SFS 1995:738 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 1995:738 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
SFS 1995_738 Lag om ändring i lagen (1991_1129) om rättspsykiatrisk vård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1293

SFS 1995:738

Utkom från trycket
den 16 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård

dels att 21 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas två nya paragrafer,

10 a § och 18 a §, av följande lydelse.

1

Prop. 1994/95: 194, bet. 1994/95: SoU23, rskr. 1994/95:382.

background image

1294

SFS 1995:738

10 a § Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut

enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning får chefs-
överläkaren ge tillstånd till vistelse utanför vårdavdelningen men inom
sjukvårdsinrättningens område endast om länsrätten har medgivit det.

Vid sin prövning av ansökan av chefsöverläkaren om sådant medgivan-

de som avses i första stycket skall rätten särskilt beakta arten av den
brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, ris-
ken för återfall i brottslighet, verkan av den vård och behandling som
patienten genomgått och säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättning-
en. Medgivandet får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om
förhållandena föranleder det.

Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten om förhållanden som är av

betydelse för frågan om ett lämnat medgivande skall bestå.

18 a § Länsrättens beslut enligt 10 a § får inte överklagas.

21 § Vid handläggningen i domstol av ett mål enligt denna lag gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i 3 4 - 3 8 §§ lagen (1991:1128) om psyki-
atrisk tvångsvård. I ett mål enligt 10 a § skall dock 35 § andra stycket och
36 § nämnda lag inte tillämpas. I ett mål enligt 18 § första stycket 3 eller 4,
i fall då vården är förenad med särskild utskrivningsprövning, skall nämn-
demän ingå i kammarrätten.

22 § I ett mål enligt 10 § första stycket eller 16 §, som har väckts genom
ansökan av patienten, eller enligt 18 § första stycket 1 skall länsrätten
inhämta yttrande av chefsöverläkaren. Om en chefsöverläkare ger in ansö-
kan eller anmälan enligt 10 § första stycket, 13 § eller 16 §, skall han därvid

ange sin uppfattning i den fråga som skall prövas och lämna en redogörelse
för de omständigheter, på vilka uppfattningen grundas.

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall rätten i ett mål enligt 10,

10 a § eller 16 § ge åklagaren i det mål där beslutet om rättspsykiatrisk vård

har meddelats eller, när det finns särskilda skäl, någon annan åklagare
tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas i fråga om tillstånd att vistas
utanför vårdinrättningens område, om överlämnande åt chefsöverläkaren
att besluta om sådant tillstånd, om medgivande för chefsöverläkaren att ge
tillstånd till vistelse utanför vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrätt-
ningens område eller om upphörande av vården.

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.