SFS 2017:133 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2017:133 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
170133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård

2 ska ha följande lydelse.

27 §

3

I fråga om Polismyndighetens och Kriminalvårdens skyldighet att

lämna hjälp gäller i tillämpliga delar 47 § andra och tredje styckena samt 47 a
och b §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Sådan hjälp ska läm-
nas även när en patient i fall som avses i 7 § första stycket inte inställer sig när
vården ska påbörjas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

3 Senaste lydelse 2014:755.

SFS 2017:133

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.