640541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 ' Nr 541 550

Utkom fk^ trycket den 25 ang. 1964

Nr 541

Lag om behandling i fångvårdsanstalt;

given Stockholms slott den 6 maj 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

Inledande bestämmelser

1 §.

Denna lag avser behandlingen i anstalt av dem som dömts till fängelse,

ungdomsfängelse eller internering och dem beträffande vilka förordnals om

behandling enligt 28 kap. 3 § brottsbalken.

Vad i lagen stadgas om dem som dömts till fängelse gäller även dem som

ålagts fängelse såsom förvandlingsstraff för böter.

2 §.

Kriminalvårdsstyrelsen har att leda och öva inseende över behandlingen

av dem som intagas i fångvårdsanstalt,

3 §.

Fångvårdsanstalt kan vara öppen eller sluten.

Konungen förordnar \alka anstalter som skola vara ungdomsanstalter och

vilka som skola vara interneringsanstalter.

Vad i denna lag sägs om anstalt skall ock gälla avdelning av anstalt.

2 KAP.

Om doms befordran till verkställighet

ås­

liar den som dömts till fängelse, ungdomsfängelse eller internering icke

inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda påfölj­

den, må domen i denna del verkställas utan hinder av fullföljd å åklagares

eller målsägandes sida.

I vissa fall, varom är särskilt stadgat, må dom som avses i första stycket

verkställas utan hinder av att tiden för fullföljd av talan i målet ej gått

till ända.

' Prop. 1964:76; L'U 23; Rskr 169.

* 342�64S00�, Su cnsh jörfaltningssamliiifj 196-'t,Nr 541�550

¬

background image

cicn ådöiiicla påföljden och medgiver

r, §.

NöidförJchiring av den som är häklad i malel -lyS^'es i vittnes närvaro in,

för stvrcsmaiinen vid den fångvårdsanstalt eller föreståndaren för det hiiki,

där han förvaras eller, om han hålles i inililarhäkte, inför den hefattnini;<i,

havare som har uppsikt över häktet. �r den som sålunda äger mottaga

nöjdförklaring e] tillstädes, ma förklaringen avgivas inför den som

j

hans ställe. Ej inå förklaringen giUla ulan alt domen eller rättens bevis om

målets utgång, såvitt rör den dömde, finnes all tillgå för den som moltagn

förklaringen samt den dömde haft betänketid till andra dagen efter deQ^ia

domen vid rätten avkunnades för honom eller annorledes delgavs honoiu.

Tillfälle skall såvitt möjligt beredas den dömde att under betänketiden saim

råda med sin försvarare.

Myndighet som äger mottaga nöjdförklaring enligt första stycket slmlt

så snart "ske kan erinra den häktade om hans rätt alt avgiva sådan förkliv

ring och vad därvid är att iakttaga samt ä den dag, då nöjdförklaring furst

kan avgivas, vare sig det är söckcndag eller helgdag, efterhöra huruvida han

vill avgiva sådan förklaring.

7 §.

Vad i G § år stadgat om den som är häktad i målet skall aga motsvarande

tillärapning med avseende å den som undergår fängelse eller eljest är inl.v

gen i fångvårdsanstalt.

8 §.

Den som icke är häktad eller intagen i fångvårdsanstalt må, med avliim-

nandc av domen eller sådant bevis som sägs i G §, avgiva nöjdförklaring in­

för styresman vid fångvårdsanstalt eller den som är i hans ställe, polismäi^-

tare eller annan polischef. Den som fullgör militärtjänstgöring inä ock av­

giva förklaringen inför befattningshavare vid Ivrigsmaktcn, som har be­

straffningsrätt över honom i disciplinmål. När nöjdförklaring avglvcs, skal!

vittne närvara.

9 §.

Myndjghet som mottagit nöjdförldaring skal! göra anteckning därom a

Py grund varav förklaringen avgivits. Anteckningen sk.all

jämväl underskrivas av den dömde och vittnet.

Om avgiven nöjdförklaring skall underrättelse ofördröjligcn avsändas !i!l

den domstol som meddelat domen.

Myndighet som äger mottaga nöjdförklariug skall föra särskilda mimu'S-

antceknmgar över dylilca förklaringar och ät^dirdcr som avses i G §

stycket.

^

IviH'JlTtnltT

fungclsc,'ungdoinsflinqcisc cllcr ink-riKn"?-

haki.ul, inalol, nar domen n.� ver ksSällns. sknll slvrcsmannen vid den re>k

¬

background image

1964 . Nr 541

1243

vårdsanstalt eller föreståndaren för det kakte där han förvaras eUer, om

han hålles i mihtarhäkte, den befattningshavare som har uppsikt över häk­

tet omedelbart befordra domen till verkställighet. Den som håUes häktad

annorstädes an i fångvårds anstalt skall enligt bestämmelser som meddelas

av kriminalvårdsstyrelsen förpassas till lämplig sådan anstalt.

�r den dömde icke häktad, skall polismyndigheten i den ort, där han

vistas, för verkställighet förpassa honom till fångvårdsanstalt, vari han

enligt föreskrifter som meddelas av kriminalvårdsstyrelsen skall intagas.

