SFS 2005:303 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel / SFS 2005:303 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
050303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel skall ha följande lydelse.

5 §

Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde

samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppen-
bart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för
kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om
mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det an-
nars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt

denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse, samt

2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna

lag.

I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde för-

klaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:303

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.