SFS 2005:730 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2005:730 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
050730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

17 §

2

I fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i samband med avvis-

ning, utvisning, överlämnande och utlämning gäller bestämmelserna i 29 §
första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

I fråga om en patient som är utlänning upphör den rättspsykiatriska vår-

den vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med
stöd av 23 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär

överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård skall
föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid verk-
ställighet av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Christian Groth
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2.

2 Senaste lydelse 2003:1164.

SFS 2005:730

Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.