Avgiver den domde nöjdförklaring, skall den myndighet som mottager nöjd.

förklaringen lata verkställa förpassningen. Finnes det kunna ske utan fara

för att den dömde a^vike^, må han i stället för att förpassas till fångvårds­

anstalt föreläggas att inställa sig vid sådan anstalt, Mottages nöjdförkla­

ring å den anstalt, vari den dömde skall intagas, eller är han intagen i fång­

vårdsanstalt när domen eljest förekommer till verkställighet, skall styresr

mannen eller den som är i hans ställe omedelbart befordra domen till verk­

ställighet.

Beträffande häktad som hålles i militärhäkte samt den som avgivit nöjd-

förldaring inför befattningshavare vid krigsmakten ankommer det på polis­

myndigheten i orten att, efter anmälan av vederbörande befattningshavare,

verkställa förpassning eller meddela föreläggande som avses i denna para­

graf.

12 §.

Har någon dömts till fängelse och visar han innan verkställigheten bör­

jat att till Konungen ingivits ansökan att han måtte av nåd bliva befriad

från straffet eller få detta utbytt mot böter eller disciplinbot, villkorlig dom,

skyddstillsyn eller �verlämnande till särskild vård, skall, om han ej är häk­

tad och nåd ej tidigare sökts i målet, med verkställigheten anstå i avvak­

tan på Konungens beslut i anledning av nådeans�kningen.

På ansökan av den som icke är häktad må uppskov med verkställigheten

av fängelse be\dljas under viss tid, högst sex månader från den dag då do­

men må verkställas mot honom, om med hänsyn till den dömdes hälsotill­

stånd eller yrkesutövning eller övriga förhållanden synnerliga skäl för upp­

skov prövas föreligga. Kvinna som är havande eller ammar barn må be­

viljas uppskov under tid som prövas skälig. Beslut i ärende som bär avses

meddelas av länsstyrelsen i den ort där den dömde vistas. Ansökan ingives

till polismyndigheten i orten, som det åligger att med eget yttrande skynd­

samt insända ansökningen till länsstyrelsen.

Vad i första och andra styckena sägs skall ej gälla, om skälig anledning

förekommer att den dömde avviker. Förekommer sådan anledning sedan

uppskov enligt andra stycket beviljats, skall beslutet återkallas.

Beslut, varigenom ansökan om uppskov avslagits eller beslut om uppskov

återkallats, länder omedelbart till efterrättelse, såvida ej annorlunda för­

ordnas.

Konungen äger meddela bestämmelser angående anstånd under högst

sex månader med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till

fängelse och icke är häktad eller eljest intagen i fångvårdsanstalt.

13 §.

Om i högre rätt tiden f�r fängelse vars verkställighet börjat förlänges el­

ler i dess ställe domes till ungdomsfängelse eller till internering, skall verk­

ställigheten fortgå enligt den tidigare domen till dess den dömde avgiver

uöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna eljest må verkställas.

¬

background image

1964 ' Nr 541

Har någoa börjat undergå ungdomsfängelse och domes han i stället U ]]

f'ln'^else eller internering, skall ock verkställigheten fortgå enligt deu ti fi:

ftare domen till dess den nya domen må verkställas. Detsamma skall gäuJ

om någon som börjat undergå internering i stallet domes till faiigelse cl e^
ungdomsfängelsc-

14 §.

Bestämmelserna i 4�11 och 13 §§ skola äga motsvarande tillänipninR

när domstol förordnar om uterintagning i anstalt av den som dömts till utig,

domsfängcise eller internering.

15 §.

Förordnas i dom å skyddstillsyn jämlikt 28 kap. 3 § brottsbalken om be­

handling i anstalt, skall vad ovan i 4, II och 13 §§ ävensom, därest den döm­

de avghit nöjdförklaring varom stadgas i brottsbalken, 5 § sägs äga m ot­

svarande tillämpning. J^leddelas under prövoliden förordnande om sächn

behandling, skola bestämmelserna i 4�11 och 13 g§ äga motsvarande til!-

lämpning.

3 KAP.

Om beräkning av strafftid m. m.

16 §.

Vid verkställighet av fängelse skall strafftiden, om ej annat följer av v.id

nedan stadgas, räknas, när den dömde hålles häktad i målet, från den (b ig

då domen rnå verkställas och i annat fall från den dag då han för straffets

undergående intages i fångvårdsanstalt eller, om han är intagen i sådan an­

stalt, från den dag då domen hos stjmesmanncn föreligger till verkställighet.

Avgives av den som är häktad nöjdförklaring inom tio dagar från den

dag då domen meddelades, skall strafftiden räknas från den dagen.

17 g.

För den som börjat undergå fängelse på viss tid skall krirainalvårdssty-

givning tidigast kan ske.

När ändring i bestulet påkallas av omsländiglictcrna, skall styresmannen

göra aninälaii därom till krirninalvårdsstjTclscn som har att förordnn i

ärendet.

18 §.

