SFS 2019:877 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2019:877 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
SFS2019-877.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om skyldighet
för en region att erbjuda hälso- och sjukvård gäller även rättspsykiatrisk
vård.

Det som sägs i denna lag om en region gäller också en kommun som inte

ingår i en region.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk-

vårdsinrättning där patienten är inskriven.

6 § Rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en
region. Den som ges öppen rättspsykiatrisk vård får vistas utanför en sådan
sjukvårdsinrättning.

Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar 15 a�17 §§ lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vård ges

åt den som genomgår undersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

3 Senaste lydelse 2017:38.

SFS

2019:877

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.