SFS 1996:1651 Lag om .ndring i lagen (1991:1129) om r.ttspsykiatrisk v.rd

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 1996:1651 Lag om .ndring i lagen (1991:1129) om r.ttspsykiatrisk v.rd
SFS 1996_1651 Lag om .ndring i lagen (1991_1129) om r.ttspsykiatrisk v.rd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

SFS 1996:1651
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

3037

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård

dels att 30 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

22 a § I mål hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande
till fortsatt vård enligt 13 §, angående upphörande av sådan vård enligt

16 §, vid överklagande av beslut enligt 18 § första stycket 1 eller 2

eller angående tillstånd eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område för den som genomgår rättspsykiatrisk vård
med beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivnings-

prövning, skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser,
om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

30 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans
tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt

1. att enligt 18 § överklaga vissa beslut,

2. att ansöka enligt 16 § andra stycket om att den rättspsykiatriska

vården skall upphöra,

3. att ansöka enligt 10 eller 11 § om tillstånd att vistas utanför

vårdinrättningens område,

4. att anlita ombud eller biträde,

5. att enligt 22 a § få offentligt biträde och

6. att få hjälp av en stödperson.
Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen eller

undersökningsenheten, väl synlig för patienterna.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.