SFS 2006:897 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2006:897 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
060897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5, 8, 11, 15 och 29 §§ lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

1 §

2 Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande

och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag.

Lagen gäller den som
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk under-

sökning,

3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av

en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken.

5 §

3 Beslut om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket

fattas av en chefsöverläkare vid en sjukvårdsinrättning eller enhet som avses
i 6 §. För ett sådant beslut krävs att ett vårdintyg har utfärdats av någon an-
nan läkare. Beträffande vårdintyg, undersökning för vårdintyg samt fast-
spänning, avskiljande och behandling gäller därvid bestämmelserna i 4 §,
5 §, 6 a § och 6 b § första stycket andra meningen lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård i tillämpliga delar.

En fråga om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket

skall avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten.

Om rätten har fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning och den

misstänkte har tagits in på undersökningsenheten, krävs inte något vårdintyg
för beslut om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller den som är anhållen,
häktad, intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller som är
intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en
dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken och som förts till
en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket för frivillig psy-
kiatrisk vård.

1 Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

2 Senaste lydelse 1998:617.

3 Senaste lydelse 2006:248.

SFS 2006:897

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:897

8 §

4 Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i

15 a�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Beträffande den som är anhållen, häktad eller intagen i eller skall förpas-

sas till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvården i särskilda fall, om det är på-
kallat från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, besluta om särskilda inskränk-
ningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, att ta emot besök eller att
samtala i telefon med utomstående. Beträffande den som är intagen i eller
skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten
ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken får Statens institutionsstyrelse
fatta motsvarande beslut. Brev som avses i 9 § första stycket första me-
ningen lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
från den som är häktad eller anhållen, brev som avses i 25 § första stycket
första meningen lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt från den som är
intagen liksom brev som avses i 19 § andra stycket lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga skall dock alltid vidarebefordras utan
föregående granskning.

Beträffande den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol eller

som är intagen i kriminalvårdsanstalt får regeringen i särskilda fall, om det
är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att denne under
vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till terroristbrott enligt 2 § la-
gen (2003:148) om straff för terroristbrott, besluta om särskilda inskränk-
ningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta emot besök eller sam-
tala i telefon med utomstående.

11 §

5 Den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ung-

domshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken och som genomgår rättspsykiatrisk vård får ges tillstånd att un-
der en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
Tillståndet får ges för visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen.
Tillståndet får också ges för en längre period, om det finns särskilda skäl att
anta att åtgärden är angelägen för att förbereda att tvångsvården upphör.
Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse
med vårdplanen.

Ett tillstånd enligt första stycket får förenas med särskilda villkor. I fråga

om vilka villkor som får föreskrivas gäller bestämmelserna i 25 a § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

15 §

6 Rättspsykiatrisk vård enligt 4 § skall upphöra senast

1. beträffande den som är anhållen eller häktad, när beslutet om frihetsbe-

rövande upphört att gälla,

2. beträffande den som är intagen med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning, när denne inte längre får hållas kvar på under-
sökningsenheten,

3. beträffande den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, när frigivning

sker,

4 Senaste lydelse 2006:248.

5 Senaste lydelse 2000:354.

6 Senaste lydelse 1998:617.

background image

3

SFS 2006:897

4. beträffande den som är intagen i ett särskilt ungdomshem till följd av en

dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken, vid verkställig-
hetens slut.

29 §

7 Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är chefsöverlä-

karen skyldig att till kriminalvården lämna ut uppgift om en patient som ef-
ter den rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till häkte eller
kriminalvårdsanstalt, om uppgiften behövs inom kriminalvården.

Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller för chefsöverläkaren i

förhållande till Statens institutionsstyrelse beträffande den som efter den
rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till ett särskilt ung-
domshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 1998:617.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.