SFS 2008:150 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor / SFS 2008:150 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
080150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekost-

nadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

1 §

2

Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårds-

huvudmän) ska, i fråga om personer som omfattas av sjukförsäkringen enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring, lämna ersättning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av staten, ett

landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med
sjukhusvård enligt 2 kap. 4 § lagen om allmän försäkring,

2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning för

viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en under-

sökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlå-
tanden m. m.,

4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,
5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tand-

vårdsstöd,

6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom stude-

randeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av hög-
skolestyrelse,

7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har

tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer,

8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband

med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade,

9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestäm-

melserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även

när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens tillstånd.

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Senaste lydelse 1995:1489.

SFS 2008:150

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:150

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas

endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller
förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid

vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjukgymnas-
tik enligt lagen (1993:1652) om sjukgymnastikersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.