SFS 1998:1664 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård / SFS 1998:1664 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
981664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

26 §

2

När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket 1 har på-

börjats eller upphört, skall chefsöverläkaren snarast underrätta vederbörande
nämnd enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. om att
så har skett. Nämnden skall i fall som avses i 4 § underrättas när patienten
enligt 18 § första stycket 2 har överklagat ett beslut av chefsöverläkaren att
den rättspsykiatriska vården inte skall upphöra, liksom när vården efter över-
klagandet har upphört.

Föreskrifterna om stödperson i 30 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård tillämpas vid rättspsykiatrisk vård som ges på en sjukvårdsinrätt-
ning. Föreskriften i andra stycket andra meningen nämnda paragraf om rätt
för stödpersonen att besöka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i
den mån det inte möter hinder på grund av bestämmelserna i 8 § tredje
stycket denna lag eller 16 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade
och anhållna m.fl. om möjlighet att besluta om inskränkningar i patientens
rätt att ta emot besök.

Denna lag träder i kraft 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

2

Senaste lydelse 1992:565.

SFS 1998:1664

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.