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, anses som slutdag'k-^

dag som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftulcri

vaknas. Finnes cj motsvarande dag i sliitmånaden, skall den månadens

Ja dag anses som slutdag. Ingå jämväl dagar i tiden, skall antalet dny^

laggas till slutdagen for den övriga tiden.

^

Ar tiden för fängelse bestämd allenast i dagar, skall antalet dagar

till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses

nåden utgöra Ircltio dagar. Del av dag bortfaller.

§⬢

alt fängelse skall anses till viss del vcrkstälk

a t en domde hållits i båktc eller undergått ungdomsfängelse el e ,|

lernenng eller behandling varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken, sk.'H

¬

background image

1964 . Nr 541

1245

först beräknas slutdag utan avseende därå och avdraget räknas från den

dagen. Ingå dagar i avdraget, skola de frånräknas sist.

avbrott i verkställigheten av fängelse ägt rum, skall tiden för avbrot­

tet l äggas till slutdagen, i den man ej annat följer av vad nedan i denna lag

stadgas.

®

20 §.

Har villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad, skall återstoden av

straffet anses såsom nytt straff vid beräkningen av tiden.

21 §.

Förekommer, sedan den dömde börjat undergå fängelse men innan han

frigivits därifrån, till verkställighet annat sådant straff, skall för bestäm­

mande av slutdagen sammanläggning ske av strafftiderna.

Förekomma till verkställighet på en gång dom å fängelse och heslut om

behandling varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken, skall denna behand­

ling övergå till fängelse i två månader. Har behandlingen påbörjats, när

fängelse förelcommer till verkställighet, skall avräkning ske av tid motsva­

rande den varunder behandlingen pågått.

Beslut i fall som avses i andra stycket meddelas av kriminalvårdsstyrel­

sen. Den tid av behandlingen, som enligt sådant beslut skall avräknas, an­

ses vid beräkning av tid för villkorlig frigivning utgöra fängelse.

Förekomma till verkställighet på en gång flera förordnanden om behand­

ling varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken, skall tiden för behandlingen

beräknas efter det förordnande som först börjat verkställas.

22 §.

Vad i detta kapitel är stadgat om beräkning av tid för fängelse skall i till­

lämpliga delar gälla i fråga om tid för behandling varom stadgas i 28 kap.

3 § brottsbalken och för ungdomsfängelse eller internering.

4 KAP.

Allmänna bestämmelser om de intagnas behandling

23 §.

Intagen skall behandlas med fasthet och allvar och med alttning för hans

människovärde. Han skall sysselsättas med lämpligt arbete och i ö"VTigt er­

hålla sådan behandling att hans anpassning i samhället främjas. Skadliga

verkningar av frihetsförlusten skola såvitt möjligt förebyggas.

Till ledning för en planmässig behandling av den intagne skall i erforder­

lig omfattning verkställas undersökning av hans levnadsomständigheter,

personliga utveckliug, hälsotillstånd, anlag och kunskaper.

Den intagne är skyldig att med flit och ordning utföra arbete som ålägges

honom samt att ställa sig till efterrättelse för anstalten gällande ordnings­

regler ävensom de föreskrifter och tillsägelser som meddelas av anstaltens

personal.

24 §.

Därest men för intagens lu-oppsliga eller själsliga hälsa inträder eller up­

penbarligen kan befaras inträda genom tillämpning av bestämmelse i denna

lag, göres den jämkning som prövas nödig för avhjälpande eller förebyg­

gande av sådant men.

Om det erfordras för att upprätthålla ordning och sälterhet inom anstal­

ten, må de förmåner inskränkas som enligt denna lag tillkomma intagen.

¬

background image

^940

⬢ Nr 541

25 §.

Vid de intagnas fördelning och behandling skall hänsyn tagas till derv

rddcr, hälsotillständ. sinnesbeskaffenhet, karaktärsegenskaper, tidigare

del, arbetsförmåga, anlag ocli ntbildning. Mcnhg inverkan de intagna eniei

lan skall så långt möjligt förhindras.

_

_

_

Mån och kvinnor skola hållas åtskilda, såvitt inojligt i särskilda anstalter

26 §.

Medför kvinna vid intagning spått barn eller föder hon därefter barn

må hon erhålla tillstånd att behålla barnet lios sig iindcr amningstiden och

om särskilda förhållanden påkalla det, jämväl utöver nämnda tid. Innan

sådant tillstånd lämnas, skall samråd äga nim med länsstyrelsen i det län

där kvdnnan har sitt hemvist.

27 §.

Sjuknar intagen, skall han vårdas enligt anvisningar av läkare vid anstal­

ten. Angående överförande till sinnessjnkavdelning för vård eller observa­

tion är särskilt stadgat.

För undersökning eller behandling av intagen må anlitas läkare utom an­

stalten. Kan erforderlig undersökning eller behandling icke lämpligen sk o

inom fångvårdsanstalt, må intagen överföras till allmänt sjlikhus. Förloss­

ning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus eller förlossnings­

hem, och kvinnan skall, om så finnes behövligt, i god tid före förlossning­

en överföras dit eller till annat hem där hon kan eidiålla lämplig vård.

