikt 28 kap. 3 § brottsbalken om be­

handling i anstalt, skall vad ovan i 4, II och 13 §§ ävensom, därest den döm­

de avghit nöjdförklaring varom stadgas i brottsbalken, 5 § sägs äga m ot­

svarande tillämpning. J^leddelas under prövoliden förordnande om sächn

behandling, skola bestämmelserna i 4�11 och 13 g§ äga motsvarande til!-

lämpning.

3 KAP.

Om beräkning av strafftid m. m.

16 §.

Vid verkställighet av fängelse skall strafftiden, om ej annat följer av v.id

nedan stadgas, räknas, när den dömde hålles häktad i målet, från den (b ig

då domen rnå verkställas och i annat fall från den dag då han för straffets

undergående intages i fångvårdsanstalt eller, om han är intagen i sådan an­

stalt, från den dag då domen hos stjmesmanncn föreligger till verkställighet.

Avgives av den som är häktad nöjdförklaring inom tio dagar från den

dag då domen meddelades, skall strafftiden räknas från den dagen.

17 g.

För den som börjat undergå fängelse på viss tid skall krirainalvårdssty-

givning tidigast kan ske.

När ändring i bestulet påkallas av omsländiglictcrna, skall styresmannen

göra aninälaii därom till krirninalvårdsstjTclscn som har att förordnn i

ärendet.

18 §.

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, anses som slutdag'k-^

dag som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftulcri

vaknas. Finnes cj motsvarande dag i sliitmånaden, skall den månadens

Ja dag anses som slutdag. Ingå jämväl dagar i tiden, skall antalet dny^

laggas till slutdagen for den övriga tiden.

^

Ar tiden för fängelse bestämd allenast i dagar, skall antalet dagar

till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses

nåden utgöra Ircltio dagar. Del av dag bortfaller.

§⬢

alt fängelse skall anses till viss del vcrkstälk

a t en domde hållits i båktc eller undergått ungdomsfängelse el e ,|

lernenng eller behandling varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken, sk.'H

¬

background image

1964 . Nr 541

1245

först beräknas slutdag utan avseende därå och avdraget räknas från den

dagen. Ingå dagar i avdraget, skola de frånräknas sist.

avbrott i verkställigheten av fängelse ägt rum, skall tiden för avbrot­

tet l äggas till slutdagen, i den man ej annat följer av vad nedan i denna lag

stadgas.

®

20 §.

Har villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad, skall återstoden av

straffet anses såsom nytt straff vid beräkningen av tiden.

21 §.

Förekommer, sedan den dömde börjat undergå fängelse men innan han

frigivits därifrån, till verkställighet annat sådant straff, skall för bestäm­

mande av slutdagen sammanläggning ske av strafftiderna.

Förekomma till verkställighet på en gång dom å fängelse och heslut om

behandling varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken, skall denna behand­

ling övergå till fängelse i två månader. Har behandlingen påbörjats, när

fängelse förelcommer till verkställighet, skall avräkning ske av tid motsva­

rande den varunder behandlingen pågått.

Beslut i fall som avses i andra stycket meddelas av kriminalvårdsstyrel­

sen. Den tid av behandlingen, som enligt sådant beslut skall avräknas, an­

ses vid beräkning av tid för villkorlig frigivning utgöra fängelse.

Förekomma till verkställighet på en gång flera förordnanden om behand­

ling varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken, skall tiden för behandlingen

beräknas efter det förordnande som först börjat verkställas.

22 §.

Vad i detta kapitel är stadgat om beräkning av tid för fängelse skall i till­

lämpliga delar gälla i fråga om tid för behandling varom stadgas i 28 kap.

3 § brottsbalken och för ungdomsfängelse eller internering.

4 KAP.

Allmänna bestämmelser om de intagnas behandling

23 §.

Intagen skall behandlas med fasthet och allvar och med alttning för hans

människovärde. Han skall sysselsättas med lämpligt arbete och i ö"VTigt er­

hålla sådan behandling att hans anpassning i samhället främjas. Skadliga

verkningar av frihetsförlusten skola såvitt möjligt förebyggas.

Till ledning för en planmässig behandling av den intagne skall i erforder­

lig omfattning verkställas undersökning av hans levnadsomständigheter,

personliga utveckliug, hälsotillstånd, anlag och kunskaper.

Den intagne är skyldig att med flit och ordning utföra arbete som ålägges

honom samt att ställa sig till efterrättelse för anstalten gällande ordnings­

regler ävensom de föreskrifter och tillsägelser som meddelas av anstaltens

personal.

24 §.

Därest men för intagens lu-oppsliga eller själsliga hälsa inträder eller up­

penbarligen kan befaras inträda genom tillämpning av bestämmelse i denna

lag, göres den jämkning som prövas nödig för avhjälpande eller förebyg­

gande av sådant men.

Om det erfordras för att upprätthålla ordning och sälterhet inom anstal­

ten, må de förmåner inskränkas som enligt denna lag tillkomma intagen.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.