SFS 2005:978 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 2005:978 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
050978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård

2

dels att 11 c § skall upphöra att gälla,
dels att i 8, 10 b, 11 a, 11 b och 19 §§ ordet ⬝Kriminalvårdsstyrelsen⬝ i

olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i motsva-
rande form,

dels att rubriken närmast före 18 § skall lyda ⬝�verklagande m.m.⬝,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 19 a�19 d §§, av föl-

jande lydelse.

19 a § Kriminalvårdens beslut får inte överklagas enligt 19 § innan beslu-
tet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av
den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överkla-
gande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om
omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till patien-

tens nackdel.

19 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in
till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då patienten fick del av be-
slutet. I begäran om omprövning skall patienten ange vilket beslut som avses
och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

19 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat patienten felaktig
underrättelse om hur man begär omprövning.

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
8 § 2003:160
10 b § 2000:354
11 a § 2000:354
11 b § 2000:354
19 § 2000:354.

SFS 2005:978

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:978

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

19 d § Kriminalvårdens beslut enligt 19 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller den polisarrest är be-
lägen där patienten var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-
terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Christian Groth
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.