När det i särskilt fal] finnes erforderligt, skall den som enligt andra styc­

ket vistas utom unstaltt^n ställas under bevakning och underkastas särskilda

föreskrifter.

Tid varunder intagen jämlikt denna paragraf vistats utom fångvårdsan-

slalt skall inräknas i verkställighets ti den, såframt ej särskilda skäl äro där-

emot; dock må den som undergår fängelse icke tillgodoräknas mer än en

sjättedel av^ ve rkstälHglietstidcn, med mindre särskilda skäl föreligga.

28 §.

Intagen som icke sysselsätlcs med nlearbete skall, såvitt hinder ej niölf'"'

dagligen vistas utomhus minst en timme.

^ Om inlagens hälsotillstånd påkallar det, bör han få vistas utomlui-'; uf

over den tid som i regel medgivos.

Gy,annaslik- och idrottsövningar höra anordnas för de intagna, om sä

ske,

®

2t) § .

inlagen ar skyldig alt enligt vad därom förcskrives deltaga i iindcrnsnni?

som meddelas inom anslaltea. Haa bör »ppnnmtras Ull självshKller ocli » »⬢

nan lämplig fntidssysselsäUning.

Inlagen som så önslmr skall," om det kan sko, beredas lillfallc ali i»»"

dnsialtcn ulova sm religion.

jare^''°^"

medgivas alt mottaga besök av präst eller annan sjäias^ir-

r ,

-

.

§'

olägenhet må intagen skaffn sjS ^

¬

background image

1964 . Nr 541

1247

31 §.

Intagen må, efter vad som prövas lämpligt, innehava enlda personliga tiII-

hörigheter. I övrigt må h.an icke utöver vad som följer av andra bestäm­

melser i denna lag eller med stöd därav meddelade föreslcrifter innehava

annat än vad vid anstalten bestås honom.

32 §.

Intagen må, enligt de närmare bestämmelser som meddelas av kriminal­

vårdsstyrelsen, medgivas att köpa varor som tillhandahållas vid anstalten

ävensom att själv skaffa sig eller mottaga underhåll och bekvämlighet eller

åtnjuta annan särskild förmän som är förenlig med god ordning.

33 §.

Tillfälle skall beredas intagen att omedelbart efter intagningen eller över­

flyttning till annan anstalt underrätta närstående om sin vistelseort. Det bör

tillses, att intagen uppehåller önskvärd förbindelse med närstående.

Intagen skall anmana® att efter förmåga bistå närstående mot vilken han

är Linderhällsskyldig.

Avlider intagen eller träffas han av svårare sjukdoms- eller olycksfall,

skall underrättelse ofördröj ligen lämnas närstående.

34 §.

Intagen må icke utan tillstånd avsända eller mottaga brev eller annat

skriftligt meddelande.

Inlagen må icke förvägras att till svensk myndighet avsända skrift, som

ej är anstötlig till sin avfattning, eller att eljest avsända eller mottaga brev,

som icke är anstötligt eller med hänsyn till behandlingens syfte eller av

annan särskild anledning olämpligt. Brev till kriminalvårdsstyrelsen må icke

brytas och skall städse utan dröjsmål vidarebefordras. I ö\Tigt må intagen

som visat pålitlighet medgivas att avsända och mottaga brev utan att detta

förut granskats.

Kvarhålles brev till intagen, skall han, om det ej av särsldld anledning

uppenbarligen kan verka skadligt, underrättas därom, och skall innehållet

i brevet, i den mån det ej är olämpligt, meddelas honom. Om brev som in­

tagen velat avsända kvarhålles, skall han underrättas därom.

Brev som kvarhållits skall utlämnas till den intagne när anstaltsvården

upphör, om ej särskilda skäl äro däremot.

35 §.

Inlagen må i d en mån det är förenligt med ordningen inom anstalten mot­

taga besök av familjemedlemmar eller andra närstående, om det ej av sär­

sldld anledning kan verka skadligt.

I övrigt må intagen medgivas att mottaga besök av den som varit hans

försvarare, av advokat vars biträde den intagne påkallar i enskild angelägen­

het samt av annan person, när det med hänsyn till den intagnes fostran,

utbildning eller utkomstmöjligheter eller eljest finnes vara till gagn.

I d en mån det finnes erforderligt skall tjänsteman vid anstalten vara till­

städes vid besök.

36 §.

Om fara för missbruk ej kan anses föreligga, må intagen erhålla tillstånd

att besöka närstående som är svårt sjuk eller bevista närståendes begrav-

uing, så ock att i annat fall, då med hänsyn till anstaltstidens längd eller

eljest starka skäl äro därtill, lämna anstalten för viss kort tid.

¬

background image

1.48

TidGR för vistelsen nlojn anstalt skall inräknas i verkställighctsUae,,^ j;.

framt e] särskilda slcäl äro däremot.

37 §.

Häktas intai^^en, sk all verkställigheten avbrytas Blir han frikänd för 4 .

brott, lor vilket han häktats, skall tiden for avbrottet inraknas i verkslftli]..

hctslidcn.

,

. , . ,

. ,

Om i annat fall än som avses i första stycket domstol finner att den ir ,.

tagnes personliga inställelse är påkallad, skall han inställas vid do]ns[c!];.|.

