SFS 2011:112 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel / SFS 2011:112 Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
110112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel;

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 3 a §§ lagen (1991:1969) om

förbud mot vissa dopningsmedel ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller

1. syntetiska anabola steroider,
2. testosteron och dess derivat,
3. tillväxthormon, och
4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron

och dess derivat eller av tillväxthormon.

3 a §

2

�r ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms

för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har
utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkes-
mässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av
särskilt farlig eller hänsynslös art.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158

2 Senaste lydelse 1999:44.

SFS 2011:112

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

background image

3

SFS 2011:

background image

4

SFS 2011:

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.