SFS 2006:934 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2006:934 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
060934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

28 §

2

Genomgår en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad med sär-

skild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren, om brottet och övriga
omständigheter gör det påkallat, ge målsäganden möjlighet att begära att bli
underrättad dels om att patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan till-
stånd eller inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför
inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats, dels när be-
slut fattas om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område
eller att vården skall upphöra. �nskar målsäganden underrättelse, skall en
sådan ges så snart som möjligt och vid beslut som anges i denna paragraf
innan patienten lämnar vårdinrättningen.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att mål-

säganden begärt att bli underrättad.

Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen skall innehålla infor-
mation om de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen
(1988:688) om besöksförbud.

Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293.

2 Senaste lydelse 1991:1968.

SFS 2006:934

Utkom från trycket
den 28 juni 2006

3* SFS 2006:932�954

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.