Tiden för sädan inställelse inräknas i vcrkställighetslidcn, säfranit cj, nk

inställelsen påkallats av annan anledning än åtal mot den intagne, sarsld'h

skäl äro däremot.

Alalas intagen, bör han på begäran erhålla den lättnad i verkslälliglioien

som erfordras för utförande av talan i m alel.

as §.

Om annan myndighet än domstol begär all intagen skall inställas inför

myndigheten, prövar kriminalvårdsstyrelsen Iiiirindda det må ske.

Tid varunder inlagen i fall som nii sagts vistats utom anstalt inräknin i

verkställiglictstidcn, såframt ej särskilda skäl äro däremot.

39 §.

Vid transport av intagen skall såvitt möjligt iakttagas, att han ej idsä[to<

för obehörigas uppmärksamhet. Om han är hclagd med fängsel, skall detta

döljas under hans driikt,

Kvinna skall vid transport åtföljas a^' kvinnlig befattningshavare.

�r den intagne sjuk eller kan det eljest hefaras att transport skulle mal-

läkares incdgivimda.

.'ande.

v

K'

J

föra skada för hans Jiälsa, må sådan cj äga rum utan läkui^^o

Vad sist sagts gäller även beträffande kvinna som är havar

Intagens frigivning cllcr överförande till vård utom anstalt skall i god l i.l

-- hjälp;

ligt och laglydigt liv.

41 §.

AV intagen sjuk när han skall lämna anstalten, må han, om det

Imnsyn hll omständigheterna prövas skäligt, i anstalten erhålla forb:^:

sjiik\ardj bekostad av allmänna medel. Om heredande av vård å sinnessjuk

i behov därav när han skall lämna anstalten, ur

skilt stadgat.

ä KAP.

Om fängelse m. m.

42

mc^l iak

^

anstaltsvård skall

Vi

S^nulcrna i 25 §, Intagen som vid vcrkställighelcn^l';'

iedo- nvT-

^'"fdas i sluten anstalt bör, om ej aniinl b"--

yrkesutbildning eller andra särskilda skiik

Ske kan ovcrioras till nppcn anstalt.
lias Tönnan"'"''T'if

' '⬢« månaclor eller på korlarc ti<l si-"" f:',;.'

Ilas , öppen anstalt, safr,amt ilct oj med hänsyn till hans ålder,

¬

background image

1964 ' Nr 541

1249

If"'',möjlighet att bereda honom arbete

eller forhållandena i övrigt måste anses olämpligt.

43 §.

Begär intagen, för utförande av lämpligt arbete eller av annan giltig an­

ledning, att^få undergå straffet eller vad därav återstår i sluten anstalt, mä

det ej förvägras honom.

44 §.

Den som är intagen i öppen anstalt skall i regel arbeta tillsammans med

andra intagna och må jam-val, o m ej särskilda skäl äro däremot, tiUbrinea

fritiden med dem.

®

45 §.

Den som är intagen i sluten anstalt skall i regel arbeta tillsammans med

en eller flera andra intagna.

Om undersökning som avses i 23 § skall äga rum, må han hållas till ar­

bete i enrum till dess undersökningen är avslutad. �ven eljest må han, om

det med hänsyn till ordning och säkerhet inom anstalten eller för undvikan­

de av menlig inverkan de intagna emellan eller av annan särskild anledning

finnes erforderligt, hållas till sådant arbete, dock högst en månad varje

halvår. Efter medgivande av kriminalvårdsstyrelsen må förordnande om

arbete i enrum meddelas för längre tid, dock högst sex månader varje gång.

Då intagen arbetar i enrum, hör dörren hållas olåst, om det kan ske utan

olägenhet. Jämväl i övrigt må lättnad i isoleringen medgivas under arbets­

tiden.

46 §.

Under fritid må den, som är intagen i sluten anstalt, tillsammans med

andra intagna deltaga i undervisning, gudstjänst, utomhusvistelse, gym­

nastik och dylikt, såframt ej särskilda skäl äro däremot. Finnes det kun­

na ske utan fara för menlig påverkan, må Intagen även eljest tillbringa

fritiden eller del därav tillsammans med en eller flera andra intagna. Inta­

gen som visat pålitlighet må medgivas att hava rumsdörren olåst under

fritid,

47 §.

I den mån ej annat följer av vad som sägs i 45 och 46 §§ höra de som äro

intagna i sluten anstalt hållas skilda från varandra.

önskar intagen arbeta eller tillbringa fritid i enrum, mä det icke vägras

honom, såframt ej synnerliga skäl äro däremot.

48 §.

Lämpligt arbete skall anvisas intagen. Det bör såvitt möjligt vara ägnat

att bereda honom yrkesutbildning eller att eljest främja utsikterna för ho­

nom att efter frigivningen försörja sig. Vid valet av arbete bör hänsyn tagas

till hans håg och fallenhet. Intagen som arbetar i enrum må tillåtas att ut­

föra arbete för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten.

Intagen må medgivas att med inskränkning i arbetstiden ägna sig åt stu­

dier eller annan utbildning eller undergå särskild vid anstalten anordnad

behandling.

49 §.

Om det med hänsyn till anstaltstidens längd eller av annan särskild an­

ledning finnes lämpligt och fara för missbruk ej kan anses föreligga, må

till förberedande av frigivningen intagen medgivas att utom anstalten ut­

föra annat arbete än som bedrives inom kriminalvården.

* 343�6^8000. Sv ensk {öTfatiningssamUng 196^, Nr 64l�550

¬

background image

1250

50 §.

Om det prövas erforderligt för ordnande av de förhållanden, 1

>

inM-nc kommer att försättas vid frigivninpn, må han erhålla tillstånd at?

efter den dag då villkorlig frigivning tidigast kan ske. lämna anstalte,;
för en tid av högst fjorton dagar,

,

Tiden for vistelsen utom anstalten skall inraknas i verkslallighetstiden

såframt ej särskilda skäl äro däremot.

51 §.

Vad i delta kapitel sägs om hchandlingcn av den som dömts till fängelse '

skall i tillämpliga delar gälla den som skall undergå behandling i anstalt !

varom stadgas i 28 kap. 3 § brottsbalken. Efter utgången av den föt an- !

staltshehandlingen stadgade minsta tiden skall behandlingen upphora, s å ⬢'

snart fortsatt omhändertagande i anstalt ej kan anses erforderligt.

;

De som undergå behandling som nu sagts höra vårdas avskilda från �v­

riga intagna.

f) K.AP.

Om ungdomsfängelse

52 §.

I nngdomsanstalt må, såvida ej för visst fall mcdgives undantag, vårdas

endast den som dömts till ungdomsfängelse.

53 §.

De dömdas fördelning mellan öppen och sluten anstaltsvård skall sk

med iakttagande av grunderna i 25 §. Har den dömde intagits i sluten an ­

stalt, skall han, såframt det ej med hänsyn till hans sinnesbeskaffenhet

eller av annan särskild anledning måste anses olämpligt, så snart ske k an

överföras till öppen anstalt.

Den dömde skall arbeta tillsammans med andra intagna och må jämväl

tillbringa fritiden till sam mans med dem, allt såframt ej särskilda skäl äro

däremot.

Lämpligt arbete skall anvisas den dömde. Det hör vara ägnat att starKa

hans förmåga och vilja att försörja sig och att bibringa honom utbildnius

i lämpligt yrke. Vid valet av arbete bör hänsyn lagas till hans håg och fal­

lenhet.

^

^

Undervisning skall meddelas i de ämnen kriminalvårdsslyrelseti bestäm­

mer. Särslcild uppmärksamhet skall ägnas åt fritidssvsselsättning saim

gymnastik och idrott.

Den dömde ma erhålla tillstånd att utom anstalten utföra annat

ellor deltaga i annan undervisning än som hedrives inom kriminalvår e

o^

⬢ij

'

.rT'f.

Sogn för behandlingen, må den dönulc crtiåUo ^ 5

stand att lanma anstalten jämväl för längVc tid och under andra oinsi»

dighetor an som sägs i 3G g.

j

oi

vistelsen utom anstalten .skal) inräknas i anstaltstiden, såfra

ej särskilda skal aro däremot.

¬

background image

1964 ' Nr 541

1251

7 KAR

Om internering

56 §.

I interneringsanstalt må, såvida ej för visst fall medgives undantag, vår­

das endast den som dömts till internering.

57

pen dömde skall intagas i sluten anstalt.

Den som visat pålitlighet må överföras till öppen anstalt, om det kan ske

ulan olägenhet.

58 §.

Pen dömde må hållas avskild från andra intagna till dess närmare kän­

nedom vmnnits om hans sinnesart och beteende. Därefter skall vad som

stadgas i 44�46 §§ och 47 § första stycket äga motsvarande tillämpning.

59 §.

Lämpligt arbete skall anvisas den dömde. Det bör vara ägnat att stärka

hans förmåga och vilja att försörja sig och att bibringa honom utbildning

i lämpligt jTke. Vid valet av arbete bör hänsyn tagas till hans håg och fal­

lenhet. Den dömde må erhålla tillstånd att utföra arbete för egen räkning

eller åt arbetsgivare utom anstalten.

Den dömde må medgivas att med inskränkning i arbetstiden ägna sig åt

studier eller annan utbildning eller undergå särskild rid anstalten anord­

nad behandling.

Till förberedande av övergången till vård utom anstalt må den dömde,

såframt fara för missbruk ej kan anses föreligga, erhålla tillstånd att utom

anstalten utföra annat arbete än som bedrives inom kriminalvården.

60 §.

Prövas det vara till gagn för behandlingen, må den dömde erhålla till­

stånd att, efter utgången av den för anstaltsvården bestämda minsta tiden,

lämna anstalten jämväl for längre tid och under andra omständigheter än

som sägs i 36 §.

Tiden för vistelsen utom anstalten skall inräknas i anstaltstiden, såframt

ej särskilda skäl äro däremot.

8 KAP.

Om arbetspremier m. m.

61 §.

Intagen skall för sitt arbete erhålla arbetspreraie, såframt han ej ut­

fört arbetet för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten. Arbets-

premie utgår antingen efter ackord eller med visst belopp for arbetstimme.

Vid b estämmande av arbetspremie skall hänsyn tagas till den intagnes flit

och arbetsskicklighet. Arbetspremie skall utgå även när intagen under ar­

betstid deltager i undervisning eller särskild behandling som anordnats rid

anstalten.

�r intagen helt eller delris arbetsoförmögen, må han erhålla arbetspremie

enligt särskilda grunder.

¬

background image

1252

G2

19G4 - Nr 5-11

..srr��

cnlic- ^

, ,

disponibla medel och bespar

stadgas,

Disponibla nmdel md av den intagne användas till understöd åt n är.

slående till gäldande av skadestånd eller fullgörande av annan förpUktdsj

samt enligt grunder som kriminalvårdsstyrelsen bestämmer till inköp a?

varor som tillhaiidaliållas vid anstalten eller till annan personlig formåti,

som han äger bereda sig.

64 g.

Besparade medel skola bevaras till dess den intagne frigives eller � Y�0I-

föres till vård utom anstalt; medlen må dock användas för fullgöranöe ay

underhållsskyldighet eller för tillgodoseende av annat för den intagne el er

Iionom närstående trängande behov ävensom till anskaffande av Mck«r

eller annat som kan bereda honom nyttig sysselsättning under fritid. Om

särskilda skäl äro därtill, må besparade medel användas även för annat än­

damål än nu sagts.

Vid den intagnes frigivning eller överförande till vård ntorn anstalt mä,

i händelse han saknar andra tillgängliga medel, av hans besparade medd

anvisas främst skäligt belopp for hans uppehälle nndcr den närmaste tiden

samt därnäst vad som åtgår till hans nödiga beklädnad. �&terstoden

överlämnas till den intagne eller för dennes räkning insättas i bank el er

översändas till slcyddskonsiilcnl eller annan lämplig person att i skäliga

poster tillställas honom.

G5 g.

Av intjänla arhctspremicr må ersättning uttagas för vad intagen uppsal-

ligen eller av vårdslöshet skadar eller förstör av anstaltens tillhörigheter.

Arbctspremicmedel som gottskrivits intagen eller avsatts lör hans rak­

ning må cj tagas i mät för hans gakk

GG §.

Intagen som överförts till sinnessjukavdelning ma förfoga �ver arlwhp'^

mieinedel enligt grunder som kriminalvårdsstyrelsen hesläramer.

G 7

5ger beträffande viss anstalt eller vissa intagna förordna ^

ersättning for ntfört arbete skall utgå efter andra grunder än som sag

med

° i^eddcla de närmare föreskrifter som erfordras i samband

meddelats enligt första stycket, skall i f*

niim

^^^^^sinkomst vad som stadgas i 65

äga motsvarande til

ö'

n KAP.

Om disciplinära åtgärder m. m.

uppfLandc,^ocriMerSmn

<^j;dning eller visar han

later han ej sig ratta efter tillsägelse eller ar försets

¬

background image

1964 ⬢ Nr 541

1253

allvarlig beskaffenhet, må åläggas honom

1) förlust för viss tid eller tills vidare av honom särskilt tillerkänd för-

rnan,

under -^ss tid, helt eller delvis, av rätt att köpa varor som till­

handahållas vid anstalten,

3) förlust under högst fjorton dagar av rätt att skaffa sig, mottaga eller

innehava böcker, tidskrifter eller tidningar, eller

4) inneslutning i enrum under högst trettio dagar eller, i fråga om den

som undergår ungdomsfängelse eller ej fyllt tjugoett år, under högst sju

dagar.

69 §.

Har intagen som undergår fängelse på viss tid gjort sig skyldig till för­

seelse som avses i 68 § och är förseelsen sådan att den påkallar strängare

åtgärd än där sägs, må verkställighetstiden förlängas med högst fjorton

dagar. Ej må genom sådan förlängning eller upprepade förlängningar verk­

ställighetstiden ökas med mer än en tredjedel, ej heller med mer än sam­

manlagt tre månader.

70 §.

I 68 och 69 §§ angivna åtgärder må efter förseelsens beskaffenhet och

övriga föreliggande omständigheter vidtagas i förening. Föreligga flera för­

seelser, skall åtgärd bestämmas gemensamt för dem.

§⬢

Har någon jämlikt 68 § varit innesluten i enrum oavbrutet under trettio

dagar eller, om han undergår ungdomsfängelse eller ej fyllt tjugoett år, un­

der sju dagar, må han allenast efter uppehåll av minst sju dagar ånyo inne­

slutas i enrum.

72 §.

Innan beslut meddelas om åtgärd som sägs i 68 eller 69 §, skall förhör

hällas med den intagne. Anstaltens läkare skall såvitt möjligt höras före

beslut om inneslutning i enrum, så ock eljest när omständigheterna föran­

leda därtill, över vad som förekommit vid förhör och annan undersökning

skall föras protokoll.

73 §.

När det finnes erforderligt för att betvinga våldsamt uppträdande, så ock

eljest, när säkerheten inom anstalten så kräver, må intagen hällas skild från

andra intagna samt, om andra medel finnas otillräckliga, beläggas med

lämpligt fängsel, dock ej under längre tid än säkerheten fordrar. Anstaltens

läkare skall så snart ske kan underrättas om sådan åtgärd samt yttra sig

däröver.

Under transport må intagen beläggas med fängsel när det finnes nödigt.

74 §.

Om åtgärd enligt 68 eller 69 § samt om åtgärd enligt 73 § och läkares

yttrande däröver skall anteckning göras i särskild liggare med angivande

av anledningen till åtgärden.

10 KAP.

Om beslut m. m.

75 §.

Den övervakningsnämnd, till vars verksamhetsområde fångvårdsanstalten

hör, meddelar beslut i fråga om tillstånd som avses i 50 § samt beslutar

¬

background image

om iippliöronde jämlikt 51 § av behandling i anstalt varom stadgas i 28

''X?rlS!gsnäronds bcslnl länder omedelbart till efterrätlelse, såvida ej

annorlunda förordnas.

^

S-

Un'^domsfängelsenämndcn beslutar i frågor som avses i 55 § och inter-

ncrin|snämnclen i frågor som avses i GO §.

Krhninalvårdsiiämnclcn beslutar om atgaid cnhgt 69 §.

77 §.

Beslut enligt denna lag i annat fall än som sägs i 12 § andra stycket, 75 g

och 76 § meddelas av kriminalvårdsstyrelsen.

^

.

Styrelsens beslut länder omedelbart till efterrättelse, savida ej annorlun­

da for ord nas.

78 §.

Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag föres genom

besvär hos Konungen. Besvären skola ingivas till kriminalvårdsstyrelsen.

Intagen äger hos kriminalvårdsnämnclcn påkalla prövning av övcrvak-

ningsnånmds beslut som avses i 75 §.

I länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket må ändring sökas genom

besvär hos kriminalvårds nämnd en. Besvären skola ingivas till länsstpelsen,

som har att med eget yttrande skyndsamt insända handlingarna i äreiukl

till kriminal vårdsnämnden.

Mot nngdomsfäiigelscnäinndcns, internerings nämndens och kimiinal-

vårdsnämndens beslut enligt denna lag må talan ej föras.

79 §.

Konungen äger förordna, att befogenhet som enligt denna lag tillkommer

ungdomsfängclsenäinnden eller interneringsnämndcn må, såvitt gäller med­

delande av tillstånd att lämna anstalten, överflyttas å övcrvakningsnarand,

till vars verksamhetsområde anstalten hör.

Har i sådant fall beslut meddelats av övcrvakningsnämnd, må den in­

tagne påkalla prövning av beslutet hos ungdomsfängelscnämndcn eller in­

ternerings nämn den.

SO §.

.

,,

Konungen äger förordna angående �verflyttning av övervakningsmuimtii

befogenhet i fråga som avses i 50 § samt enligt 79 § ävensom av kriminal­

vårdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i annat fall än som avses i

b

fjärde stycket, 3G § andra stycket, 87 § andra stycket, 38 § andra slycKe

och 50 § andra stycket till befattningshavare inom kriminalvården.

11 KAP.

Ansvarsbestämmelser m. m.

^1 §'

.

jjll

Den som i annat fall än som avses i 53 g sinncssjuklagcn

,

intagen överlämnar eller försöker överlämna vapen eller annnt,

denne lättcllgcn kan skada sig själv eller annan, dömcs, om ej för

en ar stadgat strängare straff i broLlsbalkon, till dagsböter eller

-

1 högst ett år.

"

.

Lämnar någon åt intagen alkoholhaltiga diyclan- eller andra öeva?'i'^

mcde eller hjälper någon eljest inlagen att åtkomma sådana drvekei

medel, dömcs till dag.sböter.

¬

background image

1964 ⬢ Nr 541 och 542

1255

82 §.

Alkoholhalliga drycker eller ändra berusningsmedel, som påträffas hos

eller ankomma till intagen eller medföras av den som skall intagas i fång­

vårdsanstalt, må omhändertagas. Med omhändertagen egendom skall för­

faras på sätt föreskrives i 3 § lagen den 9 maj 1958 om förverkande av alko-

holhaltiga drycker m. m.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl alkoholhaltiga dryc­

ker eller andra berusningsmedel, som utan att känd ägare därtill finnes

påträffas inom fångvårdsanstalt.

Belopp, som erhållits -vdd f örsäljning av omhändertagen egendom, tillfal­

ler kronan.

83 §.

De närmare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag me-

delas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av kriminalvårds­

styrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965, då lagen den 21 december

1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m. skall upphöra att gäl­

la. Vad som stadgas i 21 § sistnämnda lag skall dock fortfarande gälla i fråga

om str affarbete eller fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller

4 § strafflagen.

Beträffande straffarbete skall gälla vad i nya lagen stadgas om fängelse

ocb beträffande förvaring eller internering i säkerhetsanstalt vad i lagen

stadgas om internering.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen l^and underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 6 maj 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.